548695

Thông tư 19/2022/TT-BYT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

548695
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 19/2022/TT-BYT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Số hiệu: 19/2022/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 31/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/2022/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 31/12/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2022/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2014/QH13 và Luật số 64/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung, nguyên tắc, cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ ngày - giường và kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Định mức thuốc, vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro và các vật tư khác (sau đây gọi tắt là thuốc, vật tư y tế) là lượng tiêu hao thuốc, vật tư y tế được sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

2. Định mức trang thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại thiết bị được sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 hoặc nhiều dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cùng một thời điểm.

3. Định mức lao động trực tiếp là mức tiêu hao về số lượng người lao động, thời gian lao động cần thiết được sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Nội dung và việc sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

a) Định mức lao động trực tiếp;

b) Định mức thuốc, vật tư y tế;

c) Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế).

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ để tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

a) Định mức lao động trực tiếp là căn cứ để tính chi phí tiền lương;

b) Định mức thuốc, vật tư y tế là căn cứ để tính chi phí trực tiếp;

c) Định mức trang thiết bị (không bao gồm vật tư y tế) là căn cứ để tính chi phí khấu hao.

3. Các yếu tố hình thành giá không quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tại khoản 1 Điều này (như khấu hao cơ sở hạ tầng; bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; năng lượng, nhiên liệu; kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý - điều hành) được xác định theo các phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế-kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, theo nguyên tắc tính trung bình tiên tiến.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật không được sử dụng làm căn cứ giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện.

Chương II

CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Điều 5. Cách tính định mức lao động trực tiếp

Định mức lao động trực tiếp được tính theo số lượng người, số giờ và trình độ chuyên môn của người lao động cần thiết sử dụng trực tiếp để thực hiện 01 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 6. Cách tính định mức thuốc, vật tư y tế

1. Xác định danh mục, chủng loại thuốc, vật tư y tế cần thiết sử dụng khi thực hiện mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để đưa vào tính định mức kinh tế - kỹ thuật. Những thuốc, vật tư y tế được sử dụng nhưng không bao gồm trong định mức kinh tế - kỹ thuật sẽ được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Xác định định mức về thuốc, vật tư y tế theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất hoặc các quy định khác có liên quan.

3. Đối với thuốc, vật tư y tế mà 1 đơn vị số lượng có thể sử dụng cho nhiều hơn 1 lượt dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ đầu dò, gel siêu âm, quần, áo, mũ của nhân viên), định mức được tính theo công thức sau:

Định mức thuốc, vật tư y tế =

1

Số lượt kỹ thuật hoặc số người bệnh sử dụng

4. Xác định tỷ lệ (%) hao hụt (nếu có).

Điều 7. Cách tính định mức trang thiết bị

1. Xác định địa điểm thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (ví dụ phòng mổ, phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm).

2. Thống kê trang thiết bị sử dụng để hoàn thành một dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm trang thiết bị sử dụng trực tiếp trong kỹ thuật và trang thiết bị dùng chung của phòng thực hiện kỹ thuật (như điều hòa, đèn chiếu sáng).

3. Xác định định mức trang thiết bị bằng cách xác định thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại trang thiết bị để thực hiện 01 hoặc nhiều lượt, loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cùng một thời điểm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này;

b) Chủ trì tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản này và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì tổ chức xây dựng và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;

b) Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong việc xây dựng, thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Thuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản