415433

Kế hoạch 503/KH-BYT năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Y tế ban hành

415433
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 503/KH-BYT năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 503/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 503/KH-BYT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/05/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/KH-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định s 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưng Bộ Nội vụ vviệc phê duyệt ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực ca đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

2. Người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nm vng nội dung ca văn hóa công vụ theo quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tchức trong thc hiện văn hóa công vụ.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh bồing, tuyên truyền, phổ biến 04 nội dung ca văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động, gồm: tinh thn, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, li sng; trang phục của cán bộ, công chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ, bài bản những vi phạm v văn hóa công sở.

3. ng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy thành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tng phát triển chính phủ điện t.

4. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhm làm cho hoạt động ca cơ quan, tổ chức được minh bạch hơn, phục vngười dân và doanh nghiệp tốt hơn.

5. Tăng cường thanh tra, kim tra vic thc hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của ngành Y tế. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính cht, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt’’, biểu hiện nhũng nhiu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trtrong thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Kịp thời biu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chc có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng B

- Tchức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung vvăn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thcán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chun mực giao tiếp, ứng x, đạo đc lối sống, trang phục phù hợp với công việc, trang phục của ngành và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 ca Thủ tướng Chính phủ gn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa nhng vi phạm về văn hóa công vụ.

- Đổi mới phương pháp quản lý và làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp.

- Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền qun lý có hành vi vi phạm văn hóa công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm tổng kết, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các ch tiêu đđánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

2. Vụ T chức cán bộ

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai các quy định của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dn ca Bộ Nội vụ.

- Phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của BNội vụ và lồng ghép bồi dưng các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ vào các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm.

3. Văn phòng Bộ

- Nghiên cứu, sa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Bộ nhm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ.

- Lồng ghép tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

- Phối hp vi Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ tchức sơ kết, tổng kết thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị; biu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ và gửi báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

- Tchức tuyên truyền, phbiến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế nhm nâng cao nhận thc về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

- Tổ chức sp xếp không gian, bài trí trụ sCơ quan Bộ Y tế theo đúng các quy định đảm bảo môi trường văn hóa công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp, gọn gàng, ngăn nắp.

4. Công đoàn Cơ quan B:

- Phi hợp với Văn phòng Bộ và chính quyn các đơn vị thuộc Bộ t chc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, triển khai thực hiện kịp thời và toàn diện các nội dung của văn hóa công vụ cho đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, người lao động và cùng giám sát thực hiện.

- Phối hợp vi chính quyền phát động phong trào thực hiện “Bn xin, Bn luôn: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lng nghe, luôn giúp đỡ sâu rộng tại các công đoàn các bộ phận.

- Thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công đoàn bộ phận thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

5. Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung ca Đề án văn hóa công vụ và kết quả trin khai Kế hoạch tại các đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị của Bộ Y tế trên các kênh truyền thông ca Báo. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

 


Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hp chỉ đạo);
- Bộ Nội
vụ (để b/c);
- Các Vụ. Cục
, TC, TTrB, VPB (để th/hiện);
- Công
đoàn ngành Y tế Việt Nam (để ph/hợp);
- C
ng thông tin điện tử Bộ Y tế. Báo Sức khỏeĐời sống (để th/hiện);
- Lưu: VT, VPB6.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản