220559

Chỉ thị 01/CT-UBND tập trung tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

220559
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 01/CT-UBND tập trung tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 03/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 03/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Để tập trung tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2014, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo:

- Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 của địa phương, đánh giá lưu ý những khó khăn vướng mắc và kinh nghiệm rút ra cho công tác chỉ đạo năm 2014; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn năm 2014 của địa phương mình; huy động nguồn lực để tập trung cho các xã có các tiêu chí gần đạt và có gần đủ tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã điểm;

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã phù hợp với nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hiệu chỉnh các nội dung liên quan đến bản đồ gồm bản đồ nền sử dụng hệ tọa độ VN2000, quy cách, đường nét, màu sắc; khớp nối các quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã vào bản đồ quy hoạch kinh tế - xã hội của huyện trên cơ sở bản đồ nền GIS tỉnh Thừa Thiên Huế; chọn lựa những tiêu chí, nội dung, hạng mục thiết yếu nhất để đạt mức chuẩn nông thôn mới; ưu tiên những nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp v.v…

- Tiếp tục tổ chức chương trình truyền thông tuyên truyền, cổ động các nội dung, mục tiêu cơ bản của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến tận cộng đồng cư dân nông thôn; chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tham gia tuyên truyền vận động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh: Xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp và vốn xây dựng cơ bản dành cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở ưu tiên bố trí cho các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn đã triển khai để hoàn thành; ưu tiên bố trí cho các xã có các tiêu chí gần đạt và có gần đủ tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã điểm; ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tiêu chí nâng cao thu nhập (đạt chuẩn), hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, hiệu suất cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tích cực tham gia hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể các chương trình, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, hình thành các mô hình tổ chức liên kết sản xuất có hiệu quả ở nông thôn gắn với triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

3. Thực hiện Thông tư liên Bộ số 51/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Lập danh mục các hoạt động được hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã phù hợp với tình hình của địa phương;

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản