390780

Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu do Bộ Công thương ban hành

390780
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 06/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 06/CT-BCT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Hiện nay, hoạt động nhập khẩu phế liệu được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản pháp luật liên quan.

Thời gian gần đây, lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam ngày càng tăng mạnh, gây tồn đọng phế liệu tại các cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động tại cảng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khu của các doanh nghiệp.

Nhm góp phần quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đối với các đơn vị trc thuộc Bộ

a) Vụ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì cùng các đơn vị liên quan trong Bộ phi hp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu đtăng cường công tác quản lý nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng các điều kiện, quy chuẩn kthuật môi trường đối với phế liệu theo hướng quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu.

b) Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu M

Chỉ đạo các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài thường xuyên trao đi, liên hệ với các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu của nước sở tại tìm hiểu chính sách, quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu phế liệu (chủng loại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.,.); báo cáo Bộ để phi hp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng chính sách pháp luật nhằm ngăn chặn nhập khu phế liệu trái phép vào Việt Nam.

c) Tổng cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an, các đơn vị chức năng thuộc STài nguyên Môi trường, Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, vận chuyển, mua bán và sử dụng phế liệu không đúng quy định của pháp luật.

d) Cục Xuất nhập khẩu

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ, trao đi với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính để trình lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số loại phế liệu;

- Phi hp với Cục Công nghiệp trong việc xây dựng danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Nghiên cứu trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động quá cảnh theo các Hiệp định quá cảnh hàng hóa mà Việt Nam ký kết với các nước;

- Trình Lãnh đạo Bộ gửi văn bản trao đi với Bộ Tài chính về việc quản lý chặt chhoạt động gửi kho ngoại quan và trung chuyển phế liệu.

đ) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi có yêu cầu.

e) Cục Công nghiệp

- Phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng khẩn trương đánh giá nhu cầu và tính hiệu quả trong việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, khả năng cung ng phế liệu từ nguồn trong nước, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng danh mục phế liệu được phép nhập khu làm nguyên liệu sản xuất theo lộ trình;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án, giải pháp nhằm tăng cường quản lý việc sử dụng phế liệu tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, đảm bảo các u cu về bảo vệ môi trường.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về nhập khu phế liệu và tham gia xử lý các vn đphát sinh liên quan đến nhập khu phế liệu tại địa bàn khi được yêu cầu.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ

Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty (doanh nghiệp) trực thuộc Bộ (được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và xử lý môi trường.

4. Các Hiệp hội ngành hàng

- Phối hợp với Cục Công nghiệp đánh giá nhu cầu và tính hiệu quả trong việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, khả năng cung ứng phế liệu từ nguồn trong nước và xây dựng danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo lộ trình;

- Kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và Hiệp hội ngành hàng thuộc sự qun lý của Bộ Công Thương tổ chức thực hiện Chỉ thị này và kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và giải pháp khc phục, gửi Bộ Công Thương (qua đầu mi Cục Xuất nhập khẩu)./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ
b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, TC, CA (đ
phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Hiệp hội ngành hàng;
- Các Vụ: PC, KHCN, AP, AM;
- Các Tổng cục, Cục: QLTT, XNK, ATMT, CN;
- Doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Lưu: VT, XNK (02).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản