569463

Thông tư 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

569463
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 42/2023/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 12/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/07/2023 Số công báo: 831-832
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/2023/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 12/06/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/07/2023
Số công báo: 831-832
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước:

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 2 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 3029/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2023, công văn số 2917/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 4 năm 2023 và công văn số 8465/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kết luận số 39-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Kết luận số 39-KL/TW).

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cử đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thẩm quyền; cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Kết luận số 39-KL/TW (sau đây viết tắt là cán bộ);

b) Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KLATW (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo); Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (sau đây viết tắt là Cơ quan thường trực);

c) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; địa phương và các cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

a) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng;

b) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

c) Dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách.

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương cử cán bộ đi học.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước

1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; cá nhân được giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quy định tại Thông tư này phải thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư này và quy định về quản lý tài chính của cơ quan Đảng (nếu có); không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực cho các nội dung chi đã và đang được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; loại hình bồi dưỡng; chủ đề, nội dung nghiên cứu; nước đến; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Kết luận số 39-KL/TW, các quy chế và văn bản hướng dẫn do Ban Chỉ đạo ban hành, các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ được cử đi bồi dưỡng chỉ được hưởng 01 (một) chính sách đối với 01 (một) loại hình đào tạo theo quy định tại Thông tư này; không được hưởng nhiều chính sách cho cùng 01 (một) loại hình đào tạo đang được quy định tại các văn bản khác.

4. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan; tổ chức; đơn vị; địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện bồi dưỡng theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu theo nhiệm vụ được giao.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI

Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI

Điều 4. Bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước

1. Nội dung chi

a) Các nội dung chi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC) được sửa đổi và bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2023/TT-BTC);

b) Các nội dung chi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

2. Nguồn ngân sách nhà nước

a) Đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận 39-KL/TW: Các khoản chi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả;

b) Đối với hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thẩm quyền: Các khoản chi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các khoản chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Điều 5. Bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp ở nước ngoài

1. Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Chi công tác phí

a) Các khoản chi cho cá nhân: Tiền vé các phương tiện đi lại, bao gồm tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước học tập/bồi dưỡng và ngược lại (kể cả vé máy bay, vé tàu xe của chặng đường trong nội địa nước đến học tập/bồi dưỡng), trừ trường hợp được đối tác nước ngoài đài thọ; lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền thuê phòng nghỉ; tiền ăn và tiêu vặt; lệ phí thị thực, lệ phí cấp hộ chiếu; tiền bảo hiểm y tế; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày);

b) Các khoản chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện đi học hàng ngày tại nước sở tại; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên); tiền thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có).

3. Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

4. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu; tiền công tác phí trong nước) và khoản 3 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi còn lại do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Điều 6. Bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước

Trường hợp các khóa bồi dưỡng ngắn hạn quy định tại Điều 5 của Thông tư này được tổ chức theo hình thức bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước, nội dung chi được quy định cụ thể như sau:

1. Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Chi công tác phí

a) Chi tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục;

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

c) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung);

3. Chi thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có).

4. Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế và chi khác theo quy định (nếu có).

5. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Điều 7. Bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài

1. Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi cho cá nhân

a) Sinh hoạt phí tại nước ngoài bao gồm tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, chi phí đi lại hàng ngày và đồ dùng học tập. Sinh hoạt phí được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử đi đào tạo của Ban Chỉ đạo). Trường hợp vượt quá thời gian quy định do Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc thanh toán sinh hoạt phí cho người học được cấp một lần, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu của người học;

b) Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày);

c) Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng; trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

d) Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

3. Các khoản chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên).

4. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe, tiền công tác phí trong nước) và khoản 3 Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi còn lại quy định tại Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Điều 8. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ

1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong nước

a) Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong nước, nước ngoài) theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Riêng chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS) được thanh toán khi đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra theo thông báo tuyển sinh hàng năm hoặc của từng khóa học và theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không quá 65 (sáu mươi lăm) triệu đồng/học viên/khóa (đã bao gồm chi phí trả cho cơ sở đào tạo và giáo trình học; chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào). Việc bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phải được thực hiện tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Chi phí các kỳ thi đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có);

c) Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia khóa học;

d) Chi công tác phí trong nước, gồm: Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục; hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung);

đ) Các khoản chi phục vụ trực tiếp khóa học và chưa được tính trong Hợp đồng ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gồm: Chi thuê hội trường, phòng học; chi thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy; chi mua, in ấn giáo trình; chi tiền thuốc y tế thông thường cho cán bộ đi học (nếu ốm). Trường hợp thuê cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện toàn bộ khóa bồi dưỡng (Hợp đồng trọn gói) thì thực hiện theo Hợp đồng đã ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài

a) Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

b) Sinh hoạt phí theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày).

d) Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian bồi dưỡng, trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

đ) Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

3. Các khoản chi quy định tại khoản 1 (trừ điểm d), khoản 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe, tiền công tác phí trong nước) Điều này được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi còn lại quy định tại Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả.

Điều 9. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực

1. Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực thực hiện theo quy chế và phân công do Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực được khoán tối đa không quá 07% (bảy phần trăm) trong dự toán kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo và trình Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt chi tiết nhiệm vụ, dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực hàng năm; chịu trách nhiệm về nội dung chi, mức chi đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của cơ quan Đảng (nếu có).

Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI

Điều 10. Quy định chung

1. Mức chi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư này theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Một số mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

Điều 11. Quy định một số mức chi cụ thể

1. Vé máy bay

a) Hạng ghế đặc biệt (First class): Dành cho các cán bộ lãnh đạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí (sau đây viết tắt là Thông tư số 102/2012/TT-BTC);

b) Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class): Dành cho cán bộ lãnh đạo có hệ số lương từ 9,7 trở lên hoặc có phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Khi nhà nước thay đổi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp;

c) Hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class): Dành cho các chức danh cán bộ còn lại.

2. Chi công tác phí, sinh hoạt phí tại nước ngoài

a) Đối với bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp ở nước ngoài và các đoàn nghiệp vụ đi công tác nước ngoài theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt: Mức chi công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC;

b) Đối với bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài và bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài: Mức chi sinh hoạt phí thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong một số trường hợp, để phù hợp với tình hình thực tế, mức sinh hoạt phí được thực hiện theo quyết định của lãnh đạo Ban Chỉ đạo, nhưng không vượt quá mức chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC và thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao;

c) Lệ phí sân bay trong và ngoài nước; chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại được cấp một lần theo mức khoán quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC;

d) Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dưỡng; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trưởng đoàn cấp thứ trưởng và tương đương trở lên): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC.

3. Chi công tác phí trong nước đối với bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong thời gian học tập trung trong nước và các đoàn nghiệp vụ đi công tác trong nước theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC).

Mức chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung trong nước tối đa không vượt quá mức chi hiện hành quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

4. Chi mua bảo hiểm y tế tại nước ngoài:

a) Đối với bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp ở nước ngoài, cán bộ được mua bảo hiểm theo phạm vi bảo hiểm và mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước về chi phí mua bảo hiểm quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC. Trường hợp cán bộ mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC thì cán bộ phải tự bù phần chênh lệch;

b) Đối với bồi dưỡng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài và bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài, cán bộ được mua bảo hiểm theo thông báo hoặc hóa đơn bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhưng không vượt quá mức bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại. Trường hợp cán bộ mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức bảo hiểm y tế tối thiểu thì cán bộ phải tự bù phần chênh lệch.

5. Chi thuê phiên dịch (trọn gói)

a) Người phiên dịch bố trí từ trong nước theo hợp đồng ký với Cơ quan thường trực được thanh toán các khoản chi phí, gồm: phương tiện đi lại; tiền ăn và tiêu vặt; tiền thuê phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn và thù lao dịch thuật theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 71/2018/TT-BTC);

b) Người phiên dịch thuê ở nước sở tại theo hợp đồng ký với Cơ quan thường trực được thanh toán các khoản chi phí, gồm: phương tiện đi lại tại nước sở tại trong thời gian cùng làm việc với đoàn; tiền ăn và tiêu vặt, tiền thuê phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn; thù lao dịch thuật (chi theo ngày làm việc thực tế có sử dụng phiên dịch theo chương trình và mức chi đã được phê duyệt).

6. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (trừ báo cáo viên quy định tại khoản 8 Điều này); chi thù lao hướng dẫn thảo luận đối với hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước

a) Mức chi tối đa 08 (tám) triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng;

b) Mức chi tối đa 05 (năm) triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Bí thư tỉnh ủy hoặc nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Bí thư tỉnh ủy và các chức danh tương đương;

c) Mức chi tối đa 03 (ba) triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên còn lại;

d) Mức chi thù lao hướng dẫn thảo luận tối đa 03 (ba) triệu đồng/buổi.

7. Chi tiền ăn, nước uống, hoa quả giữa giờ đối với hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước

a) Mức chi tiền ăn tối đa 450 (bốn trăm năm mươi) nghìn đồng/người/ngày;

b) Mức chi tiền nước uống, hoa quả giữa giờ tối đa 50 (năm mươi) nghìn đồng/người/buổi.

8. Chi thù lao, tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, phương tiện đi lại, lệ phí thị thực, bảo hiểm y tế của báo cáo viên nước ngoài hoặc báo cáo viên là người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài đối với hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước: Thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan thường trực hoặc cơ sở đào tạo trong nước với báo cáo viên hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài sau khi Cơ quan thường trực đã báo cáo Ban Chỉ đạo phê duyệt hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Chi thuê biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC.

10. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực: Mức chi do Văn phòng Trung ương Đảng quyết định, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy định của cơ quan Đảng cho cùng nội dung chi (nếu có).

11. Các khoản chi khác thanh toán theo thực tế phát sinh phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Chương III

LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 12. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán

Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động bồi dưỡng cán bộ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung như sau:

1. Lập dự toán

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực quy định tại Thông tư này căn cứ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; khả năng cân đối ngân sách nhà nước; kế hoạch triển khai Kết luận số 39-KL/TW theo giai đoạn và hàng năm do Ban Chỉ đạo phê duyệt; các chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

a) Đối với các hoạt động bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW: Căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; căn cứ kế hoạch bồi dưỡng do Ban Chỉ đạo phê duyệt; Cơ quan thường trực tổng hợp và lập dự toán theo nội dung chi và mức chi quy định tại Thông tư này để gửi Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên (chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) để gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

b) Đối với các hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn trong nước theo chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thẩm quyền: Căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính; căn cứ kế hoạch bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền phê duyệt; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lập dự toán theo nội dung chi và mức chi quy định tại Thông tư này, tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên (chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Phân bổ, chấp hành dự toán

a) Việc phân bổ, chấp hành dự toán được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và quy định tại Thông tư này; trong đó, phân bổ cụ thể kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Về hồ sơ, thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi hoạt động bồi dưỡng cán bộ và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực qua Kho bạc nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

3. Quyết toán

a) Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện xét duyệt quyết toán và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng đối với kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW và kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh thực hiện xét duyệt quyết toán và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Học viện đối với kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện xét duyệt quyết toán và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đối với kinh phí ngân sách nhà nước do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chi trả cho cán bộ được cử đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư này;

b) Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Việc xử lý số dư cuối năm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Chế độ bồi dưỡng ngoài tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

2. Đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao đã thực hiện và hoàn thành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư này để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

3. Đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ được tổ chức bằng nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước thì khuyến khích vận dụng thực hiện chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp cần có mức chi cao hơn thì cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ quyết định cho phù hợp với khả năng nguồn kinh phí của đơn vị.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”;

b) Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”;

c) Thông tư số 168/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ I (186 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

MỨC SINH HOẠT PHÍ CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CỬ ĐI BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO KẾT LUẬN SỐ 39/KL-TW
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Đô la Mỹ (USD).

TT

Nước đến 1

Cán bộ đi bồi dưỡng trung hạn

Cán bộ đi bồi dưỡng ngoại ngữ

Mức A 2

Mức B

Mức A

Mức B

1

Khu vực 1

1.980

1.830

1.830

1.710

2

Khu vực 2 (Trừ Trung Quốc)

1.780

1.620

1.620

1.500

3

Khu vực 3 và Trung Quốc

1.200

1.080

1.080

960

Ghi chú:

1. Khu vực nước đến quy định theo Phụ lục về định mức phụ cấp (mức khoán) công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí, ban hành kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

2. Tiêu chuẩn A gồm cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Tiêu chuẩn B gồm các đối tượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý còn lại được quy định tại Kết luận số 39-KL/TW và Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW (ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ)./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản