Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2016/NĐ-CP NGÀY 24/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định vgiao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện Nghị định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia GDĐT.

- Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH; sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP đối với toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành và tuyên truyền có hiệu quả đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN tập trung toàn Ngành; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện GDĐT.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc GDĐT giữa cơ quan BHXH với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT và giữa cơ quan BHXH với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN.

- Công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.

II. Nội dung công việc và phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

 

A. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1

Xây dựng quy trình GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị: Tài chính - Kế toán, Thu, Sổ - Thẻ, Chính sách BHXH, Chính sách BHYT, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tháng 02/2017

2

Xây dựng Quyết định ban hành Tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Pháp chế, Tài chính - Kế toán, Thu, Sổ - Thẻ, Chính sách BHXH, Chính sách BHYT và các đơn vị có liên quan

Tháng 4/2017

3

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thông suốt và an toàn cho nội bộ ngành và tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố

 

- Nâng cấp hệ thống mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng.

 

 

- Năm 2017 và các năm tiếp theo

- Xây dựng các phần mềm của BHXH gồm:

+ Kê khai BHXH;

+ Cổng thông tin điện tử;

+ Cổng giao dịch điện tử;

+ Quản lý và Tiếp nhận hồ sơ.

 

 

- Tháng 6/2017

- Kết nối với các I-VAN trên hệ thống.

 

 

- Tháng 6/2017

4

Tổ chức tập huấn quy trình GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ pháp chế chủ trì tổ chức; các Ban: CSXH, CSYT, Thu, Sổ - Thẻ, Vụ TCKT, Trung tâm CNTT chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn

BHXH các tỉnh, thành phố

Quý II/2017

5

Triển khai ứng dụng chữ ký số và mã xác thực cá nhân trong thực hiện GDĐT tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Công nghệ thông tin

BHXH các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Năm 2017 và các năm tiếp theo

6

Nghiên cu sửa đổi Quyết định số 540/QĐ-BHXH ngày 20/4/2015 về việc ban hành mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN; Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10/7/2015 ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN.

Vụ Pháp chế

Trung tâm Công nghệ thông tin.

Năm 2017

7

- Thẩm định hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng dịch vụ I-VAN với các tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký với các tổ chức IVAN.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Thẩm định hồ sơ khi có đề nghị của đơn vị

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan đthực hiện GDĐT.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: Thu, Sổ - Thẻ, Chính sách BHXH, Chính sách BHYT, Tài chính - Kế toán; Ngành Y tế, Lao động - Thương binh Xã hội và các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2017-2018

9

Nghiên cứu, triển khai việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử:

- Hoàn thiện dữ liệu sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử ở đơn vị có điều kiện tốt về hạ tầng CNTT

- Triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử toàn quốc.

Ban Sổ - Thẻ

Các đơn vị: Thu, Chính sách BHXH, Chính sách BHYT, Trung tâm Công nghệ thông tin

Giai đoạn 2017-2020: -2017-2018

 

- Năm 2019- Năm 2020

10

Hoàn chỉnh Hệ thống thông tin giám định BHYT để giao dịch điện tử đối với thanh toán trực tiếp và báo cáo trong nội bộ Ngành.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Trung tâm công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

11

Xây dựng quy trình hậu kim giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

2017-2020

12

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thực hiện GDĐT.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu, Ban sổ - Thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Năm 2017 và nhng năm tiếp theo

13

Tổ chức truyền thông về GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Truyền thông

Các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành; BHXH các tỉnh, thành phố.

Năm 2017 và những năm tiếp theo

14

Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng.

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến KV phía Nam và các đơn vị có liên quan

Quý I, II/2017

B. Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

2. Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, máy trạm, phần mềm đáp ứng GDĐT của tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Quy trình GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan, đơn vị thực hiện GDĐT trên địa bàn.

4. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ GDĐT và trả kết quả theo đúng quy định.

5. Thực hiện giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT áp dụng đối với 100% cơ sở khám chữa bệnh trên Hệ thống phần mm giám định BHYT từ quý I/2017.

6. Phi hp các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu để thực hiện GDĐT.

7. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

8. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm đối với các đơn vị thực hiện GDĐT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Giao Vụ pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Vụ Pháp chế bằng văn bản và qua hộp thư điện tử banphapche@vss.gov.vn, theo thời hạn:

- Báo cáo 6 tháng, thực hiện trước ngày 10/6;

- Báo cáo năm, thực hiện trước ngày 10/12.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, Y tế, Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn v
trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, PC (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản