Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 3787/KH-BQP năm 2013 thực hiện Quyết định 1156/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 3787/KH-BQP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 30/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3787/KH-BQP
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 30/11/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3787/KH-BQP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1156/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT CƠ YẾU

Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu (sau đây viết tắt là Quyết định số 1156/QĐ-TTg), Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg một cách thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thi hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch;

b) Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hoàn thành các nội dung công việc.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Nội dung Kế hoạch được quy định tại Điều 3 Quyết định số 1156/QĐ-TTg và cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu và các văn bn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cơ yếu và nhân dân.

- Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể lồng ghép vào chương trình phổ biến pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Đnghị Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyên, ph biến, tập huấn Luật Cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc quyền; kế hoạch cn cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Thời gian ban hành kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 và gửi 01 (một) bản về Bộ Quốc phòng (qua Ban Cơ yếu Chính phủ - Địa chỉ: số 21 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền, thống kê những văn bản có liên quan cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Cơ yếu.

Kết quả rà soát, thống kê gửi về Bộ Quốc phòng trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 để tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2013.

3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu

Các đề án được Thủ tướng Chính phủ giao ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg, bao gồm các sản phẩm: 05 Nghị định và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức soạn tho. Đnghị các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các đề án để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ thời gian quy định tại Quyết định số 1156/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quyết định số 1156/QĐ-TTg.

- Cục Tài chính Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lập dự toán sdụng và quyết toán ngân sách cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Cơ yếu.

2. Giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt để triển khai thực hiện các nội dung được phân công; chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quc phòng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc trin khai kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng BQP;
- Tnh ủy, Thành y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- U
BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Các cục: Cán bộ, Tuyên huấn, Chính sách/TCCT; Cơ yếu, Quân lực, Nhà trường/BTTM;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Lưu: VT;
VH.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3787/KH-BQP ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Quốc phòng)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yêu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chhuy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân

Cục Cơ yếu/BTTM

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Tuyên huấn/ TCCT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu

Tháng 12/2012

2.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập hun Luật Cơ yếu và các văn bn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu

Tháng 12/2012

3.

Biên soạn đề cương cho Báo cáo viên giới thiệu Luật Cơ yếu phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn

Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Tư pháp

Đề cương chi tiết

Tháng 12/2012

4.

Biên soạn đặc san tuyên truyền pháp luật - Chđề: Luật Cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Tư pháp

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến

Quý I/2013

5.

Rà soát văn bn quy phạm pháp luật về cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính ph

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Báo cáo rà soát

Tháng 8/2013

6.

Xây dựng đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính ph

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Quân lực/BTTM, Ban Tchức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính ph

Nghị định

Tháng 10/2012

7.

Xây dựng đề án về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Quân y/BQP, Cục Tài chính/BQP, Cục Chính sách/TCCT, Cục Cán bộ/TCCT, Cục Quân lực/BTTM, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

Tháng 11/2012

8.

Xây dựng đề án về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Cán bộ/TCCT, Cục Quân lực/ BTTM, Cục Cơ yếu/BTTM, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

Tháng 11/2012

9.

Xây dựng đề án về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Khoa học - Công nghệ và Môi trường/ BQP, Cục Cơ yếu/BTTM, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính ph

Nghị định

Tháng 12/2012

10.

Xây dựng đề án về ngạch, chức danh người làm việc trong tchức cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/ BQP, Cục Cán bộ/ TCCT, Cục Quân lực/ BTTM, Cục Cơ yếu/BTTM, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Nghị định

Tháng 11/2013

11.

Xây dựng đề án về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

Ban Cơ yếu Chính phủ

Vụ Pháp chế/BQP, Cục Kế hoạch - Đầu tư/BQP, Cục Tài chính/BQP, Cục Khoa học - Công nghệ và Môi trường/BQP, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2013

12.

Xây dựng đề án về chương trình môn học qun lý nhà nước về công tác cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản lý

Ban Cơ yếu Chính ph

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường/BTTM

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2013

13.

Xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg

Ban Cơ yếu Chính phủ

Các cơ quan có liên quan

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2013

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản