6272

Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6272
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 30/2003/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2003 Số công báo: 230-231
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 30/2003/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2003
Số công báo: 230-231
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2003/CT-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIA TÁCH TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐẮK LẮK, CẦN THƠ VÀ LÀO CAI

Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 đã ra Nghị quyết về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai.

Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo việc triển khai chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính được nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt mục đích, yêu cầu để tiến hành chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Việc chia tách tỉnh với mục đích tạo điều kiện cho địa phương có điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết, phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và tiếp tục thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và cải cách nền hành chính nhà nước.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm những yêu cầu sau:

- Các tỉnh trong diện chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cần xác định đây là công việc trọng tâm trước mắt, cần tập trung thực hiện; đồng thời phải đảm bảo mọi hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các địa phương trước, trong và sau chia tách tỉnh, nhất là về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống của nhân dân.

- Mọi công việc liên quan đến chia tách tỉnh đều phải bảo đảm dân chủ, công khai và rõ ràng, bảo đảm đoàn kết, tránh tư tưởng cục bộ địa phương; đồng thời đề cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ, khắc phục khó khăn trong cán bộ, nhân dân ở tỉnh cũ và các tỉnh mới, theo hướng tỉnh có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về cơ sở, vật chất và cán bộ cho tỉnh có khó khăn hơn để các tỉnh sau khi chia tách đều có điều kiện nhanh chóng ổn định, sớm hoạt động bình thường và cùng phát triển.

- Các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chia tách tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban để xây dựng phương án phân chia tài sản, tài chính; xây dựng trụ sở làm việc ở tỉnh lỵ mới; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và điều động cán bộ; xác định rõ địa giới hành chính giữa các tỉnh trước khi tiến hành chia tách. Các phương án này phải được thảo luận, thống nhất và được cấp uỷ Đảng chỉ đạo chặt chẽ.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của địa phương và nguồn lực do Trung ương hỗ trợ trong xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện làm việc ở các tỉnh sau khi chia tách.

2. Để triển khai tốt việc chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính, cần thực hiện tốt các công việc sau đây:

a) Về công tác tư tưởng:

Tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Quốc hội và Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất nhận thức, làm đúng các yêu cầu đặt ra trong quá trình chia tỉnh, tránh những biểu hiện sai lệch, cục bộ trong thực hiện; đồng thời chú trọng và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, nhân dân các địa phương chuẩn bị bàn giao về tỉnh mới.

b) Về công tác tổ chức bộ máy:

Nắm vững yêu cầu về cải cách hành chính để xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ ở tỉnh mới phù hợp với tình hình cụ thể và chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý; đảm bảo để tổ chức bộ máy ở tỉnh mới tinh gọn, hiệu quả; không nhất thiết tỉnh cũ có sở, ban, ngành nào tỉnh mới phải có sở, ban, ngành đó.

- Đối với những cơ quan, tổ chức đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, phương tiện và cơ cấu cán bộ đồng bộ mới hoạt động được thì phải cân nhắc thận trọng khi chia tách; tuỳ tình hình cụ thể, có thể để các cơ quan, tổ chức này tiếp tục hoạt động ở tỉnh cũ và phục vụ chung cho cả hai tỉnh trong thời kỳ đầu (do Ban Chỉ đạo chia tách tỉnh quyết định).

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, khi sắp xếp cần bám sát nội dung Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 về tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Không tiến hành chia tách các tổ chức sản xuất kinh doanh, tỉnh nào có cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thì ổn định tổ chức, nhân sự để hoạt động bình thường.

- Về tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử ở các tỉnh sau khi chia tách phải được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c) Về công tác cán bộ:

Việc phân công, bố trí cán bộ, công chức về đơn vị hành chính mới phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nguyện vọng và hoàn cảnh cụ thể của từng cán bộ; song phải bảo đảm sự đồng đều về số lượng, chất lượng cán bộ giữa các tỉnh sau khi chia tách, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc bố trí đủ cán bộ lãnh đạo và cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ cho các tỉnh mới để bảo đảm yêu cầu công tác.

- Cần đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chống tư tưởng cục bộ địa phương và tùy tiện trong bổ nhiệm, phân công, điều động cán bộ; bảo đảm để mỗi tỉnh đều có cán bộ đủ năng lực đảm nhiệm công việc được giao sau khi chia tách.

- Việc xác định biên chế cho mỗi tỉnh được tiến hành trên cơ sở phân chia biên chế hiện có của tỉnh cũ; hạn chế tối đa tăng thêm biên chế hành chính; không điều chuyển cán bộ khu vực kinh doanh và sự nghiệp sang khu vực quản lý hành chính nhà nước.

- Cán bộ, công chức nhà nước, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cần đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành quyết định điều động, phân công của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý cán bộ.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong diện chia tách cần có kế hoạch tương trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển về công tác ở tỉnh mới còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện để cán bộ công chức sớm ổn định vàyên tâm công tác ở địa điểm mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai kế hoạch chia tách tỉnh và sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế hành chính sự nghiệp của các tỉnh sau khi chia tách.

d) Về phân chia tài sản, tiền vốn và ngân sách:

Việc phân chia tài sản, tiền vốn giữa các cơ quan, đơn vị và phân chia ngân sách 2004 phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tài sản, tiền vốn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh là tài sản nhà nước tại địa phương, do đó phương án phân chia tài sản, tiền vốn hiện có phải được bàn bạc tập thể, dân chủ, công khai, đảm bảo để mọi hoạt động kinh tế, xã hội không bị xáo trộn sau khi chia tách tỉnh. Việc phân chia tài sản, ngân sách cần đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho các tỉnh phải di chuyển về địa điểm mới, không phân chia tài sản, tiền vốn, ngân sách một cách máy móc; đồng thời có kiểm tra, giám sát chặt chẽ để không xảy ra tình trạng lãng phí, tham ô, làm thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân.

- Ban Chỉ đạo chia tách tỉnh tiến hành phân chia dự toán ngân sách 2004 cho các tỉnh mới trên cơ sở dự toán ngân sách đã được Quốc hội thông qua và nhiệm vụ thu chi, ngân sách năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo khớp đúng với mức thu, nhiệm vụ chi đã được giao; đồng thời xác định ngân sách cần bổ sung, khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2004 cho từng mới.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh được chia làm tốt công tác phân chia tài sản và ngân sách, bảo đảm cho mọi hoạt động của tỉnh mới sớm ổn định và đi vào phát triển.

đ) Việc xây dựng nơi làm việc cho các tỉnh mới:

Các tỉnh trong diện chia tách cần thành lập bộ phận công tác để chuẩn bị chỗ làm việc và tổ chức di chuyển các cơ quan, tổ chức, đơn vị về tỉnh lỵ mới.

- Đối với các tỉnh di chuyển về địa điểm mới, căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương, cần tận dụng, sửa sang cơ sở hiện có để các cơ quan chuyển đến có điều kiện tối thiểu làm việc được ngay.

- Đối với các tỉnh ở lại tỉnh lỵ cũ, cần huy động nguồn ngân sách của địa phương và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành Trung ương để giúp tỉnh mới xây dựng cơ sở hạ tầng, nhanh chóng ổn định nơi làm việc.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch thị xã tỉnh lỵ cho các tỉnh mới được chia tách để các tỉnh sớm ổn định về cơ sở vật chất, hạ tầng.

e) Về địa giới hành chính các tỉnh mới:

Việc phân vạch đường địa giới hành chính giữa các tỉnh mới phải được thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết Quốc hội, các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các tỉnh tiến hành xác định lại đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh, lập biên bản mô tả đường địa giới hành chính, xác định vị trí cắm mốc và lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh mới theo quy định của pháp luật.

3) Tổ chức thực hiện

Công tác chia tỉnh là công việc trọng tâm của các địa phương và Bộ, ngành có liên quan, do đó cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ từng khâu, từng việc đúng trình tự thủ tục của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần phân công một đồng chí lãnh đạo và một số chuyên viên thành thạo nghiệp vụ theo dõi giúp đỡ các tỉnh được chia trong việc xây dựng tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ để các cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động đồng bộ theo tỉnh mới.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc việc thực hiện chia tách tỉnh; căn cứ vào nội dung Chỉ thị này lãnh đạo hoàn thành tốt các mặt công tác, không để xảy ra những lệch lạc và tiêu cực, bảo đảm thời gian theo quy định của Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh để xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị
- Chủ tịch nước (để báo cáo),
- Chủ tịch Quốc hội
- Các cơ quan của Quốc hội,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh:
Cần Thơ, Đắk Lắk, Lai Châu, Lào Cai,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : NC (3b), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản