240446

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

240446
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 24/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 17/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 24/2008/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 17/11/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2008/CT-UBND

Vinh, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007- 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30.

Để thực hiện các quyết định nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Nghệ An, Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Đề án 30 tỉnh Nghệ An, Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của tỉnh Nghệ An và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh cũng đã triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đa số các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung yêu cầu của Đề án 30 nên triển khai còn chậm, mang tính hình thức, chưa quyết liệt làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện Đề án 30 có chất lượng, đúng tiến độ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 30 và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thống kê, rà soát thủ tục hành chính, làm cho cán bộ, công chức hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm, nội dung, yêu cầu công việc và tiến độ thực hiện Đề án 30 theo Kế hoạch của tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án 30 ở ngành, địa phương mình; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu về thủ tục hành chính để làm đầu mối thực hiện Đề án 30 tại ngành, địa phương theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Đề án 30 ở địa phương, đơn vị mình.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức được cử làm đầu mối thực hiện tốt các công việc sau đây:

+ Tổ chức thống kê, rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

+ Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, đơn giản hoá hoặc giữ nguyên các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý trên nguyên tắc đơn giản hoá, công khai hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận với các thủ tục hành chính.

+ Cung cấp cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh toàn bộ kết quả thống kê, rà soát và các đề xuất, kiến nghị theo đúng yêu cầu và đảm bảo tiến độ về thời gian.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của tỉnh Nghệ An. 6 tháng và hàng năm tổng kết việc thực hiện để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính hàng năm có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động cải cách hành chính của tỉnh và kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và Đề án 30 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng những ngành, địa phương thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện chung của tỉnh.

Thủ tục hành chính là vấn đề rộng lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt của hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đơn giản hoá thủ tục hành chính được Chính phủ xác định là khâu đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn đến năm 2010. Vì vậy, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản