427876

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

427876
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 29/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là CCHC) và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng thân thiện, trách nhiệm, đội ngũ công chức, viên chức thực thi công vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trường hợp chưa nghiêm, nhiều công việc được giao hoặc phân công chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; nhận thức trách nhiệm về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện chưa sâu sắc, chưa toàn diện; chỉ đạo thiếu quyết tâm, quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo, chưa tạo được những đột phá theo yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, cụ thể là, qua đánh giá, xếp hạng của các chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) đối với Kiên Giang hầu như đều sụt giảm, có chỉ số tăng nhưng không đáng kể.

Những hạn chế nêu trên ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Nâng cao trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 1524/CT-UBND ngày 24/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chỉ thị số 1453/CT-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, hiệu quả quản trị và hành chính công; Chỉ thị số 1127/CT-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 103/KH-UBND của UBND tỉnh).

b) Về công tác cải cách hành chính:

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong rà soát, đánh giá các nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC và nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực CCHC; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đúng tiến độ thời gian, báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC đúng định kỳ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước các cấp, đảm bảo kiểm tra từ 30% cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc trở lên; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác CCHC của tỉnh.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện xây dựng dự thảo văn bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh. Thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là TDTHPL) theo quy định, gồm: Thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình TDTHPL. Ban hành đầy đủ văn bản xử lý, kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền.

- Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là TTHC), công khai đầy đủ TTHC và các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị sau khi UBND tỉnh công bố. Đảm bảo 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng). Bố trí công chức có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác một lần. Trường hợp hồ sơ quá hạn thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị hẹn lại thời gian rõ ràng, chỉ hẹn 01 lần và xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn mà lỗi thuộc về cơ quan hành chính, đồng thời báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp biết để theo dõi.

- Rà soát, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 Khóa XII. Phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức định kỳ theo quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, trục lợi, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm và đúng các quy định về giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, không để xảy ra sai phạm; thường xuyên kiểm tra và đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và minh bạch trong giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Áp dụng các giải pháp triển khai, thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ và xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

c) Về kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chính các quyết định của cấp trên.

- Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với những nội dung còn tồn tại cần khẩn trương có biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cụ thể như sau:

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

d) Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và xem xét đánh giá, phân loại phù hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.

4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

Theo dõi, tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với tất cả cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, pvmau.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản