469912

Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

469912
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 22/2021/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2021 Số công báo: 551-552
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/2021/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 29/03/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2021
Số công báo: 551-552
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đối với hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước (sau đây gọi tắt là Công ty xổ số kiến thiết).

2. Việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam được thực hiện theo quy định Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty xổ số kiến thiết.

2. Hội đồng giám sát xổ số.

3. Chủ sở hữu Công ty xổ số kiến thiết.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Chương II

THÀNH PHẦN, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số

1. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan Sở Tài chính, Công an, Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là đại diện của các cơ quan);

c) Thành viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan: Sở Tài chính, Công an, Thanh tra, Sở Tư pháp và các cơ quan khác của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là thành viên Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Công ty xổ số kiến thiết.

2. Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính. Tùy theo quy mô hoạt động kinh doanh xổ số và điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

a) Số lượng Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Số lượng thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số từ mỗi cơ quan quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Thành lập Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số với thành phần do các cơ quan là thành viên Hội đồng giám sát xổ số cử đại diện tham gia để thực hiện công việc giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, bố, mẹ đẻ, bo, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi.

4. Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, trên cơ sở văn bản đề nghị thay đổi nhân sự của cơ quan có đại diện tham gia Hội đồng giám sát xổ số, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số. Các trường hợp thay đổi nhân sự bao gồm:

a) Chuyển công tác khác;

b) Vi phạm kỷ luật tại nơi công tác;

c) Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định của pháp luật;

đ) Các trường hợp khác khi cần thiết.

5. Trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty xổ số kiến thiết quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng và phải công bố công khai ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm quay số mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết, các đại lý xổ số, trang thông tin điện tử của Công ty xổ số kiến thiết (nếu có) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm: lý do việc tạm dừng quay số mở thưởng, thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo, việc xử lý đối với vé xổ số đã bán và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của Công ty xổ số kiến thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

1. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty xổ số kiến thiết.

2. Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

a) Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Thông tư này tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc 01 Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số; thư ký Hội đồng giám sát xổ số và 03 thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự (trường hợp Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc thực hiện ủy quyền của Hội đồng giám sát thì cũng phải đảm bảo thành phần theo quy định trên);

b) Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng giám sát xổ số yêu cầu phải có đủ thành phần tham dự theo quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số đồng ý. Trường hợp số thành viên đồng ý và không đồng ý bằng nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

3. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện của Công ty xổ số kiến thiết.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó chủ tịch, thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động giám sát xổ số với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết, Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

b) Phê duyệt việc thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

c) Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

d) Xem xét, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động giám sát xổ số theo quy định;

đ) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

e) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 6. Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số đối với việc chỉ đạo, điều hành các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định các biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền;

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

c) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 7. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công, ủy quyền theo đúng chế độ quy định và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

c) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 8. Chế độ thù lao tham gia Hội đồng giám sát xổ số

1. Đại diện các cơ quan tham gia Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số (trừ đại diện của Công ty xổ số kiến thiết) được hưởng thù lao theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Trên cơ sở đề xuất của Công ty xổ số kiến thiết, Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức thù lao đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nội dung công việc thực hiện, nâng cao trách nhiệm của thành viên trong việc thực thi nhiệm vụ giám sát.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 9. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

1. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Giám sát việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10Điều 11 Thông tư này.

3. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

4. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi tại một số địa bàn theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

5. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé xổ số giả theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Điều 10. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số Công ty xổ số kiến thiết được phép kinh doanh theo quy định pháp luật;

b) Giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cần thiết, Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên;

c) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựng bóng trước khi lấy bóng đưa vào sử dụng quay số mở thưởng;

d) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thỏa mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định;

đ) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

e) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng được sử dụng để quay số mở thưởng;

g) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng);

h) Giám sát việc đảo trộn vé trước khi quay số mở thưởng đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay;

i) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước tổ chức quay số mở thưởng;

k) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

l) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

a) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết);

b) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong trường hợp tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của các hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng; trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu;

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng như đã thông báo của Công ty xổ số kiến thiết;

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

d) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật đối với thành viên được cử tham gia Hội đồng giám sát xổ số thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 11. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

a) Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định;

b) Giám sát việc kiểm tra định kỳ đối với bóng phục vụ cho việc tổ chức quay số mở thưởng.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

a) Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng;

b) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 12. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số

a) Đối với sản phẩm xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

- Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

- Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty xổ số kiến thiết, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty xổ số kiến thiết lập.

b) Đối với sản phẩm xổ số lô tô thủ công:

- Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty xổ số kiến thiết lập;

- Giám sát việc niêm phong cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau khi đã thu hồi;

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi đưa vào lưu trữ;

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi);

- Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ ở chính và đại lý xổ số xa các điểm thu hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công trong kỳ, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

c) Đối với vé xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành;

- Giám sát việc vô hiệu hóa vé đã thu hồi theo đúng quy định;

- Giám sát việc niêm phong toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa bán hết được thu hồi trước khi đưa vào lưu trữ;

- Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu vé xổ số phát hành.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Không chấp nhận kết quả thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số đối với các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục nộp theo chế độ quy định;

- Cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số không có số dự thưởng;

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán mua vé xổ số ngay sau khi nhận vé bán (mua đứt bán đoạn).

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

c) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 13. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi tại một số địa bàn

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết Công ty xổ số kiến thiết đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt:

1. Thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện. Thành phần của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện là đại diện Công ty xổ số kiến thiết và đại diện của các cơ quan ở cấp huyện (Ủy ban nhân dân, Tài chính, Công an, Thanh tra, Tư pháp) (nếu có). Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện được quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Ủy quyền cho các Công ty xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng ở ngoài tỉnh, thành phố trước khi vận chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại và phải bảo đảm nguyên tắc sau:

a) Việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết trước giờ quay số mở thưởng được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại quy chế thu hồi vé xổ số của Công ty xổ số kiến thiết và theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

b) Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết trước giờ quay số mở thưởng.

Điều 14. Công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả

Căn cứ tình hình thực hiện công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương, Hội đồng giám sát xổ số kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương bao gồm:

1. Áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương.

2. Định kỳ sáu tháng, kết thúc năm hoặc đột xuất báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình triển khai công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương.

3. Các biện pháp khác để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

2. Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

3. Ban hành quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

4. Phê duyệt chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

5. Chỉ đạo cơ quan Công an, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng giám sát xổ số.

6. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện theo quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, bao gồm:

a) Quyết định thành lập, thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số;

b) Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

c) Chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy chế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết.

Điều 17. Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết

1. Đề xuất với Sở Tài chính về quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

2. Đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt về thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố (nơi tiêu thụ vé) giám sát hộ việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong, giao nhận vé không bán hết tại một số địa bàn ngoài trụ sở chính của Công ty Xổ số kiến thiết.

3. Thông báo việc tạm dừng quay số mở thưởng theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng, thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không bán hết; cuống hoặc phần lưu, bảng kê số dự thưởng của vé xổ số lô tô thủ công.

5. Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

3. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, kiện toàn thành phần Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Công ty xổ số kiến thiết, Công ty XSĐT Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCNH. (Pxs) (370b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản