381624

Kế hoạch 3844/KH-UBND triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

381624
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 3844/KH-UBND triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 3844/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3844/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 04/08/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3844/KH-UBND

Qung Trị, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Quyết định s 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thtướng Chính ph vviệc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 thực hiện tại các bộ, nnh, địa pơng năm 2017: UBND tnh Qung Trị ban hành Kế hoạch trin khai cung cp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ:

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị được UBND tỉnh đầu triển khai tại địa ch http:dichvucong.quangtri.gov.vn: địa ch duy nhất cung cp dịch vụng trực tuyến của tnh, thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và tr h sơ qua mng theo văn bản chỉ đạo s2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Qung Trị.

Cng giao tiếp dịch vụ công (DVC) trực tuyến tỉnh Qung Trị do Văn phòng UBND tỉnh trc tiếp qun lý, htrợ các cơ quan đơn vị trin khai ứng dụng theo văn bản s 5086/UBND-VX ngày 24/12/2015 của UBND tnh Qung Trị về việc trin khai Nghị quyết s 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và văn bản s 2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc trin khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tnh năm 2016: đến nay đã cung cấp được 1.328 DVC trực tuyến mức độ 1: 946 DVC trực tuyến mức độ 2: 16 DVC trực tuyến mức độ 3 và 01 DVC trực tuyến mức độ 4: đồng thời đã kết ni dữ liệu vi Cổng thông tin điện t Chính ph nhm cung cấp thông tin vè tiến độ gii quyết h sơ của tỉnh Quảng Trị tại đa chhttp://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/congkhaitiendogiaiquyethoso?categoryld= 100003407.

Thc hiện văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính ph vviệc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016: ngày 05/7/2016 UBND tnh Qung Trị đã ban hành văn bn s 2564/UBND-VX về việc trin khai dch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tỉnh năm 2016. Theo đó, UBND tỉnh giao các ngành và địa phương phải cung cấp 44 nhóm dch vụ công trực tuyến mức độ cao (từ mức độ 3 tr lên) trên Cng giao tiếp DVC trực tuyến của tỉnh: song do một số ngun nhân ch quan và khách quan nên trong năm 2016, tỉnh Qung Trị ch trin khai được 6 nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mc các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện năm 2016 được ban hành lại văn bn s 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ,

Ngoài ra, còn có hơn 20 DVC trực tuyến mức độ 3 được cung cp trên trang thông tin điện tcủa SKhoa học và Công nghệ, UBND huyện Triệu phong và UBND huyện Hướng Hóa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện thoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn c Nghị quyết s 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát trin bền vững và hội nhập quốc tế:

Căn cứ Nghị quyết s 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phthực hiện Nghị quyết s 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát trin công nghệ thông tin đáp ứng yêu cu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Căn cứ Nghị quyết s 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về Chính phủ điện t:

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phphê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 ca Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016;

Quyết định s 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thtướng Chính phủ vviệc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

III. MỤC TIÊU:

1. Mc tiêu chung:

Kế hoạch nhm thực hiện Quyết định s 846/QĐ-TTg ngày 9/06/2017 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; qua đó góp phần vào việc đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực qun nhà nước và ci cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; hướng tới nâng cao năng sut lao động, gim chi phí hoạt động cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghip tốt hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% dịch vụ hành chính ng được cung cp trực tuyến từ mức độ 2 tr lên trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tnh nhm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- 353 dịch vvà 40 nhóm dịch vụ hành chính ng được cung cp trực tuyến t mc độ 3 tr lên trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm phục vụ ngưi dân và doanh nghiệp.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Bo đm các nguồn lực phục vụ cung cấp dịch vcông trực tuyến:

- Các sở, ban ngành và địa phương tchức rà soát, đxuất mua máy tính, máy scan và các thiết bị tin học khác theo phương thức mua sm tập trung của tỉnh nhm hoàn thiện hạ tng kthuật ng nghệ thông tin phục vụ tt cho việc cung cấp dịch vụ công trc tuyến mức độ cao trên địa bàn tnh.

- Lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương chỉ đạo btrí đủ cán bộ công chức có năng lực nhằm phục vviệc cung cp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; tổ chức rà soát các quy trình, thủ tục hành chính do cơ quan, đơn vị mình cung cấp nhằm phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bo sự hoạt động thường xun, liên tục và hiệu qu ca Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị tại địa chhttp://dichvucong.quangtri.gov.vn phục vụ việc cung cp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp đầy đcác dịch vụ công trực tuyến mức độ cao theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 ca Thtướng Chính phủ

Các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cng giao tiếp dịch vụ công trc tuyến tnh Quảng Trị tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định s 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tưng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ ng trực tuyến 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trc tuyến thực hiện năm 2016.

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao triển khai tại Quảng Trị trong năm 2017 được trình bày chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. SThông tin và Truyền thông:

- Ch trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh duy trì hoạt động của Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. Đảm bo các yêu cầu về mặt kỹ thuật (h thng máy chủ, đường truyền, phn mềm ứng dụng) để đảm bảo sự hoạt động thường xuyên, thông sut Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị: giúp các cơ quan, đơn vị cung cấp tt dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Quảng Trị.

- Ch trì, phối hợp với Văn phòng UBND tnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn các các cơ quan báo chí, truyền thông, cng/trang thông tin điện ttrên địa bàn tnh tuyên truyền, qung bá để nâng cao nhận thức và thu hút các tổ chức, cá nhân ng hộ và tham gia sdụng các dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Quảng Trị.

- Tổng hợp thông tin phn hi t các tchức, cá nhân sử dụng Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến: phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu các kiến nghị, đề xut của cơ quan thực hiện th tc hành đ đxuất UBND tỉnh hướng khc phục, ci tiến nhm nâng cao chất lượng ca Cng giao tiếp dịch vụ công trục tuyến tnh Quảng Trị.

- Kiểm tra, đôn đốc và phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên đa bàn tnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị.

2. Văn phòng UBND tnh có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Qung Trị theo Kế hoạch trin khai cung cp dịch vụ công trực tuyến năm 2017. Vận hành, quản trị Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tnh Quảng Trị. Tạo và quản trị tài khon người dùng, cập nhật dữ liệu kịp thời trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị.

- Ch trì, phối hợp với S Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ trong vic kết ni liên thông ứng dụng Mt ca điện tử với Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị phục vụ các quan, đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị theo các phụ lục của kế hoch trin khai cung cp dịch vụ công trực tuyến năm 2017. Tập hun, hướng dẫn người dùng sử dụng Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Qung Trị.

- Phi hợp kiểm tra, đôn đốc việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn v, đa phương trên địa bàn tnh.

3. SNội vụ:

Phối hợp với Văn phòng UBND tnh, SThông tin và Truyền thông trong việc kết ni liên thông ứng dụng Một cửa điện tử với Cng giao tiếp dịch vụ công trc tuyến tnh Quảng Trị phục vụ các cơ quan, đơn vị trin khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tnh Quảng Trị theo các Phụ lục của kế hoạch này.

4. S Tài chính:

Kịp thời tng hợp, xem xét và tchức mua sm trang thiết bị công nghệ thông tin theo nhu cầu đề xut của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm trin khai tốt kế hoạch này.

5. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có dịch vụ công trực tuyến mc độ 3 và 4 triển khai trong năm 2017 có trách nhiệm:

- Chđộng xây dựng Kế hoạch trin khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2017 theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

- Chun hóa các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình gii quyết thủ tục hành chính và phối hợp với Văn phòng UBND tnh tchức cung cấp trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tnh; đồng thời đặt link liên kết Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị lên Cng/Trang Thông tin điện tcủa c cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

- Chđộng b trí cơ shạ tầng kthuật, trang thiết bị và nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tnh.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chđộng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gii thiệu các dịch vụ công ca mình tới người dân và doanh nghiệp qua các phương tin tng tin đại chúng.

- Báo cáo S Thông tin và Truyền thông về tiến độ thực hiện kế hoạch cung cp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2017.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường, thị trn trc thuộc địa phương mình qun lý tchức cung cp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch này.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan báo chí trên đa bàn tnh:

Tchức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đnâng cao nhận thức thu hút các tổ chức, cá nhân ng hộ và tham gia sdụng các dịch vụ công trực tuyến được trin khai trong năm 2016 trên Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Qung Trị.

Trên đây là Kế hoạch trin khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến m 2017 trên địa bàn tnh Qung Trị. UBND tnh u cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc trin khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Cnh phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thxã, thành phố;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2016 CHƯA TRIỂN KHAI THEO VĂN BẢN SỐ 2564/UBND-VX NGÀY 05/7/2016 CỦA UBND TỈNH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 3844/KH-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

A. Cấp tỉnh:

TT

Nhóm dịch vụ

Mức độ DVCTT

Đơn vị chủ trì

Mc độ 3

Mức độ 4

I

Đất đai, xây dng

 

 

 

1

Cp giy chứng nhận quyn sử dụng đất

X

 

STài nguyên và Môi Trường

2

Chuyển đổi mục đích sdụng đất

X

 

Sở Tài nguyên và Môi Tng

3

Tặng, thừa kế, thế chp, giao, cho thuê quyn sdụng đất

X

 

S Tài nguyên và Môi Trường

4

Cấp giấy phép xây dựng

X

 

SXây dựng

5

Cấp phép quy hoạch xây dựng

X

 

S Xây dựng

II

Doanh nghiệp

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

X

 

Sở Công thương

2

Cấp phép văn phòng đại diện

X

 

S Công thương

3

Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng du

X

 

S Công thương

4

Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sn phm rượu

X

 

S Công thương

5

Cp phép kinh doanh buôn bán sn phm thuc lá

X

 

S Công thương

6

Cấp phép khai thác thủy sn

X

 

S Nông nghiệp và PTNT

7

Cp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

X

 

S Nông nghiệp và PTNT

8

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuc

X

 

SY tế

9

Cấp giy chứng nhận đầu tư

X

 

S Kế hoạchĐầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tnh

III

Người dân

 

 

 

1

Đăng ký hành nghluật sư

X

 

S Tư pháp

2

Cp chứng chhành nghề dược

X

 

S Y tế

3

Cp giấy chng nhận, chứng chhành nghề y tư nhân

X

 

S Y tế

4

Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao

X

 

Sở Ngoại vụ

5

Cấp chng ch ksư định giá xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

6

Cấp chứng ch hành ngh cho k, kiến trúc sư

X

 

Sở Xây dựng

7

Cp giấy xác nhận nội dung qung cáo thuc bảo vệ thực vật đối với qung cáo trên báo chí, trang thông tin điện t, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị vin thông khác, các sn phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương

X

 

S Nông nghiệp và PTNT

8

Cp chứng ch hành ngh giám sát thi công y dựng công trình

X

 

Sở Xây dựng

9

Cấp chứng ch hành nghmôi giới bất động sn

X

 

Sở Xây dựng

IV

Giấy phép

 

 

 

1

Cp giấy phép biu diễn nghệ thuật chun nghiệp

X

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

3

Cấp phép lao động cho người nước ngoài

X

 

Sở Lao động - TB và XH

4

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Cp phép khoáng sản

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Cấp phép thực hiện qung cáo

X

 

Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch

B. Cấp huyện:

TT

Nhóm dịch vụ

Mức độ DVCTT

Đơn vị chủ trì

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy chứng nhận quyn sdụng đất

X

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chun môn trực thuộc địa pơng mình qun tchức trin khai thực hiện

2

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

 

3

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

X

 

4

Cấp phép xây dựng các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

X

 

5

Khai sinh có yếu tố nước ngoài

X

 

6

Giám hộ có yếu tố nước ngoài

X

 

B. Cp xã

TT

Nhóm dịch vụ

Mức độ DVCTT

Đơn vị chủ trì

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp phép xây dựng nhà riêng l

 

 

UBND các huyện, thị xã, thành phchỉ đạo UBND các xã, phường, thị trn trực thuộc địa phương mình qun lý tchức triển khai thực hiện

2

Khai sinh

 

 

3

Kết hôn

 

 

4

Đăng ký việc giám hộ

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TRIỂN KHAI NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 846/QĐ-TTG NGÀY 9/46/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 3844/KH-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

ĐƠN VỊ CH TRÌ

Mc đ 3

Mức độ 4

A

CP TNH

 

 

I

Ngoại giao

 

 

 

1.

Gii quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chc đi nước ngoài

x

 

SNgoại vụ

2.

Xin phép tiếp khách nước ngoài

x

 

3.

Đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thao quốc tế

x

 

II

Tư pháp

 

 

 

1.

Cp bn sao trích lục hộ tịch từ shộ tịch

x

 

Sở Tư pháp

2.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

 

3.

Cấp th tư vn viên pháp luật

x

 

4.

Chm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

x

5.

Thay đi công chứng viên hướng dẫn tập sự

 

x

6.

Đăng ký hành nghề và cấp th công chứng viên

x

x

7.

Cấp lại Thcông chứng viên

 

x

8.

Thành lập Văn phòng công chng

 

x

9.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

x

 

10.

Hợp nht Văn phòng công chứng

 

x

11.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chng hợp nht

 

x

12.

Sáp nhp Văn phòng công chng

 

x

13.

Thay đi nội dung đăng ký hoạt động của n phòng công chng nhận sáp nhập

 

x

14.

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

 

x

15.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

 

x

16.

Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

 

17.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vn pháp luật

x

 

18.

ng nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

19.

Cấp lại thcộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

20.

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vn pháp luật

x

 

21.

Thay đổi Giy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tchức tư vấn pháp luật

x

 

22.

Xin thôi quốc tịch Việt Nam

x

 

23.

Nhập quốc tịch Việt Nam

x

 

24.

Trlại quốc tịch Việt Nam

x

 

25.

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam trong nước

x

 

III

Nội vụ

 

 

 

1.

Thành lập hội

x

 

Sở Ni v

2.

Phê duyệt điều lệ hội

x

 

3.

Báo cáo tchức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất tng của hội

x

 

4.

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ qu

x

 

5.

Công nhận quỹ đủ điu kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng qun qu

x

 

6.

Hợp nht, sáp nhập, chia, tách qu

x

 

7.

Đổi tên qu

x

 

8.

Tặng thưởng Bng khen cấp bộ, ngành, đoàn th Trung ương, tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

x

 

9.

Tặng Cthi đua cấp bộ, ngành, đoàn th Trung ương, tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

10.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp b, ngành, đoàn th Trung ương, tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

11.

Tặng danh hiệu Tập thlao động xuất sc

x

 

12.

Cấp đi, cấp lại hiện vật khen thưng

x

 

IV

Tài chính

 

 

 

1.

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tnh

x

 

Sở Tài chính

V

Công Thương

 

 

 

1.

Cp Giy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trng cây thuốc lá.

x

 

Sở Công thương

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trng cây thuốc lá.

x

 

3.

Cấp sửa đổi, bsung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trng cây thuc lá.

x

 

4.

Cp Giy phép mua bán nguyên liệu thuc lá.

x

 

5.

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuc lá.

x

 

6.

Cấp sa đi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuc lá.

x

 

7.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

8.

Cấp sa đi, b sung Giấy phép sn xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

9.

Cấp lại Giấy phép sn xut rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

10.

Cấp Giy phép tư vấn đầu tư xây dng đường dây và trạm biến áp có cp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

x

 

11.

Cấp Giy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cáp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

x

 

12.

Cp Giấy phép hoạt động phân phi điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

x

 

13.

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

x

 

14.

Xác nhận khai báo hóa chất sn xuất.

x

 

15.

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may ri trên địa bàn 01 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

x

 

16.

Đăng ký sa đi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

x

 

17.

Thông báo thực hiện khuyến mại.

x

 

18.

Xác nhận đăng ký tchức hội chợ, trin lãm thương mại tại Việt Nam.

x

 

19.

Xác nhn thay đổi, bổ sung ni dung đăng ký tổ chức hi chợ, trin m thương mi ti Việt Nam.

x

 

20.

Đăng ký hợp đng theo mu và điu kiện giao dịch chung thuộc thm quyền của SCông Thương.

x

 

21.

Cp Giấy xác nhận nội dung qung cáo thực phẩm do SCông thương thực hiện.

 

x

22.

Cp lại Giy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm do SCông Thương thực hiện.

 

x

23.

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cp.

 

x

24.

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thao, đào tạo.

 

x

23.

Đăng ký đấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

26.

Đăng ký thay đổi đấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

27.

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khu thép để trực tiếp phục vụ sn xuất, gia công.

x

 

28.

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua ca khu phụ, li mbiên giới.

x

 

29.

Đăng ký hoạt động sử dụng vật liu ncông nghiệp.

x

 

VI

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

1.

Đăng ký nội quy lao động

x

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.

Thông báo làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ/năm

x

 

3.

Cấp giấy giới thiệu di chuyn chế độ với người có công

x

 

4.

Xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

x

 

5.

Giải quyết chế độ đi với thân nhân liệt sĩ

x

 

6.

Thông báo về việc chuyn địa đim đặt trụ s, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

7.

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

8.

Báo cáo về vic thay đổi người qun lý, người gichức danh ch cht của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

x

 

9.

Giải quyết hỗ tr kinh phí đào tạo, bi dưng nâng cao trình độ k năng nghề để duy trì việc làm cho ngưi lao động

x

 

10.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

x

 

11.

Đăng ký hp đồng cá nhân

x

 

VII

Thông tin và Truyền thông

 

 

 

1.

Cấp phép nhập khu xuất bản phm không kinh doanh

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

2.

Cấp, cấp lại, cp đổi giy phép hoạt động in xuất bn phm

x

 

3.

Cp giy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

x

 

4.

Cấp giấy phép chế bn, in, gia công sau in cho nước ngoài

x

 

5.

Cp giy phép hoạt động in

x

 

6.

Đăng ký hoạt động cơ s in

x

 

7.

Cp giy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

8.

Cấp giy phép xuất bn bn tin

x

 

9.

Cp phép thành lập và hoạt động ca cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

x

 

10.

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in

x

 

11.

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ s in

x

 

12.

Đăng ký sdụng, chuyn nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

13.

Cấp giấy phép tổ chức trin lãm, hội chxuất bản phm

x

 

14.

Cp giy phép in gia công cho nước ngoài sn phm không phi là xuất bản phm đối với cơ sin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương

x

 

15.

Thông o thi gian chính thức cung cp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

16.

Thông báo thay đổi phn vốn góp dn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc c đông) có phn vn góp t 30% vn điu lệ trlên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

17.

Thông báo thời gian chính thức cung cp trò chơi điện tử qua mạng

x

 

18.

Thông báo thay đổi pơng thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

 

19.

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

x

 

20.

Thông báo thay đổi tên min trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng vin thông di động), thloại trò chơi (G2, G3, G4)

x

 

21.

Thông báo thay đổi phn vn góp dn đến thay đi thành viên góp vn (hoặc c đông) có phn vn góp từ 30% vn điều lệ trlên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

22.

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

x

 

23.

Cho phép họp báo (trong nước)

x

 

24.

Cp giấy phép hp báo

x

 

25.

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

 

26.

Cp văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

x

 

VIII

Giáo dục và Đào to

 

 

 

1.

Cp bn sao văn bng, chứng ch t sổ gốc

x

x

Sở Giáo dc và Đào tạo

2.

Chnh sa nội dung n bng, chng ch

x

 

3.

Công nhận văn bng tốt nghiệp các cp học ph thông do cơ sgiáo dục nước ngoài cấp

x

 

4.

Chuyn trường đối với học sinh trung học ph thông

x

 

5.

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

x

 

6.

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bng tiếng nước ngoài

x

 

7.

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

x

 

8.

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đi với học sinh trung học phthông là người dân tộc thiu s;

x

 

9.

Xét, duyệt chính sách hỗ trđối với học sinh trung học phthông là người Kinh thuộc hộ nghèo xã, thôn đặc biệt khó khăn;

x

 

10.

Đăng ký dự thi trung học phthông quốc gia

x

 

11.

Phúc khảo bài thi trung học ph thông quốc gia

x

 

12.

Đặc cách tt nghiệp trung học ph thông

x

 

IX

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

1.

Cp chứng chhành nghề thú y

x

x

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.

Gia hạn Giấy phép khai thác thy sn

x

x

X

Y tế

 

 

 

1.

Cp chứng ch hành nghkhám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của S Y tế

 

x

S Y tế

2.

Cấp lại Chứng ch hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của SY tế

 

x

3.

Cấp b sung phạm vi hoạt động chuyên môn của Chng chhành ngh khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của S Y tế

 

x

4.

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thm quyền của S Y tế

x

 

5.

Cấp chng ch hành ngh bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của S Y tế

x

 

6.

Cp lại chứng ch hành ngh bác s gia đình thuộc thm quyền của S Y tế

x

 

7.

Cấp lại giấy chứng nhận là Lương y thuộc thm quyền của S Y tế

x

 

8.

Công bố đủ điều kiện sn xuất trang thiết bị y tế

 

x

9.

Công btiêu chuẩn áp dụng đi với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

x

10.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

x

11.

Cp giấy phép hoạt động khi thay đi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

x

 

12.

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hng hoặc bị thu hồi.

x

 

13.

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kthuật

x

 

Sở Y tế

14.

Công bcơ sở đđiều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của S Y tế

x

 

15.

Công bố cơ sở đủ điu kiện thực hiện khám sức khe lái xe thuộc thẩm quyền của S Y tế

x

 

16.

Phê duyệt ln đu danh mục kthuật của các cơ skhám bệnh, cha bệnh thuộc thm quyền qun của S Y tế

x

 

17.

Phê duyệt bổ sung danh mục kthuật của các cơ s khám bệnh, cha bệnh thuộc thm quyền qun lý của S Y tế

x

 

18.

ng b cơ sở đủ điu kiện điu trị nghiện các chất dng thuc phiện

x

 

19.

Cp lại Giy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của S Y tế do bị mất hoặc hỏng hoặc giấy phép bị thu hi do cấp không đúng thm quyền

x

 

20.

Cp lại giấy phép hoạt đng đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của S Y tế khi thay đi địa đim

x

 

21.

Cho phép áp dụng thí đim chính thức kthuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kthuật mới, phương pháp mới thuộc thm quyền qun lý của S Y tế

 

x

22.

Cho phép áp dụng chính thức chính thức kthuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đi với kthuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền qun lý của S Y tế

 

x

23.

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

24.

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tchức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

25.

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chthập đlưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ skhám bệnh, chữa bệnh trực thuộc S Y tế

 

x

26.

Cp lại Giy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ s khám bnh, chữa bnh thuộc thẩm quyền của S Y tế khi thay đổi tên cơ s khám bệnh, chữa bệnh

 

x

27.

Cp lại Giấy phép hoạt đng khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ s khám bnh, cha bnh thuộc thm quyền của S Y tế do bị mt hoc hư hỏng hoặc giấy pp bị thu hi do cấp không đúng thm quyền

 

x

Sở Y tế

28.

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cp cứu chữ thp đỏ khi thay đổi địa đim

x

 

29.

Cp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chthập đỏ khi bị mất, rách, hng

x

 

30.

Cấp Giy xác nhận nội dung qung cáo dịch vụ khám bnh, chữa bệnh

x

 

31.

Cp lại giấy xác nhận nội dung qung cáo dịch vụ khám bnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của S Y tế khi có thay đi v tên, địa chcủa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung qung cáo

x

 

32.

Cấp lại Giấy xác nhn nội dung qung cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hng

x

 

33.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung qung cáo mỹ phm trong trường hợp bị mt hoặc hư hỏng

x

 

34.

Cấp lại Giy xác nhận nội dung qung cáo m phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khon 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

 

35.

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung qung cáo mỹ phm khi có thay đi vtên, địa chcủa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đi nội dung qung cáo.

x

 

36.

Cấp stiếp nhận Phiếu công bố sn phẩm mỹ phm sn xuất trong nước

x

 

37.

Cp lại giấy xác nhn nội dung qung cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phm, chất hỗ trợ chế biến thực phm trong trường hợp bị mất hoặc hư hng

 

x

38.

Cp lại giy xác nhận nội dung qung cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thc phm, cht h tr chế biến thực phm trong trường hợp hết hiệu lực tại khon 2 Điu 21 Thông tư s 09/2015/TT-BYT

 

x

39.

Cp lại giy xác nhận nội dung qung cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thc phẩm, cht h tr chế biến thực phm khi có thay đổi về tên, địa chcủa t chc, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung qung cáo

x

 

40.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung qung cáo đối với hình thức qung cáo thông qua hội nghị, hội thao, skiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hp bị mt hoặc hư hỏng

x

 

Sở Y tế

41.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung qung cáo đi với hình thức qung cáo thông qua hội nghị, hội thao, skiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi v tên, đa chcủa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đi nội dung qung cáo

x

 

42.

Bnhiệm giám định viên pháp y

 

x

43.

Công bố cơ sở đủ điều kiện sn xuất chế phm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

 

44.

Công b cơ sở đđiều kiện sản xuất chế phm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

 

45.

Công bcơ sở đđiều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

 

46.

Cấp giấy chng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn ri ro nghnghiệp

x

 

47.

Cấp giấy chng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn ri ro nghề nghiệp

x

 

XI

Khoa học và Công nghệ

 

 

 

1.

Công bố sdụng du định ng

x

 

S Khoa hc và ng nghệ

2.

Điu chnh nội dung bản công bố sử dụng du định lượng

x

 

3.

Đăng ký kim tra nhà nước về đo lường đi với phương tiện đo, lượng ca hàng đóng gói sn nhập khu

x

 

4.

Đăng ký công bố hp chun dựa tn kết quả chng nhận hp chun của tổ chức chng nhận

x

 

5.

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết qu t đánh giá của tổ chức, cá nhân sn xuất, kinh doanh

x

 

6.

Đăng ký công bố hp quy đối với các sn phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được qun lý bởi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết qu chng nhận hợp quy của tchức chng nhận

x

 

SKhoa học và Công nghệ

7.

Đăng ký công bhợp quy đối với các sn phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trưng được qun lý bởi các quy chuẩn kthuật quc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sn xuất, kinh doanh

x

 

8.

Kiểm tra cht lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Khoa học và Công ngh

x

 

9.

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy him là các cht ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

x

 

10.

Xét tặng gii thưởng chất lượng quốc gia

x

 

11.

Đăng ký ch trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyn cho địa phương qun lý thuộc Chương trình htrphát triển tài sn trí tuệ

x

 

12.

Cp giấy chứng nhận tổ chức đủ điu kiện hoạt động giám định shữu công nghiệp

x

 

12.

Cp lại Giấy chng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định shữu công nghiệp

x

 

14.

Cấp lại giy phép thiết bị X-quang sử dụng trong y tế

x

 

15.

Khai báo thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

x

 

16.

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

x

 

17.

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

x

 

18.

Sa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

x

 

19.

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

x

 

SKhoa học và Công nghệ

20.

Cấp và cấp lại chng chnhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sX-quang chn đoán trong y tế)

x

 

21.

Đánh giá kết quthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

x

 

22.

Thm định kết quthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm n yếu tnh hưng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

23.

Đánh giá đng thời thẩm định kết quthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tim ẩn yếu tố ảnh hưng đến lợi ích quc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

24.

Đăng ký kết quthực hiện nhiệm vụ khoa học công ngh cp tnh, cấp cơ s sdụng ngân sách nhà nước là nhiệm vụ khoa học công nghệ do qucủa Nhà ớc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi qun của tnh, thành ph trực thuộc trung ương.

x

 

25.

Đăng ký kết quthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

x

 

26.

Đăng ký thông tin kết qu nghiên cu khoa học và phát trin công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi qun của tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

x

 

27.

Cấp Giấy chng nhận đăng ký hoạt đng ln đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

28.

Cp lại Giấy chng nhận đăng ký hoạt động ca tổ chức khoa học và công ngh

x

 

29.

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

30.

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động ln đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Sở Khoa học và Công nghệ

31.

Cấp lại Giy chng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

32.

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh ca tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

33.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đng chuyn giao công nghệ (trừ những trưng hợp thuộc thm quyn của Bộ Khoa học và Công nghệ)

x

 

34.

Cp Giấy chứng nhn đăng ký sa đổi, bổ sung hợp đồng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

x

 

35.

Cấp Giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

36.

Cp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công ngh

x

 

37.

Sa đổi bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

38.

Thẩm tra công nghệ các d án đầu tư

x

 

XII

Văn hóa, Ththao và Du lịch

 

 

 

1.

Cấp giấy phép trin lãm mthuật (thm quyền của Ủy ban nhân dân cp tỉnh)

x

 

S Văn hóa, Th thao và Du lịch

2.

Cấp giấy phép tchức lhội

x

 

3.

Cấp giy phép đưa tác phm nhiếp nh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tnh) thông báo đưa tác phm nhiếp nh tViệt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Điu 10, 12 Nghị định 72/2016/NĐ-CP).

x

 

4.

Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

 

5.

Tiếp nhận thông báo sn phẩm qung cáo trên bng qung cáo, băng rôn

x

 

6.

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện qung cáo

x

 

7.

Cấp giy phép tổ chức biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch

8.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

x

 

9.

Cấp thhướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

 

10.

Cấp thhướng dẫn viên du lịch nội địa

x

 

11.

Cấp lại thhướng dẫn viên du lịch

x

 

12.

Đổi thhướng dẫn viên du lịch

x

 

13.

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghip du lịch nước ngoài tại Việt Nam

a) Cp lại giấy pp thành lập n phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghip du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác.

b) Thay đổi địa đim đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương khác:

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Thay đổi địa đim của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

x

 

14.

Cp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ti Việt Nam

x

 

15.

Sa đổi, bổ sung giy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghip du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

16.

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trưng hp giy phép thành lập văn phòng đại diện bị mt, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

x

 

17.

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

18.

Cấp giy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

x

 

SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

19.

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lhành đối với khách du lịch vào Việt Nam

x

 

20.

Cấp giy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lch ra nước ngoài.

x

 

21.

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mthuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

 

22.

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

23.

Cấp giấy phép đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

 

24.

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

 

25.

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

 

26.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

x

 

27.

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

x

 

28.

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

 

29.

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

30.

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch

31.

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

x

 

32.

Phê duyệt nội dung tác phm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phm nhiếp ảnh nhập khẩu

x

 

33.

Phê duyệt nội dung tác phm điện ảnh nhập khẩu

x

 

34.

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

x

 

35.

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

x

 

36.

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

x

 

37.

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

x

 

38.

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp nh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

x

 

39.

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

x

 

40.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

41.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

42.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

43.

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

44.

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thtại địa phương

 

x

45.

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

46.

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

47.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

49.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

50.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

 

x

51.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

52.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

53.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

54.

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

55.

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

56.

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

x

 

57.

Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn ung, giải khát.

x

 

58.

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

XIII

Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

1.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x

 

STài nguyên và Môi trường

XIV

Giao thông vận tải

 

 

 

1.

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

 

x

Sở Giao thông vn tải

2.

Cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải bng xe ô tô; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

 

x

XV

Thi đua - khen thưởng

 

 

 

1.

Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

x

 

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

XVI

UBND tỉnh

 

 

 

1.

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân

x

 

3.

Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội

x

 

4.

Giải thể Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội

x

 

5.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

6.

Cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

B

CP HUYỆN

 

 

 

I

Tư pháp

 

 

 

1.

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

 

2.

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

3.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

4.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

5.

Cấp bản sao từ sgốc

x

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chđạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc địa phương mình quản lý tổ chức trin khai thực hin

6.

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

7.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

8.

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

x

 

9.

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

 

10.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp

x

 

II

Ni v

 

 

1.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

2.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

 

3.

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

x

 

4.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

x

 

5.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

6.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

7.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

 

8.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

 

III

Công Thương

 

 

1.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh.

x

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuc đa phương mình quản lý tổ chức triển khai thực hiện

2.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

3.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

IV

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

1.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

 

2.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

 

3.

Giải thcơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

4.

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

5

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

x

 

6.

Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công

x

 

7.

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

x

 

8.

Đề nghị trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

x

 

9.

Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

x

 

10.

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết htrợ mai táng phí cho đi tượng bảo trợ xã hội

x

 

11.

Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí

x

 

V

Thông tin và Truyền thông

 

 

1.

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

2.

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

VI

Giáo dục và Đào tạo

 

 

1.

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

 

2.

Chuyn trường đi với học sinh tiu học

x

 

3.

Cấp bản sao văn bng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

VII

Kế hoạch và Đầu tư

 

 

1.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

 

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

 

3.

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

x

 

4.

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

x

 

5.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

x

 

VIII

Tài nguyên và Môi trường

 

 

1.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x

 

C

CẤP XÃ

 

 

 

I

Tư pháp

 

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trn trực thuộc địa phương mình quản lý tổ chức triển khai thực hiện

1.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

2.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

x

 

3.

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

x

 

II

Lao động, thương binh và xã hội

 

 

1.

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

2.

Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

x

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản