326641

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1100/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

326641
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1100/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 146/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 146/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 03/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1100/QĐ-TTG NGÀY 21/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật. UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật theo Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể và đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện các nội dung của Công ước và pháp luật về người khuyết tật; xác định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch này đến các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức, hiu rõ tầm quan trọng Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước và pháp luật về người khuyết tật

1.1. Nội dung hoạt động

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định s 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 ca Chtịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

2. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án, dự án về người khuyết tật

2.1. Nội dung hoạt động

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người khuyết tật: Lồng ghép trong các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

- Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân và người khuyết tật trong lĩnh vực trợ giúp người khuyết tật: Lồng ghép trong các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận cho người khuyết tật và trợ cấp xã hội cho người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng không phải là người có công với cách mạng hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các trợ cấp khác theo quy định của pháp luật và Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

b) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các hoạt động trợ giúp về y tế, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

c) Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp về giáo dục cho người khuyết tật, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

d) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trợ giúp người khuyết tật tiếp cận sử dụng các công trình xây dựng, hỗ trợ nhà, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

e) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và tham gia giao thông công cộng, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

f) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trợ giúp người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

h) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

k) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

- Xây dựng mô hình phòng chống thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

- ng dụng công nghệ trợ giúp người khuyết tật nhận thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với thiên tai.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật, đồng thời lồng ghép với các nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020.

Kinh phí hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững.

2.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

3. Hợp tác quốc tế

3.1. Nội dung:

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút các chương trình, dự án, sáng kiến của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động trợ giúp người khuyết tật.

3.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật

4.1. Nội dung

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát thông tin về người khuyết tật kết hợp với điều tra, kho sát thông tin về người tâm thần và rối nhiễu tâm trí phê duyệt theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn II (2016-2020); điều tra trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phê duyệt theo Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020”; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin bảo trợ xã hội về người khuyết tật, người tâm thần và rối nhiễu tâm trí, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phần mềm vi tính làm cơ sở để quản lý và xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án trợ giúp về người khuyết tật người tâm thần và rối nhiễu tâm trí, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

4.2. Thời gian thực hiện

- Năm 2017: Tổng điều tra, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu.

- Giai đoạn 2018-2020: Rà soát, cp nhật số liệu hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các địa phương, lồng ghép với kinh phí thực hiện: Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020”; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn II (2016-2020); Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách, đề án, dự án trợ giúp khác cho người khuyết tật theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Công tác về ngưi khuyết tật

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh, thành phần bao gồm: Trưng Ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ủy viên là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ; mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tnh, đại diện một số tổ chức của và vì người khuyết tật tỉnh tham gia là thành viên.

b) Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban Công tác về người khuyết tật huyện, thành phần bao gồm: Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng Ban là Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; ủy viên là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ; mời đại diện Lãnh đạo y ban MTTQ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, đại diện một số tổ chức của và vì người khuyết tật huyện tham gia là thành viên.

2. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phân công lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp, tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án do các cơ quan khác chủ trì thuộc các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành, đơn vị, địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chương trình, đề án, dự án.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối chủ trì, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, giám sát các Sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện trong việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh đột xuất, định kỳ 6 tháng và hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (đ b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị cấp tnh có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT, VX.huyBTXH76.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản