326179

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

326179
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề cho người lao động đã đạt được kết quả nhất định: Số lượng người tham gia học nghề tăng; cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề từng bước được đầu tư, mua sắm; hệ thống mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đủ để đào tạo 03 cấp trình độ cao đng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; 7/7 huyện đã thành lập được cơ sở dạy nghề công lập để tổ chức đào tạo nghề cho người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ngày một tăng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nghề; nhận thức về tầm quan trọng của việc học nghề còn hạn chế; việc phối hợp giữa các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp chưa chặt chẽ...

Để đổi mới cơ bản, mạnh mẽ về nhận thức quản lý, tạo động lực phát triển công tác dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề, góp phần vào việc nâng cao chsố năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Là cơ quan chuyên môn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề: Chủ trì, phi hợp với UBND huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đán, dự án phát triển dạy nghề của tỉnh sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn và kim tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh, các hội thi liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường thiết lập mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với trường phthông; từ đó, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ sở dạy nghề và trường phổ thông, xây dựng kế hoạch công tác rõ ràng về nội dung hợp tác, giới thiệu ngành nghề đào tạo, dạy nghề hướng nghiệp, sinh hoạt ngoại khóa hay tư vấn nghề nghiệp tại trường phổ thông... thời gian thực hiện và trách nhiệm của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả hướng nghiệp cho học sinh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý; btrí cán bộ đủ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Có kế hoạch đầu tư kinh phí để nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, chịu trách nhiệm về các hoạt động/trong đó có hoạt động đào tạo nghề đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc. Hằng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn.

4. Các sở, ngành liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; căn cứ vào công tác điều tra, cung cầu lao động, dự báo nhu cầu lao động: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền cho mọi người dân nắm rõ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người tham gia học nghề; trách nhiệm và tầm quan trọng của việc học nghề. Có kế hoạch để đầu tư nâng cao năng lực đào tạo nghề và chịu trách nhiệm về các hoạt động, trong đó có hoạt động đào tạo nghề cho người lao động của các đơn vị trực thuộc.

5. Các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (các cơ sở dạy nghề) và các cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề.

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát các điều kiện liên quan đến hoạt động đào tạo nghề của đơn vị, trong đó tập trung chủ yếu vào các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại và lộ trình phát triển của đơn vị (trong đó nêu cụ thể về thời gian và giải pháp thực hiện), báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý. Tập trung đào tạo nguồn lao động chất lượng cao (trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề) đảm bảo người học nghề đủ năng lực, đặc biệt là trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề để tham gia hoạt động sản xuất ra sản phẩm cho xã hội đồng thời tham gia các hội thi tay nghề cấp tỉnh, cấp trung ương, khu vực ASEAN và hội thi tay nghề thế giới; tập trung đào tạo các nghề để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh đ tchức đào tạo nghề cho người lao động đảm bảo chất lượng và bố trí, giải quyết việc làm cho người học nghề sau đào tạo.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Hiệu trưng, Giám đốc các cơ sở dạy nghề và các cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu VT, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản