264118

Thông tư 49/2014/TT-BYT quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

264118
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 49/2014/TT-BYT quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 49/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/01/2015 Số công báo: 153-154
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 49/2014/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 22/12/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/01/2015
Số công báo: 153-154
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 1. Quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" (sau đây viết tắt là Danh mục).

Điều 2. Thực hiện Danh mục

1. Danh mục bao gồm các trang thiết bị y tế thiết yếu để Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc do nhu cầu giám định tăng hoặc mở rộng phạm vi giám định thì Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế) hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị y tế để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trường hợp Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh chưa được bảo đảm đủ trang thiết bị y tế theo danh mục quy định tại Thông tư này, thì phải ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong việc sử dụng trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y tế khác trên địa bàn có trang thiết bị y tế phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này;

b) Bảo đảm và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bố trí trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;

c) Hướng dẫn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh ký kết hợp đồng liên kết hợp tác sử dụng trang thiết bị y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn phụ trách;

đ) Báo cáo Bộ Y tế kết quả đầu tư và sử dụng trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.

3. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng Danh mục trang thiết bị y tế phù hợp để sử dụng tại cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng phạm vi hoạt động chuyên môn;

b) Quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả;

c) Bố trí nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn để bảo đảm việc khai thác, sử dụng trang thiết bị y tế hiệu quả;

d) Hằng năm báo cáo Sở Y tế về tình trạng và kết quả sử dụng trang thiết bị y tế ở Trung tâm để làm cơ sở trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT của Bộ Y tế,
- Lưu: VT, PC, TB-CT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2014)

STT

TÊN TRANG THIT BỊ Y T

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG
(tối thiểu)

1

Tủ đựng dụng cụ

Cái

02

2

Tủ thuốc cấp cứu

Cái

02

3

Tủ sấy

Cái

01

4

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

01

5

Hộp hấp dụng cụ các loại

Cái

05

6

Hộp hấp bông, gạc

Cái

05

7

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

05

8

Xe đẩy dụng cụ (xe tiêm)

Cái

01

9

Giường khám bệnh

Cái

03

10

Nhiệt kế y học

Cái

10

11

Ống nghe

Cái

02

12

Huyết áp kế

Cái

02

13

Cân trọng lượng có thước đo chiều cao

Cái

01

14

Thước dây

Cái

02

15

Lực kế bóp tay

Cái

01

16

Lực kế kéo thân

Cái

01

17

Bộ khám thần kinh (búa thử phản xạ, âm thoa...)

Bộ

01

18

Bộ khám ngũ quan

Bộ

01

19

Đèn soi đáy mắt

Bộ

01

20

Bộ kính thử thị lực

Bộ

01

21

Bảng kiểm tra thị lực

Bộ

02

22

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

01

23

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

01

24

Bộ dụng cụ đo nhãn áp (Nhãn áp kế mắt)

Bộ

01

25

Dụng cụ khám sắc giác

Bộ

02

26

Đèn Clar

Cái

02

27

Gương soi vòm

Cái

02

28

Gương soi thanh quản

Cái

02

29

Hệ thống nội soi tai mũi họng kèm dụng cụ

Hệ thống

01

30

Ghế và thiết bị, dụng cụ khám, chữa răng

Bộ

01

31

Đèn khám răng

Cái

02

32

Bộ phim mẫu các bệnh bụi phổi (ILO-1980 và/hoặc ILO2000)

Bộ

01

33

Máy chụp X - Quang cao tần

Hệ thống

01

34

Máy rửa phim X - Quang tự động

Cái

01

35

Đèn đọc phim X - Quang

Cái

02

36

Găng tay cao su chì

Cái

02

37

Yếm chì + Cổ chì

Bộ

04

38

Máy đo chức năng hô hấp

Bộ

01

39

Máy điện tim

Bộ

01

40

Máy điện não vi tính

Bộ

01

41

Máy siêu âm

Bộ

01

42

Kính hiển vi hai mắt

Cái

01

43

Máy đo tốc độ máu lắng

Bộ

01

44

Máy xét nghiệm HbA1c

Bộ

01

45

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Bộ

01

46

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Bộ

01

47

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Bộ

01

48

Máy li tâm

Máy

01

49

Máy lắc máu

Máy

01

50

Bàn khám sản khoa

Cái

01

51

Bộ dụng cụ khám sản khoa

Bộ

01

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản