365450

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

365450
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 680/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 20/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 680/KH-BGDĐT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 20/09/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/KH-BGDĐT

Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” (sau đây gọi là Đề án), trong đó có nội dung giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ngành kiểm tra, giám sát, tổng hp tình hình thực hiện Đề án tại các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, được sự nhất trí của Hội Khuyến học Việt Nam tại Công văn số 301/CV-KHVN ngày 06 tháng 9 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án năm 2017, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhm đánh giá tình hình và kết quả triển khai Đề án tại một số địa phương; giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời rà soát những mục tiêu của Đề án và tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; bám sát mục tiêu của Đề án; phản ánh trung thực kết quả đạt được và có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Nội dung

Công tác chỉ đạo việc thực hiện Đề án của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Cụ thể:

- Việc xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” và Đề án “Đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”);

- Kết quthực hiện kế hoạch đã ban hành, đồng thời rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Đ án;

- Công tác kiểm tra, giám sát;

- Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Phương hướng, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2017-2020;

- Kiến nghị, đề xuất.

2. Hình thức

Làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (Ban chỉ đạo) tỉnh; thăm và làm việc với một huyện và một số xã, phường, thị trấn về xây dựng các mô hình học tập (Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập thuộc thôn/bản/ấp/tổ dân phố, Đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý theo quy định tại Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Cộng đồng học tập cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thành phần

3.1. Thành phần Đoàn Kiểm tra

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.

- Thành viên: Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cán bộ của Hội Khuyến học Việt Nam; lãnh đạo chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương (Phụ lục 1 gửi kèm).

3.2. Thành phần làm việc với Đoàn Kim tra

- Cấp tỉnh: Các thành viên Ban chỉ đạo tnh.

- Cấp huyện: Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học huyện, đại diện Ban chỉ đạo tỉnh.

- Cấp xã: Ban chỉ đạo xã, giám đốc trung tâm học tập cộng đồng (có Đoàn đến làm việc), đại diện các đơn vị, đoàn thể liên quan, đại diện Ban chỉ đạo huyện, đại diện Ban chỉ đạo tỉnh.

4. Thời gian, địa điểm

4.1. Thời gian

Dự kiến từ tháng 10-12/2017. Thời gian kiểm tra cụ thể do các Trưởng đoàn chủ động bố trí và có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố được kiểm tra. Dự kiến mỗi tỉnh được tiến hành kiểm tra trong 02 ngày (gồm: 01 ngày làm việc với một số huyện, xã; 01 ngày làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

4.2. Địa điểm kim tra

(Theo Phụ lục 2 gửi kèm).

III. SẢN PHẨM DỰ KIẾN SAU KIỂM TRA

1. Biên bản kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án của địa phương;

2. Tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất những giải pháp cụ thể giúp các địa phương phát huy những kết quả đạt được, giải quyết khó khăn vưng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách của nhà nước năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nội dung và định mức chi:

Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục thường xuyên: xây dựng kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn nội dung báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố được kim tra chuẩn bị nội dung báo cáo; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra khi hoàn thành việc kiểm tra.

2. Văn phòng Bộ: bố trí các điều kiện đảm bảo để đoàn đi kiểm tra tại các địa phương và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Các sở giáo dục và đào tạo: có trách nhiệm tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh xây dựng báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội KHVN (để ph/h);
- Các bộ, ngành liên quan (để ph/h);
- Văn phòng Bộ (để ph/h);
- Các tỉnh/TP (để ph/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch s
ố 680/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

* Đoàn Kiểm tra số 1:

1. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

3. Ông Phan Đăng Hùng, Trưởng Ban phong trào, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Thành viên

4. Bà Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên chính- Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương.

5. Ông Đồng Văn Bình, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên (thư ký đoàn)

* Đoàn Kiểm tra số 2:

1. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Trưởng đoàn

2. Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

3. Ông Hoàng Nam Nhất, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Bà Nguyễn Thị Thọ, Chánh văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Thành viên

5. Bà Điêu Thị Thủy Nguyên, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên (thư ký đoàn)

* Đoàn Kiểm tra số 3:

1. Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

4. Bà Thái Thị Xuân Đào, Phó Trưởng Ban phong trào Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Thành viên

5. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên (thư ký đoàn)

 

PHỤ LỤC 2

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch
số 680/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Đoàn công tác

Địa điểm

Thời gian

1

Đoàn Kiểm tra s 1

Cần Thơ; Vĩnh Long; Thái Nguyên; Bắc Kạn

Tháng 10-11/2017

2

Đoàn Kiểm tra số 2

Quảng Bình; Quảng Trị; Phú Thọ; Tuyên Quang; Nam Định; Hà Nam

Tháng 10-11/2017

3

Đoàn Kiểm tra số 3

Lạng Sơn; Hòa Bình; Bắc Ninh; Bắc Giang; Điện Biên; Lai Châu

Tháng 10-11/2017

Ghi chú: Thời gian cụ thể do các Trưởng đoàn quyết định và sẽ thông báo đến các địa phương sau.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên viên Vụ Giáo dục thường xun, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điện thoại: 0868908999, Email: xuanthuy@moet.edu.vn.

 

PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(K
èm theo Kế hoạch số 680/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Ngày thứ nhất

Sáng 8h00-11h30

Làm việc với UBND cấp huyện (do UBND tỉnh lựa chọn)

- Ban chỉ đạo cấp huyện. Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học cấp huyện;

- Đại diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh;

- Đoàn Công tác

Chiều 13h30-17h00

Làm việc với UBND cp xã (do UBND tỉnh lựa chọn)

- Ban chỉ đạo cấp xã, giám đốc trung tâm học tập cộng đng và đại diện các đơn vị, đoàn thể liên quan;

- Đại diện Ban chỉ đạo huyện;

- Đại diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh;

- Đoàn Công tác

Ngày thứ hai

Sáng 8h00-11h30

Làm việc với UBND tỉnh/TP

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học cấp tỉnh;

- Đoàn Công tác

Chiều 14h00

Đi tnh khác

- Đoàn Công tác

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản