5979

Chỉ thị 04/2004/CT-BTS thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004-2005 theo Chỉ thị 11/2004/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

5979
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 04/2004/CT-BTS thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004-2005 theo Chỉ thị 11/2004/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 04/2004/CT-BTS Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 27/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2004 Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2004/CT-BTS
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 27/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/05/2004
Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/CT-BTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NĂM 2004-2005 THEO TINH THẦN CHỈ THỊ 11/2004/CT-TTG NGÀY 30/3/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Năm 2003, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ đã được các cơ quan, Tổng Công ty và các doanh nghiệp thuộc Bộ triển khai thực hiện: Xây dựng các Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và sắp xếp Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Thực hiện cổ phần hoá 3 doanh nghiệp nhà nước và đang triển khai các bước tiếp theo thực hiện chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước còn lại. Tuy nhiên năm 2003 tiến độ thực hiện chuyển đổi còn chậm so với kế hoạch và so với tình hình chung cả nước. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có các nguyên nhân chủ quan đáng lưu ý là: Một số đơn vị chức năng của Bộ, các Tổng Công ty và nhiều Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, từ đó chưa khắc phục khó khăn để quyết tâm chuyển đổi doanh nghiệp. Công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý tài chính nói riêng còn nhiều bất cập,một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý nợ tồn đọng. Một số đơn vị hạch toán kế toán không rõ ràng...; còn thiếu cán bộ chuyên sâu để thực hiện công tác chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX); tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản trong giai đoạn 2003-2005 (thực hiện Quyết định 354/QĐ-TTg ngày 01/4/2003; Quyết định 243/QĐ-TTg ngày 17/11/2003), Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản yêu cầu Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Bộ Thuỷ sản , các Tổng công ty , Tổ công tác xây dung Đề án tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản (theo Quyết định số 522/QĐ-BTS ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) và các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện một số việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp, đổi mới DNNN . Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá IX), Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn bộ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên chức các Tổng công ty, các DNNN thuộc Bộ . Xác định công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2004-2005 của Bộ Thuỷ sản ,các tổ chức thuộc Bộ, các Tổng Công ty và từng doanh nghiệp nhà nước, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, tư tưởng đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ nhằm đổi mới một cách căn bản tình hình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các DNNN thuộc Bộ Thủy sản.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp của Bộ, các Tổng Công ty, từng doanh nghiệp bổ sung cán bộ chuyên trách có đủ năng lực để xử lý và giải quyết công việc.

3. Các Tổng Công ty, các Doanh nghiệp thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính theo đúng qui định của pháp luật, tập trung xử lý nợ tồn đọng và hạch toán kế toán. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất và có phương án xử lý lao động dôi dư nhằm giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

4. Các Tổng Công ty, các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quyết định chuyển đổi của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thuỷ sản, xây dựng tiến độ thực hiện các bước công việc và có phân công cụ thể cán bộ thực hiện theo thời hạn qui định. . Các cơ quan của Bộ xử lý và trình Bộ quyết định theo thẩm quyền đúng thời gian.

5. Trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp cần rà soát lại và đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Khuyến khích các Doanh nghiệp thuộc kế hoạch chuyển đổi trong năm 2005 thực hiện chuyển đổi vào năm 2004. Các Tổng Công ty, các Doanh nghiệp báo cáo để Bộ xem xét quyết định.

6. Hai Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long và Tổng Công ty Hải sản Biển Đông nhanh chóng hoàn chỉnh đề án về sắp xếp 02 Tổng công ty theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 01/4/2003 và Chỉ thị 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nòng cốt và phục vụ phát triển sản xuất khai thác biển , đặc biệt là khai thác xa bờ, Đề án phải thể hiện rõ những tiêu chí để đánh giá, phân tích sâu những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các phương án thực hiện và hoàn thành Đề án báo cáo Bộ trước 30/5/2004.

7. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Thuỷ sản ban hành qui định về nhiệm vụ từng cấp, trình tự và thời gian giải quyết công việc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện.

8. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp, các Tổng công ty trì hoãn, không thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX).

Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thuỷ sản, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tổng công ty :Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam-Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long-Tổng Công ty Hải sản Biển Đông, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển đổi sở hữu và Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án Tổng Công ty nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản (theo Quyết định số 522/QĐ-BTS ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban CĐ ĐM & PT DN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng
- Các TCTy trực thuộc Bộ
- Các DNNN thực hiện chuyển đổi
- CTy tư vấn và đầu tư thiết kế
- Viện NCNT TS 2
- TV Ban CĐ ĐM&PT DN BTS
- Công báo
- Các Vụ, Cục, TTr, VP
- Lưu VT, ĐMDN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản