437136

Kế hoạch 142/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

437136
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 142/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 142/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 09/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 142/KH-BGDĐT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2020

Thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (sau đây gọi là Quyết định số 1267/QĐ-TTg) và Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (sau đây gọi là Quyết định số 891/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đối với công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật:

Triển khai thực hiện hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là QPPL) thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Bộ) kịp thời, đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ trình tự và kỹ thuật theo quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

b) Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL:

Tổ chức triển khai việc pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục theo phân công tại Quyết định số 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo kỹ thuật, tiến độ quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Quyết định số 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Đối với công tác hợp nhất văn bản QPPL:

Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, nội dung công việc cần thực hiện, thời hạn hoàn thành việc hợp nhất văn bản QPPL; trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong việc hợp nhất văn bản QPPL; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất; bảo đảm văn bản hợp nhất được gửi đăng Công báo theo quy định;

b) Đối với công tác pháp điển hệ thống QPPL:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện pháp điển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và các văn bản liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

a) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng:

- Thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung với văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung mà đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo, ban hành trong năm 2020 theo nội dung tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này; trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất; đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

- Xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất và thực hiện việc đính chính trên Công báo theo quy định (nếu có).

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL năm 2020 của đơn vị, gửi đến Vụ Pháp chế trước ngày 22/12/2020; báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

b) Vụ Pháp chế:

- Kiểm tra tính xác thực của dự thảo văn bản hợp nhất.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL của Bộ.

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hợp nhất văn bản.

- Phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất (nếu có).

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả hợp nhất văn bản QPPL hàng năm của Bộ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

c) Văn phòng: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và gửi đăng tải trên Công báo và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định đối với văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền của Bộ khi có đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản hợp nhất;

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổng hợp dự toán kinh phí về công tác hợp nhất văn bản của các đơn vị vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định.

2. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

a) Vụ Pháp chế

- Chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Giáo dục (Đề mục số 01, Chủ đề số 13) và pháp điển QPPL mới vào Đề mục Giáo dục đại học (Đề mục số 02, Chủ đề số 13) thuộc thẩm quyền của Bộ theo phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện pháp điển các QPPT thuộc thẩm quyền của Bộ trong các Đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện.

- Đề xuất xử lý các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp trong quá trình thực hiện pháp điển (Nếu có).

- Chủ trì góp ý đối với dự thảo Kế hoạch, Danh mục văn bản QPPL và Kết quả pháp điển các Đề mục (không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị khác thuộc Bộ) do các Bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo năm, báo cáo đột xuất về tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển của Bộ gửi Bộ Tư pháp.

 - Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển các Đề mục thuộc thẩm quyền của Bộ sau khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển.

- Dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển các Đề mục thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Kế hoạch đã được phê duyệt; các nội dung chi và định mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP và các quy định hiện hành khác, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ;

b) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch, Danh mục văn bản QPPL và Kết quả pháp điển các Đề mục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các Bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện pháp điển thành phần các Đề mục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình do các Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện, theo phân công tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật và thời hạn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Vụ Pháp chế để được hướng dẫn;

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện pháp điển của các đơn vị vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này sử dụng từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định ca pháp luật.

2. Hàng năm, các đơn vị căn cứ vào khối lượng công việc được phân công, lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và thực hiện pháp điển hệ thống QPPL, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BGDĐT (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC
(05 Bộ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL NĂM 2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch s: 142/KH-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung với văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung mà đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo, ban hành trong năm 2020; gửi Vụ Pháp chế kiểm tra dự thảo văn bản hợp nhất; trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực văn bản hợp nhất; xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất và đính chính văn bản hợp nhất đã xử lý sai sót (nếu có).

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

- Đối với Nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành việc hợp nhất chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian hoàn thành việc hợp nhất chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung.

2

Kiểm tra tính xác thực của dự thảo văn bản hợp nhất

Vụ Pháp chế

- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ gửi kiểm tra

3

Gửi văn bản hợp nhất:

- 02 bản giấy có đóng dấu và 02 bản điện tử: 01 bản word và 01 bản pdf, đến Văn phòng để đăng Công báo; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;

- 01 bản giấy có đóng dấu và 02 bản điện tử: 01 bản word và 01 bản pdf, đến Vụ Pháp chế để cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, phổ biến và tổ chức kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung

- 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản hợp nhất được ký xác thực


4

- Đăng tải văn bản hợp nhất trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Gửi 01 bản giấy có đóng dấu và 01 bản điện tử (pdf) đến cơ quan Công báo để đăng Công báo;

- Riêng đối với văn bản hợp nhất Nghị định và quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Gửi 01 bản giấy có đóng dấu và 01 bản điện tử (pdf) đến Văn phòng Chính phủ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung

- 01 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung gửi đến Văn phòng

5

Rà soát, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc hợp nhất văn bản QPPL của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

6

Tổng hợp, báo cáo hàng năm, báo cáo đột xuất kết quả hợp nhất văn bản QPPL của Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 25/12/2020 và đột xuất khi có yêu cầu

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL NĂM 2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch số: 142/KH-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Đề mục Giáo dục

 

 

 

1

Rà soát, hoàn thiện Danh mục văn bản QPPL dự kiến đưa vào pháp điển; kiến nghị xử lý QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn (nếu có)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý I, II/2020

2

Thực hiện pháp điển Đề mục Giáo dục

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành có liên quan

Quý III, IV/2020

3

Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2020

4

Hoàn thiện kết quả pháp điển sau khi thẩm định

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/ 2020

II

Đề mục Giáo dục đại học

 

 

 

1

Tập hp, thu thập, rà soát QPPL mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ thuộc đề mục; kiến nghị xử lý QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn (nếu có)

Vụ Pháp chế

Vụ GDĐH, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

2

Cập nhật Danh mục văn bản QPPL đưa vào pháp điển tại đề mục

Vụ Pháp chế

Vụ GDĐH,một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các bộ, ngành có liên quan

Thường xuyên

3

Thực hiện pháp điển QPPL mới vào Đề mục

Vụ Pháp chế

Vụ GDĐH, một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các bộ, ngành có liên quan

Theo quy định

4

Gửi hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển đến Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

 

Sau khi thực hiện pháp điển QPPL mới

III

Góp ý, thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trong các Đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện

 

 

 

1

Góp ý nội dung liên quan đến các Đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện (Kế hoạch, Danh mục văn bản QPPL và Kết quả pháp điển các Đề mục có nội dung liên quan)

Vụ Pháp chế, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL liên quan đến Đề mục

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

2

Thực hiện pháp điển thành phần vào các Đề mục do các bộ ngành khác chủ trì thực hiện; trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực kết quả pháp điển (phần thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo); gửi kết quả pháp điển và Danh mục các văn bản đã được thu thập đến cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển để tổng hợp

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

3

Tham gia Hội đồng thẩm định các Đề mục có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản