118192

Chỉ thị 03/2003/CT.UB về tăng cường công tác quản lý thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

118192
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/2003/CT.UB về tăng cường công tác quản lý thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 03/2003/CT.UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/2003/CT.UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 26/02/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2003/CT.UB

Mỹ Tho, ngày 26 tháng 02 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG.

Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp trong tỉnh đã cấp phép, phê duyệt, triển khai nhiều dự án đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu dân sinh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư còn thiếu chặt chẽ; một số dự án triển khai công nghệ chưa đạt yêu cầu; các máy móc, thiết bị mới đầu tư có loại chưa đồng bộ, tính năng sử dụng thấp, một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác thẩm định công nghệ, dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư kém hiệu quả.

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các Dự án đầu tư. Đồng thời, để khắc phục các nhược điểm nêu trên, nhằm tăng cường công tác quản lý thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các Dự án đầu tư, Dự án mua sắm máy móc và trang thiết bị, đổi mới công nghệ; các hợp đồng chuyển giao công nghệ của các cơ quan nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế thuộc đối tượng thẩm định công nghệ, trước khi cấp phép, phê duyệt cho triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh đều phải được thẩm định công nghệ theo quy định.

2. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

- Giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thẩm định công nghệ trên địa bàn tỉnh, đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư nhóm B hoặc C được Trung ương phân cấp hoặc ủy quyền cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư; các hợp đồng chuyển giao công nghệ; các Dự án mua sắm máy móc và trang thiết bị, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc thực hiện công tác thẩm định công nghệ.

Giao Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị nầy. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TP, TX;
- LĐ & các CVNC.VP.UBND tỉnh;
- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản