220260

Kế hoạch 6293/KH-UBND năm 2013 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

220260
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 6293/KH-UBND năm 2013 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 6293/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 23/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6293/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 23/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6293/KH-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả giai đoạn thực thi phương án đơn giản hoá các TTHC đã được Chính phủ thông qua và đưa công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC;

- Tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với việc cải cách TTHC; thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong việc rà soát TTHC và thực hiện quyền giám sát việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xác định kết quả kiểm soát TTHC có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC;

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC. Qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống; chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

II. NỘI DUNG

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO HỆ THỐNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

 

 

 

a)

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện

Quý I/2014

b)

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Quý I/2014

c)

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

2

Tổ chức, kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2014

a)

Lập danh sách cử cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Quý I/2014

b)

Tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận cán bộ đầu mối cấp tỉnh, huyện, xã

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2014

c)

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

3

Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

 

 

 

a)

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong nội bộ các cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Trước 15/01 hàng năm

b)

Xây dựng Quy chế kiểm soát TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị, quy định trách nhiệm, cách thức phối hợp giữa cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC với các phòng, ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Quý I/2014

c)

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

4

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC

 

 

 

a)

Tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp tổ chức

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh

Trong năm

b)

Biên soạn tài liệu tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

 

Quý I/2014

c)

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2014

5

Xây dựng Kế hoạch học tập kinh nghiệm về kiểm soát thủ tục hành chính tại các tỉnh, thành phố

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành

Quý III/2 014

II. BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TTHC TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

1

Xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo

Sở Tư pháp

Trong năm

2

Đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo

Sở Tư pháp

Trong năm

3

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định TTHC

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức, cá nhân liên quan

Trong năm

4

Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm

5

Tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định về TTHC do các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì soạn thảo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành

Trong năm

III. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Rà soát, thống kê TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ… lập hồ sơ, danh mục trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố, công khai

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

2

Kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý, tính đầy đủ của hồ sơ TTHC đề nghị công bố, công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

3

Niêm yết, công khai và tổ chức thực thi TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố, công khai

Các đơn vị thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

a)

Cập nhật hồ sơ TTHC và đề nghị công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Sở Tư pháp

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên trong năm

b)

Cập nhật hồ sơ TTHC và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh và website các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học)

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

c)

Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC đã được công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

d)

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố khi giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

IV. RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 12/2013

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch và tổ chức việc rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch

3

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Theo Kế hoạch

4

Tập hợp, kiểm tra chất lượng các biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC; tổ chức rà soát, đánh giá độc lập các TTHC và xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành

Quý III/2014

V. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

2

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị

Sở Tư pháp

Cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

2

Kiểm tra tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện

Theo kế hoạch

a)

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2014

b)

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện

Quý II/2014

 

VII. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng chương trình, chuyên mục hoặc tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến các quy định về cải cách TTHC, hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đồng Khởi; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện

Trong năm

2

Viết tin, bài, ảnh tuyên truyền về cải cách TTHC, hoạt động kiểm soát TTHC; huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến TTHC, giám sát việc thực hiện TTHC và tham gia vào các hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên trong năm

3

In tờ rơi, tờ gấp hoặc logo, biểu tượng tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đơn vị có liên quan

Trong năm

VIII. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ, TỔNG KẾT

1

Tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2014

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan

Tháng 12/2014

IX. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của ngành, địa phương mình quản lý và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh).

2. Để đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định, các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan chủ trì chủ động triển khai thực hiện các công việc được phân công. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và đảm bảo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Sở Tư pháp tổ chức theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kịp thời phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, tháo gỡ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản