322820

Thông báo 932/TB-BYT kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội thảo Các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016 do Bộ Y tế ban hành

322820
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 932/TB-BYT kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội thảo Các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 932/TB-BYT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 21/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 932/TB-BYT
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 21/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/TB-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN VIẾT TIẾN TẠI HỘI THẢO CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẠT CHỈ TIÊU GIẢM SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ DO QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ GIAO NĂM 2016

Từ ngày 27/7/2016 đến ngày 29/7/2016, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây xin viết tắt là DS-KHHGĐ) đã tổ chức Hội thảo Các giải pháp nhm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016 tại Hà Nội (ngày 27/7/2016) và tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 29/7/2016). Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại biu đại diện các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thTrung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế; các Trung tâm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh khu vực; Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ; Lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện sản nhi các tỉnh thành phố, Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ và Lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục DS-KHHGĐ của 63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo đã nghe các báo cáo: (1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016; (2) Tham luận về tình hình triển khai sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh của các Trung tâm; (3) Tham luận của chuyên gia quốc tế về công nghệ mới trong sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; (4) Ý kiến thảo luận của địa phương về những khó khăn trong triển khai kế hoạch năm 2016.

Trên cơ sở báo cáo, tham luận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Tổng cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các địa phương trong việc tích cực triển khai các hoạt động và những kết quả rất đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2016, trong hoàn cảnh kinh phí Chương trình mục tiêu năm 2016 chưa được Chính phủ giao để thực hiện các hoạt động DS-KHHGĐ. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và tạo đà hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của 5 năm tới đã được Quốc hội và Chính phủ đề ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo tại Hội thảo, cụ thể như sau:

1. Tích cực huy động các nguồn lực cho công tác dân số

- Giao Tổng cục DS-KHHGD tổng kết thực tiễn và ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương huy động các nguồn lực hợp pháp tại Trung ương và địa phương kể cả xã hội hóa, quỹ nhân đạo, tư nhân để triển khai tốt các nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ.

- Đnghị Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực vận động, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho công tác DS-KHHGĐ đ trin khai tốt các nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

2. Về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Giao Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế để làm việc với Bộ Nội vụ, sớm thành lập Vụ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ để làm đầu mối về huy động nguồn lực và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

3. Về đảm bảo chế độ cho cộng tác viên dân số

Giao Tổng cục DS-KHHGĐ hướng dẫn Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố ban hành chính sách, chế độ chăm lo cộng tác viên dân số, nhất là chế độ phụ cấp đủ đảm bảo mức tối thiểu để họ làm việc có hiệu quả.

4. Về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

Giao Tổng cục DS-KHHGĐ:

- Tăng cường quản lý nhà nước với các cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để các cơ sở dịch vụ này phát triển đúng hướng, đúng quy hoạch và quy định, khắc phục tình trạng lạm dụng kỹ thuật, mở rộng dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và Cục Quản lý Khám chữa bệnh trình Bộ Y tế ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự được đào tạo, trang thiết bị tối thiểu...

- Phi hợp Vụ Bảo hiểm Y tế làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa được danh mục các mặt bệnh được sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán và xác định mức giá của dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ở mức thấp nhất có thể nhiều người dân có thể tiếp cận được.

5. Về thực hiện ch tiêu giảm sinh và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Giao Tổng cục DS-KHHGĐ:

- Xây dựng các văn bản, hướng dẫn phù hợp với các quy định của pháp luật và chính sách dân shiện hành để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh con th3 trở lên đang có xu hướng gia tăng.

- Thực hiện các giải pháp để đảm bảo btrí đủ phương tiện tránh thai, dịch vụ tránh thai cho các đi tượng được cấp miễn phí và người dân tộc thiểu s; người dân sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, vùng mức sinh cao để tiếp tục giảm mức sinh tại vùng này.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kế luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trư
ng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục: KHTC, TCCB, HTQT, BHYT, BMTE, KCB (để thực hiện);
- Tổng cục DS-KHHGĐ (để thực hiện);
- Sở Y tế các t
nh, thành phố (để thực hiện);
- Các Trung tâm SLSS SLTS khu vực (để thực hiện);
- Chi cục DS-KHHGĐ các t
nh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPB1, TCDS (TH2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản