Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 08/2005/CT-BXD Về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 08/2005/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/2005/CT-BXD
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 31/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2005/CT-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam; đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng đã trưởng thành về số lượng, chất lượng, có khả năng quản lý và xây dựng những công trình lớn, công nghệ hiện đại theo yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy vậy, lực lượng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề còn thiếu, cơ cấu lao động chưa hợp lý, không đồng bộ, gặp nhiều khó khăn khi tham gia thị trường lao động trong khu vực và thế giới. Trước thời cơ, vận hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy cam go thử thách đối với công cuộc xây dựng đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mỗi người lao động phải nâng cao nhận thức chính trị, học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề đáp ứng yêu cầu mới, góp phần cùng tập thể đơn vị phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ; tạo được thương hiệu, uy tín đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Để tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và căn cứ vào những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển lực lượng, trong tổng kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 99 NQLT/ BXD – CĐXDVN ngày 14/4/1998 của Bộ Xây dựng-Công đoàn Xây dựng Việt Nam; sau khi thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chỉ thị các đơn vị trong Ngành tổ chức Cuộc vận động “ Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới”.

I.VỀ MỤC TIÊU CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức - lao động ngành Xây dựng lớn mạnh về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý.

2. Xây dựng đơn vị (Doanh nghiệp, Cơ quan, Trường đào tạo…) vững mạnh và phát triển.

II.VỀ NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Xây dựng và phát triển lực lượng:

- Các đơn vị trong Ngành phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển lực lượng CNVC – LĐ giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với số lượng lao động chính, cơ bản được ổn định, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển của mỗi đơn vị trong từng thời kỳ.

- Thường xuyên nâng cao ý thức giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp công nhân, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của từng CNVC-LĐ, coi đó là niềm tự hào, là yêu cầu về sự tồn tại và phát triển của mỗi người trong thời kỳ mới.

- Tiếp tục sắp xếp lao động phù hợp với quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tham gia thị trường lao động khu vực và hội nhập quốc tế.

- Các trường đào tạo, dạy nghề quan tâm đến chất lượng giảng dạy thông qua việc đầu tư đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên theo đề án phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đã được Bộ Xây dựng hoặc cơ quan quản lý trực tiếp xét duyệt đối với từng trường; chương trình đào tạo cán bộ phải gắn với công nghệ và thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đào tạo theo định hướng phát triển của Ngành, nhu cầu của thị trường lao động trong nước và hội nhập Quốc tế.

- Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng lao động. Kiện toàn tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, có biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả lực lượng công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có tay nghề cao, có chế độ cụ thể, phù hợp để khuyến khích công nhân viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

2. Xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.

- Tổ chức sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và vận hành có hiệu quả mô hình quản lý mới, giữ vững thương hiệu, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh, phát triển kinh doanh, dịch vụ đa ngành nghề đáp ứng yêu cầu thị trường xã hội và hội nhập quốc tế.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống chính trị trong từng đơn vị: Cấp uỷ Đảng, Cơ quan quản lý, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo, tham gia tổ chức quản lý sản xuất- kinh doanh và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVC – LĐ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CNVC – LĐ trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị; đoàn kết xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách để người lao động được hưởng các quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật Lao động; chăm lo, cải thiện đời sống của CNVC - Lao động; đảm bảo hài hoà các lợi ích của Nhà nước, đơn vị và người lao động phù hợp cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt về các mục tiêu và nội dung cụ thể của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ CNVC thuộc phạm vi quản lý.

2. Xây dựng chương trình kế hoạch triển khai cuộc vận động với các chỉ tiêu cụ thể có nội dung, biện pháp thực hiện thiết thực được thông qua Đại hội CNVC gắn với nội dung thoả ước lao động tập thể; hàng năm có sơ kết, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính và Văn phòng Bộ do Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối phối hợp với các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo với Bộ và Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện cuộc vận động này.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ XD
- Các Sở của ngành XD tại các Tỉnh, TP
- Công đoàn XDVN
- Lưu VP, Vụ TCCB, Pháp chế

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản