380287

Kế hoạch 60/KH-UBND về thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

380287
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 60/KH-UBND về thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 60/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 60/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG VỤ NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ; Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Thanh tra, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị trong tnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC, trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

- Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản nhà nước cấp trên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Phát huy những ưu điểm; phát hiện nhược điểm và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, giúp đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực; thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, có dư luận gây phiền hà, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý, không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu, việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc.

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THANH TRA, KIỂM TRA

1. Đối tượng:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã).

- Cán bộ, công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

2. Nội dung:

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị theo quy định, gồm:

- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói chung của cán bộ, công chức.

- Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một ca liên thông; chp hành quyết định cấp trên và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm của người đứng đầu: Theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC.

- Những việc liên quan đến đạo đức công vụ và liên quan đến bí mật nhà nước, phòng chống tham nhũng được quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan.

- Công tác ban hành văn bản theo thẩm quyền và kết quả tổ chức thực hiện.

- Thái độ chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức: Thái độ ứng xử phục vụ đối với Nhân dân; việc chấp hành thời gian làm việc tại công sở.

- Kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế tại cơ quan, đơn vị.

- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; hợp đồng lao động. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức; số lượng cấp phó.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

3. Phương pháp:

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kim tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra).

- Kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo CCHC; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ:

- Đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu có); yêu cầu cơ quan, đơn vị xử lý sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

3. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ của UBND tỉnh trong quá trình Đoàn tổ chức thanh tra, kiểm tra.

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, UBND tỉnh sẽ bổ sung, điều chỉnh các nội dung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Tổ
chức, NC; UBKT - Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Báo HT, Đ
ài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản