326145

Kế hoạch 2335/KH-UBND tổ chức thực hiện \"Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam\" năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

326145
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 2335/KH-UBND tổ chức thực hiện \"Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam\" năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 2335/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2335/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 05/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/KH-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Công văn của Bộ Tư pháp: số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27 tháng 7 năm 2016 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; số 3115/BTP-PBGDPL ngày 12 tháng 9 năm 2016 về tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2016”; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày pháp luật) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013; các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của mọi tầng lp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phn chuyn biến về chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

d) Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ công chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo chuyn biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ trong toàn ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày pháp luật quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dn;

b) Ngày pháp luật được tổ chức sâu rộng, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Xác định các hoạt động triển khai phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ vi các nhiệm vụ về xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày pháp luật ca các năm trước; khắc phục hạn chế, thu hút sự tham gia tích cực của tt cả các Sở, ngành, cán bộ, công chức, người lao động và các tng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả gn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp; gn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng;

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của các Sở, Ngành, đoàn thể, địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tích cực hưởng ứng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”;

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát trin đất nước”;

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyn dân chủ của nhân dân”.

- “Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TCHỨC TRIN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

1. Nội dung

Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức với những nội dung cụ thể sau:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật gn với việc quán triệt, trin khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, li sng để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân độc lập; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chtrương, chính sách, pháp luật.

b) Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bn pháp luật, các hành vi bị nghiêm cm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đi b sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh, sản xut; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi bsung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quc tế liên quan đến quyn con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.

c) Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, các quy định pháp luật về thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực xã hội.

d) Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

e) Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đng.

2. Hình thức

a) Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật có hiệu quả như:

- Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, nht là sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở.

- Ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

- Tổ chức các tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên tòa xét xử lưu động;

- Lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Tùy điều kiện thực tế của Sở, ngành, đoàn th, địa phương, có thể sử dụng các hình thức khác như:

b) Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điu kiện thực tiễn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập th, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, gương người tt, việc tt, đin hình trong xây dựng, thi hành vào bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; quyn, nghĩa vụ cơ bản ca công dân, trọng tâm là Bộ luật dân sự năm 2015; thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016, tập trung cao đim trong tun ltừ ngày 02 tháng 11 năm 2016 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1.1. Sở Tư pháp

a) Có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 theo đúng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp kết quả tổ chức Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kim tra việc trin khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể

a) Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày Pháp luật phù hp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến hết hết ngày 10 tháng 11 năm 2016; theo dõi, đôn đốc, kim tra, báo cáo đánh giá việc tchức trin khai Ngày Pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý.

1.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

1.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam: Tăng cường thời lượng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

1.5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo tuyên truyền Ngày Pháp luật thông qua hoạt động của các Đội thông tin lưu động, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, các khu hiệu trực quan...

1.6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn nội dung, hình thức tchức Ngày Pháp luật cho các tchức thành viên; quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trn Tổ quốc cấp dưới và các tổ chức thành viên vận động nhân dân chp hành pháp luật.

1.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp tình hình địa phương.

2. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2016

a) Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 năm 2016 để tổng hợp.

b) Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 trong phạm vi toàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TTTU, TT HĐND t
nh
- Chủ tịch, các PCT. UBND t
nh
- Các PCT UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND t
nh, MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Hội đồng PHPBGDPL t
nh;
- Các trường CĐ, ĐT, THCN;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam,
Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP(3), NC;

- Lưu: VT, NC(H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản