438744

Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

438744
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/04/2020 Số công báo: 351-352
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2020/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/04/2020
Số công báo: 351-352
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐỐI VỚI RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC VÀ RƯỢU NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định s 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 ca Chính phủ quy định về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tng cục trưởng Tng cục Hải quan;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đi với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nưc và rượu nhập khẩu như sau.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Điều 35 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về việc in, phát hành, qun lý, sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (sau đây gọi là tem rượu).

Điều 2. Trường hợp phải dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem trên bao bì sản phẩm.

2. Các trường hp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

- Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại rượu.

- Rượu bán thành phẩm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP nhập khẩu.

- Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 quy định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem

1. Nguyên tắc

Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

2. Mẫu tem

Mu tem rượu nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu tem rượu sản xuất trong nước do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vị trí dán tem

Tem rượu được dán vt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không th sử dụng li.

Trường hợp nhập khẩu thùng, téc lớn v chiết ra chai hoặc sản xuất rượu thành phẩm thì thùng, téc không phải dán tem.

4. Đơn vị thực hiện dán tem

Đi với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu s lượng thực sử dụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quan.

Đối với rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Đối với rượu sản xuất trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nưc, sau đây gọi chung là t chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện n tem đóng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nưc.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem

Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem rượu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem rượu sản xuất trong nước.

Việc in, phát hành, quản và s dụng tem rượu được thực hiện theo quy định hiện hành về quản sử dụng n chỉ thuế.

Điều 5. Quản lý tem rượu nhập khẩu

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương trước khi cấp tem cho Cục Hải quan các tnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tờng hợp mẫu tem đang sử dụng thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tng cục Hải quan phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tng cục Hải quan trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

2. Cấp tem rượu nhập khu

Tem sản phẩm rượu nhập khẩu ch được bán cho các t chc, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực.

Tổng cục Hi quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm.

Căn c s lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải quan nơi đăng ký m thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu và ghi số lượng, số sêri tem thực sử dụng vào t khai Hải quan nhập khẩu rượu.

Công chc Hi quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách nhiệm quyết toán tem rượu nhập khẩu với đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc k t ngày hàng hóa được thông quan.

Cơ quan Hải quan các cp thực hin việc cấp, bán tem rượu nhập khẩu phải mở sổ sách theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, s tem nhn, s tem bán cho doanh nghiệp nhập khẩu, số tem mất, hỏng trong kỳ, s tem tần cuối kỳ và thực hiện báo cáo quý, 6 tháng, năm về tình hình sử dụng tem của đơn vị mình, gửi cơ quan Hải quan cp trên theo quy định.

Điều 6. Quản lý tem rượu sản xuất trong nước

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước bằng văn bản gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi bán tem. Trưng hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Thuế phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể tờ ngày Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu lực.

2. Bán tem rượu

Tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ch được bán cho t chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực.

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cp tem rượu cho Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các t chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định.

Các t chức, cá nhân không được chuyển nhượng, bán (trừ cơ quan Thuế), vay, mượn và cho vay, cho mượn tem rượu.

Cơ quan Thuế các cấp thực hiện việc mở s theo dõi chi tiết s tem tồn đầu kỳ, số tem nhận, số tem bán cho tổ chc, cá nhân sản xuất để tiêu thụ trong nước, s tem mất, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo thanh quyết toán tiền bán tem theo quý, năm với cơ quan Thuế cấp trên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Về kinh phí in tem

Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu rượu khi đến làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2020.

2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trưc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng tem đến hết.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cóng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các t chức, cá nhân phản ánh kịp thi về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng
n tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch
ính ph;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm
toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn th;
- HĐND, UB
ND, S TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- C
ông báo;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính ph
;
- Các
đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
-
Lưu: VT; TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm Thông tư s: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu:

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <30°).

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc ln hơn 30 độ (độ cồn >=30°),

2. Mô t

Kích thước: 13mm ± 1,5mm x 120mm ± 1,5mm

Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vở, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bốc ra s bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.

Màu in: 08 màu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV và ánh sáng đến laser hồng ngoại) và 01 màu in s seri.

Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bo an, trong đó:

- Bảo an bằng thiết kế: Thiết kế bảo an có kỹ thuật đánh dấu, vân nền hoa văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xem có độ tinh xảo cao.

- Bảo an bằng mực in: 02 mực in bảo an không màu phát quang dưi ánh sáng đèn UV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu in số seri bằng mực đỏ, phát quan dưới ánh sáng đèn UV. Việc kiểm tra bảo an bằng mực in được thực hiện dưới 03 cấp độ:

+ Cấp độ một: Sử dụng đèn UV

+ Cấp độ hai: S dụng thiết bị đèn laser hồng ngoại

+ Cấp độ ba: Kiểm tra bằng phương pháp hóa

II. Mu tem

1. Tem rượu nhập khẩu đ cn nhỏ hơn 30°

2. Tem rượu nhập khu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30°

 

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư s: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

Mô tả tem

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 02 loại như sau:

1. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có đ cn bằng hoặc lớn hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối vi tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN20º)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01C đi với rượu sản xuất trong nước >20° dùng cho dán bằng máy, TR01R rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho dán bng máy (tem cắt ri) hoặc TR01T rượu sản xuất trong nước ≥20° ng cho dán bng tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, s thứ tự từ số 0000001 đến s 9999999 bằng mực màu đen.

2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nh hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 13cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối vi tem s dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20°)

- Bên trái tem in dòng chữ TR02C đối với rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bng máy hoặc TR02T rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bằng tay, mã vạch hai chiều: bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đến số 9999999 bằng mực màu đen.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản