260288

Thông tư 42/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

260288
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 42/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 42/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 25/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/2014/TT-BCA
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 25/09/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN KHI ÁP DỤNG VÀ THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Luật xử vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về biểu mẫu, việc sử dụng, quản lý biểu mẫu trong Công an nhân dân khi áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn) và biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên (sau đây viết gọn là biện pháp quản lý tại gia đình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 và tại Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân được phân công giáo dục, quản lý người được giáo dục tại xã, phường; thị trấn và người được quản lý tại gia đình.

3. Công an các đơn vị, địa phương.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc áp dụng, thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

Điều 3. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng, thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng, thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình, bao gồm:

1. Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 01/GDTX);

2. Đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 02/QLGĐ);

3. Đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 03/GDTX);

4. Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 04/GDTX);

5. Thông báo về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 05/GDTX);

6. Báo cáo kết quả xác minh đối với người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 06/GDTX-QLGĐ);

7. Báo cáo kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 07/GDTX);

8. Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 08/GDTX-QLGĐ);

9. Biên bản cuộc họp về việc góp ý đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 09/GDTX);

10. Bản cam kết về việc chấp hành quyết định của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 10/GDTX);

11. Bản cam kết về việc bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình (Mẫu số 11/QLGĐ);

12. Quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 12/GDTX-QLGĐ);

13. Quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 13/GDTX);

14. Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 14/GDTX);

15. Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 15/GDTX);

16. Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 16/QLGĐ);

17. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 17/GDTX);

18. Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 18/GDTX-QLGĐ);

19. Đơn xin phép đi khỏi nơi cư trú (Mẫu số 19/GDTX);

20. Giấy triệu tập (Mẫu số 20/GDTX).

Điều 4. In và quản lý các biểu mẫu

1. Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải in thống nhất trên khổ giấy A4; không được tự ý thay đổi nội dung, hình thức của các biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và lập sổ sách theo dõi.

2. Kinh phí in, quản lý các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Công an các đơn vị, địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm và hỗ trợ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các biểu mẫu theo Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để kịp thời hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

 

Mẫu số 01/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:. ………/ĐN-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

ĐỀ NGHỊ

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Trưởng Công an (4) ……………………………

Tôi là: ………………………………… Chức vụ (hoặc đại diện)(5) …………………………………….

.............................................................................................................................................

Đề nghị Trưởng Công an (4) ……………………………… xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ………………………Tên gọi khác ………………………………… nam/nữ ……………..

Sinh ngày …../ …../ …..; tại: ……………………………………………………………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………...

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu: ……………………..; ngày cấp: …………………; nơi cấp: ……………………

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ………………….; trình độ văn hóa: …………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………. nơi làm việc: ……………………………………..

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm, lý do đề nghị, tài liệu liên quan nếu có...)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Tên viết tắt cơ quan đề nghị;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Nếu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở, thì ghi rõ chức vụ, tên cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

 

Mẫu số 02/QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.………/ĐN-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

ĐỀ NGHỊ

Áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4) ………………………………………

Tôi là(5): ……………………….. Trưởng Công an(4) ………………………………………………….

Đề nghị Chủ tịch UBND(4) ……………………………………………………… xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: ………………………….. Tên gọi khác ………………………. nam/nữ ………………….

Sinh ngày …../ …../ …..; tại: ……………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………….; ngày cấp: …………………; nơi cấp: …………………………….

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………..; tôn giáo: …………………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): …………………………………………………………………….

Lý do đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (ghi rõ hành vi vi phạm; nơi thực hiện vi phạm, lý do đề nghị, tài liệu liên quan nếu có...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Thời hạn dự kiến áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình là ……………………………… tháng, kể từ ngày …../ …../ ………….đến ngày …../ …../ ………….

Dự kiến phân công (6) …………………………… phối hợp cùng gia đình để giám sát người có lý lịch nêu trên trong thời hạn áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN(4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Tên viết tắt cơ quan đề nghị;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn;

(6) Tên tổ chức, cá nhân dự kiến phối hợp cùng gia đình giám sát người chưa thành niên.

 

 

Mẫu số 03/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ NGHỊ

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………….

Căn cứ Điều 109 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tôi là(2): ……………………………. Tên gọi khác ………………………. nam/nữ ………………….

Sinh ngày ……../……/............. ; tại: ………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………; ngày cấp: …………………..; nơi cấp: ………………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………...

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: …………………..; trình độ văn hóa: …………………

Nghề nghiệp: ……………………….. nơi làm việc: ……………………………………………………

Hiện đang là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ......... ./QĐ-...... ngày ...../....../……….. của Chủ tịch UBND (1) …………………………………….

Thời gian đã áp dụng Quyết định nêu trên là.... tháng, kể từ ngày …../…../……. đến ngày …../…./…..

Thời hạn còn lại phải chấp hành Quyết định ..... tháng.

Trong thời gian chấp hành quyết định giáo dục, tại xã, phường, thị trấn nêu trên, tôi đã có những tiến bộ như sau (nêu rõ thái độ, tinh thần chấp hành, kết quả rèn luyện, học tập, thành tích …):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………… xem xét, quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định số ………./QĐ-UB ngày .../ …../……. của Chủ tịch UBND (1) …………………..

 

Ý kiến của người được phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ(2)

……………………………………

…………………………………….

…..... ngày ….. tháng …. năm …..
(Ký, ghi rõ họ tên)

…..... ngày ….. tháng …. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 04/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /TB-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

THÔNG BÁO

Về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Ông/Bà(4) ………………………………………………………..

Tôi là ………………………………… Trưởng Công an(4) …………………………………. thông báo tới Ông/Bà về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có lai lịch sau đây:

Họ và tên (2): …………………………. Tên gọi khác ………………………. nam/nữ ………………

Sinh ngày ………./…...…/................. ; tại: ………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: …………………………; ngày cấp: ……………..; nơi cấp: …………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………...

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: …………………..; trình độ văn hóa: …………………

Nghề nghiệp: ……………………….. nơi làm việc: ……………………………………………………

Lý do lập hồ sơ đề nghị (ghi rõ hành vi vi phạm; ghi rõ số, ngày, tháng lập đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; ghi rõ báo cáo kết quả xác minh về hành vi và người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/Bà(4). ……………… có quyền tới(6)……………………….. để đọc, ghi chép và sao chụp hồ sơ.

Ông/Bà (4) ………………………………. có quyền phát biểu ý kiến về hồ sơ làm việc tại cuộc họp tư vấn (thời gian và địa điểm sẽ có giấy mời gửi tới Ông/Bà sau).

Vậy xin thông báo để Ông/Bà(4) ……………………………………………… được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- (4) ………..;
- (7) …………;
- Lưu: Cơ quan ban hành thông báo.

TRƯỞNG CÔNG AN(5)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

(1) Cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành thông báo;

(2) Cơ quan ban hành thông báo;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành thông báo;

(4) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc cha, mẹ, người giám hộ (nếu đối tượng là người chưa thành niên);

(5) Xã, phường, thị trấn;

(6) Địa điểm dự kiến đọc hồ sơ;

(7) Cá nhân, tổ chức đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 05/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /TB-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4) ………………………………….

Chủ tịch UBND(5) ……………………………………….. xin thông báo với Chủ tịch UBND(4) ………………………………………. về việc tiếp tục quản Iý, giáo dục đối với người có lai lịch như sau:

Họ, tên: ………………………………….. Tên gọi khác …………………………….. Nam/nữ ……….

Sinh ngày ……/ ……../ ………………….., tại: …………………………………………………………..

Số CMND: …………………………, ngày cấp: ……………., nơi cấp: ……………...........................

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Là người đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ......../QĐ- ...... ngày ……./……../……… của Chủ tịch UBND(5) …………………………………….

Thời hạn giáo dục: …………… tháng, kể từ ngày ……./ ……./ …… đến ngày …../ …../ ………..

Lý do chuyển: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi chuyển đến ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:

1. Bản tóm tắt lai lịch và hành vi vi phạm của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

2. Văn bản đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

3. Báo cáo kết quả xác minh đối với người được đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

4. Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

5. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

6. Báo cáo hàng tháng của tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

7. Bản cam kết về việc chấp hành quyết định của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

8. Các tài liệu khác có liên quan.

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(4) ……………………………………………………………….. tiếp tục quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn người có lai lịch nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Lưu: UBND (VT, CA).

CHỦ TỊCH(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Cơ quan ban hành thông báo;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành thông báo;

(4) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đến;

(5) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đi.

 

 

Mẫu số 06/GDTX-QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/BC-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC MINH

Đối với người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình

Kính gửi: Chủ tịch UBND(4) ………………………………

Tôi là: ………………………………. Trưởng Công an(5) ………………………………………….

Báo cáo về kết quả việc xác minh hành vi vi phạm pháp luật (độ tuổi/nơi cư trú/tình trạng...) đối với:

Họ và tên: ………………………… Tên gọi khác ………………………… nam/nữ …………………

Sinh ngày: …../ ……/………….; tại …………………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu ………………; ngày cấp …../ …../ ............ ; nơi cấp ……………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Kết quả xác minh (về hành vi vi phạm, độ tuổi, nơi cư trú, thông tin khác có liên quan tùy thuộc đối lượng là người nghiện ma túy, chưa thành niên...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nhận xét và đề nghị (nhận xét của nhà trường, cơ quan tổ chức, tổ chức, ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ nếu là người chưa thành niên; nhận xét và đề xuất của người xác minh...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(Kèm theo báo cáo này gồm có các tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hoặc độ tuổi của người có lai lịch nêu trên).

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan lập báo cáo;

(2) Tên cơ quan lập báo cáo;

(3) Tên viết tắt cơ quan lập báo cáo;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Xã, phường, thị trấn hoặc Công an cấp tỉnh, huyện.

 

 

Mẫu số 07/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO

Kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(Lần thứ ……………..)

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………

Tôi là ……………………………… đại diện cho(2) ……………………………………………………. được phân công quản lý, giáo dục người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ- ……. ngày …../ …../…… của Chủ tịch UBND(1) ………………………….

Xin báo cáo về việc thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có lai lịch sau đây (đang là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …../QĐ-……… ngày ……/…./…….. của Chủ tịch UBND (1) ………………):

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác …………………………... nam/nữ …………

Sinh ngày ……/……../ …………. ; tại: …………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………; ngày cấp: …………………..; nơi cấp: ……………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Quá trình được phân công quản lý, giáo dục người có lai lịch nêu trên từ ngày …../ …../ …….. đến ngày ……./ ……../ …………., tôi có nhận xét như sau:

Đã có những tiến bộ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tồn tại cần khắc phục:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vậy xin báo cáo Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………………… để biết và cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

………., ngày …… tháng ..... năm ………
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Tên cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục.

 

 

Mẫu số 08/GDTX-QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/BB-(3)………..

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ biện pháp quản lý tại gia đình

Hôm nay, hồi ……… giờ ….. phút, ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………

Tại: ..............................................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: ……………………………. Chủ tịch UBND(4) ……………………….  tiến hành họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ………………………………. Tên gọi khác …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../………/………. ; tại: …………………………………………………………………..

Số CMND ………………………..; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………………………………. Chủ tịch UBND(4) chủ trì cuộc họp

2. Ông/bà: ……………………………………. Trưởng Công an(4) …………………………………….

3. Ông/bà(5): ………………………………………………………………………………………………..

4. Ông/bà(6): ………………………………………………………………………………………………..

5. Ông/bà(7): ………………………………………………………………………………………………..

6. Ông/bà(8): ………………………………………………………………………………………………..

7. Ông/bà(9): ………………………………………………………………………………………………..

8. Ông/bà(10): ………………………………………………………………………………………………..

9. Ông/bà: ………………………………… Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ………………………………………, đại diện(11) ………………………………………… (trình bày tóm tắt lai lịch, quá trình vi phạm pháp luật của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình, kết quả xác minh, chứng cứ thu thập, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, những biện pháp giúp đỡ, giáo dục đối với người đó.... (có bản đề nghị kèm theo):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp (công chức tư pháp, hộ tịch trình bày kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ; người bị hại (nếu có); cha, mẹ hoặc người giám hộ, đại diện nhà trường, cơ sở, công chức văn hóa ... cùng thảo Iuận về sự cần thiết và việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Ý kiến của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Kết luận:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ………………………….

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên cuộc họp nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.

 

CHỦ TỊCH UBND(4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN(4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(5)......
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(6) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN(7) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(8) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(9) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(10) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan chủ trì cuộc họp;

(3) Tên viết tắt cơ quan chủ trì cuộc họp;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Công chức tư pháp, hộ tịch;

(6) Đại diện MTTQ;

(7) Đại diện đơn vị dân cư cơ sở;

(8) Đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục hoặc người giám hộ của người chưa thành niên;

(9) Công chức văn hóa, xã hội hoặc cộng tác viên công tác xã hội, trẻ em hoặc đại diện nhà trường, đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy … tùy theo đối tượng được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục/biện pháp quản lý tại gia đình là người chưa thành niên, người nghiện ma túy;

(10) Người bị hại;

(11) Công an xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 09/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/BB-(3)………..

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc góp ý đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Hôm nay, hồi ……… giờ ….. phút, ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………

Tại: ..............................................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của Ông/Bà(4): …………………………………………………………. tiến hành họp về việc góp ý đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn có lai lịch sau đây (theo Quyết định số …../QĐ-……… ngày ……../…../…….. của Chủ tịch UBND (5)……………………….)

Họ và tên: ………………………………. Tên gọi khác …………………….. nam/nữ ………………

Sinh ngày ……../………/……….; tại: …………………………………………………………………..

Số CMND ………………………..; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………………………………. Người được phân công giáo dục, giúp đỡ, chủ trì cuộc họp

2. Ông/bà: ……………………………………. Đại diện UBND(5) …………………………………….

3. Ông/bà: ................................................... Trưởng Công an(5)…..………………………………..

4. Ông/bà(6): ………………………………………………………………………………………………..

5. Ông/bà(7): ………………………………………………………………………………………………..

6. Ông/bà(8): ………………………………………………………………………………………………..

7. Ông/bà(9): ………………………………………………………………………………………………..

8. Ông/bà(10): ………………………………………………………………………………………………..

9. Ông/bà: ………………………………… Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/Bà(4) …………………………………………….. (báo cáo về quá trình quản lý, giáo dục và các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý và đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp (công chức tư pháp, hộ tịch trình bày kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ; người bị hại (nếu có); cha, mẹ hoặc người giám hộ, đại diện nhà trường, cơ sở, công chức văn hóa... cùng phân tích, góp ý những sai phạm của người được giáo dục, thảo luận biện pháp giáo dục đối tượng...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Nhận xét và đề xuất

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……. giờ ….. phút, ngày …….. tháng .... năm ………………..

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên cuộc họp nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây

 

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÁO DỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN UBND(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG CÔNG AN(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(6) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN(7) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(8) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(9) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(10) ……..
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên của cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục;

(2) Tên cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục;

(3) Tên viết tắt cơ quan chủ trì cuộc họp;

(4) Người được phân công quản lý, giáo dục;

(5) Xã, phường, thị trấn;

(6) Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

(7) Đại diện MTTQ;

(8) Đại diện đơn vị dân cư cơ sở;

(9) Đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục;

(10) Đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy nếu đối tượng là người nghiện ma túy hoặc đại diện của các tổ chức khác có liên quan.

 

 

Mẫu số 10/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

Về việc chấp hành quyết định của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: (1) …………………………………

Tên tôi là: ……………………………… Tên gọi khác …………………………... nam/nữ …………

Sinh ngày ……/……../ …………. ; tại: …………………………………………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: ………………………; ngày cấp: ………………..; nơi cấp: ……………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ- …………. ngày …../ ……./…….. của Chủ tịch UBND(2) ……………………………………….

Tôi xin cam kết chấp hành tốt Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau (cam kết sửa chữa sai lầm, chấp hành pháp luật, chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, tham gia các hoạt động, lớp học dạy nghề...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ
………… ngày ……. tháng ……. năm …….
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(ký, ghi rõ họ tên)

………… ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

(2) Xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 11/QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

Về việc bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ……………………

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ vào Đề nghị số …/ĐN-……….. ngày …../…../….. của Trưởng Công an xã(1) …………..;

Căn cứ vào Biên bản số …./BB-….. ngày …../…../……….. về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình,

Tôi là …………………………………. là cha mẹ/người giám hộ của người có lai lịch sau đây:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác …………………………... nam/nữ …………

Sinh ngày ……/……../ …………. ; tại: …………………………………………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: ………………………; ngày cấp: ………………..; nơi cấp: ……………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Tôi xin tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình đối với người có lai lịch nêu trên, cam kết bảo đảm đầy đủ các điều kiện và thực hiện tốt các yêu cầu trong quá trình quản lý tại gia đình như sau: (bảo đảm về chỗ ở, về sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân được phân công giám sát, báo cáo và tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người chưa thành niên nhận thức, sửa chữa sai phạm, tu dưỡng đạo đức, học tập …)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

….., ngày ….. tháng ….. năm …….
Người viết cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 12/GDTX-QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình

CHỦ TỊCH UBND (4) …………………………………..

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều …..(5) Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ (6) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác …………………….. nam/nữ ………………

Sinh ngày ……./…../……….; tại: ………………………………………………………………………

Số CMND: …………………..; ngày cấp: ……………………….; nơi cấp: ………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Lý do áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/quản lý tại gia đình (ghi rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn/quản lý tại gia đình là …………. tháng, kể từ ngày … tháng … năm ………….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………………….

Điều 2. Giao cho:

- (7) ………………………………………………………………………………. có trách nhiệm quản lý và giáo dục người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn/người được quản lý tại gia đình có lai lịch nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

- (8) …………………………………………………………………………………. có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ quản lý và giáo dục người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn/người được quản lý tại gia đình có lai lịch nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình có lai lịch nêu tại Điều 1 của Quyết định này có quyền khiếu nại, khởi kiện hành chính về Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 5.(7) ……………………………………………………………………………………., Trưởng Công an(4) …………………………….. và người có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Hội đồng nhân dân(4);
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Lưu UBND (VT;………);

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Điều 22 nếu là Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Điều 24 nếu là Quyết định biện pháp quản lý tại gia đình;

(6) Biên bản cuộc họp số:      /BB-……. ngày    /   /    về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu là Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

(7) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục nếu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/Cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên nếu áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

(8) Tên tổ chức, cá nhân được giao phối hợp, giám sát việc thực hiện quyết định.

 

 

Mẫu số 13/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ……………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ biên bản cuộc họp số:       /BB-........... ngày   /   /      về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (ghi rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó và điều khoản, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an (4) ………………………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng nhân dân(4);
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Lưu UBND (VT; …….).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 14/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ……………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 109 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của(5) ……………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: …………………………………… Tên gọi khác ……………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày …../ …../ ……………; tại: ……………………………………………………………..

Số CMND: …………………………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: ………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ...../QĐ-.... ngày …../ ……../ ………. của Chủ tịch UBND(4) …………….

Điều 2. Thời gian được miễn chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn là …………… tháng, kể từ ngày …../ ……../ …… đến ngày …../ ……../ ….......

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.(6) …………………………………… Trưởng Công an(4) ……………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng nhân dân;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ra quyết định;

(2) Tên cơ quan ra quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Người được đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc người được phân công giúp đỡ;

(6) Cơ quan tổ chức, người được phân công quản lý, giáo dục.

 

 

Mẫu số 15/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ………………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của(5): …………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số ..../QĐ-……… ngày ……../ ……/…………. của Chủ tịch UBND (4) ………………….. về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lai lịch nêu tại Điều 1 tới(5) ………………….. để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4.(6) ………………………………………, Trưởng Công an(4) …………………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng nhân dân;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền;

(6) Cơ quan, tổ chức, được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

 

Mẫu số 16/QLGĐ ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

CHỦ TỊCH UBND(4) ………………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 41 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình số …../QĐ-(3) …….. ngày …../……./……….. của Chủ tịch UBND(4) …………………..

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..;

Theo đề nghị của(5): …………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc thi hành Quyết định số ..../QĐ-UB ngày ……../ ……/………. của Chủ tịch UBND (4) ………………….. về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Lý do chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (ghi rõ hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lý lịch nêu tại Điều 1 tới(5) ……………………… để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4.(6), (7) ………………………………………, Trưởng Công an(4) …………………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng nhân dân;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Cơ quan có thẩm quyền;

(6)(7) Gia đình, cơ quan, tổ chức, được phân công phối hợp, giám sát người chưa thành niên.

 

 

Mẫu số 17/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/GCN-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ………………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 114 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 37 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

CHỨNG NHẬN:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ………………………………………………………………………

Đã chấp hành xong Quyết định số ………./QĐ-UB ngày …../…../……… của Chủ tịch UBND (4) …………………………… về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn kể từ ngày …../…../………..

 

 

Nơi nhận:
- Người được cấp giấy chứng nhận;
- Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(3) Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(4) Xã, phường, thị trấn.

 

 

Mẫu số 17/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

I. NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

Họ tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. Nam/nữ ………………….

Sinh ngày …….. tháng ….. năm …………..; tại: …………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp ……………….. nơi làm việc: ……………………………………………………………

Tiểu sử: (ghi tóm tắt từ nhỏ đến nay làm gì, ở đâu) ………………………………………………..

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, Nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em ruột, các con...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III. QUAN HỆ XÃ HỘI:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, Nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của những người có liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT:

(Ghi tóm tắt các hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, nơi xảy ra vi phạm, biện pháp xử lý đã áp dụng; những hành vi vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa bị xử lý; những hành vi vi phạm đang được xem xét để đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và thái độ của người vi phạm khi bị phát hiện, đề nghị xử lý...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI LẬP BẢN TÓM TẮT
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập tóm tắt lai lịch và hành vi vi phạm.

 

 

Mẫu số 19/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN PHÉP ĐI RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………. Tên gọi khác ………………………… Nam/nữ ……………..

Sinh ngày ……../ …../ …………… tại: …………………………………………………………………

Số CMND: ………………………, ngày cấp: …………………., nơi cấp: …………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp ……………….. nơi làm việc: ……………………………………………………………

Hiện tại đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ..../QĐ-......... ngày …../ …../ ….. của Chủ tịch UBND(1) ………………………..

Kính đề nghị cho phép tôi được đi ra khỏi nơi cư trú trong thời hạn ………….. ngày, kể từ ngày …../ …../ ….. đến ngày …../ …../ …..

Nơi đến: …………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin đi: …..…………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

 

Ý kiến của người được giao trách
nhiệm trực tiếp quản lý, giáo dục
……………………………………….
……………………………………….
………. ngày …..; tháng ….. năm …..
(Ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của (2) ……………………….
……………………………………….
………………………………………
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(ký tên, đóng dấu)

Ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ
(nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên)
…………………………………….
…………………………………….
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

 

 

Mẫu số 20/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

UBND(1) ……………
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: ………../GTT-UB

……, ngày ….. tháng ….. năm ……


GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ………………)

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND (1) ……………………………………………………………….

Yêu cầu Ông/ Bà: …………………………………………………………………………………….. là người phải thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ......../QĐ-…….. ngày …../ …../….. của Chủ tịch UBND(1) ……………………………….

Hiện ở tại (hoặc nơi làm việc): ………………………………………………………………………….

Đúng ……….. giờ ………. ngày ….. tháng …….. năm …………phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân  ……………………………………………………………….

Để ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Khi đến mang theo Giấy Triệu tập này và gặp ông (bà): …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Xã, phường, thị trấn.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản