588650

Thông báo 496/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

588650
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 496/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 496/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 30/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 496/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 30/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về dự thảo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

2. Để bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị tài liệu báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023, yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu kỹ và tham gia ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Nghị quyết (bao gồm phần lời và các phụ lục kèm theo, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực), có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan tại điểm 1 trên để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 12 năm 2023; trong đó lưu ý:

a) Dự thảo Nghị quyết cần bảo đảm bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Kết luận số 64- KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 65-KL/TW ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

b) Hoàn thiện nội dung đánh giá về bối cảnh tình hình năm 2024 để thể hiện rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là những vấn đề về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ucraina và dải Gaza, thiên tai, biến đổi khí hậu…

c) Đề xuất chủ đề của năm 2024. Rà soát, biên tập, thể hiện rõ nét các quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, vừa có tính kế thừa, liên tục, vừa phù hợp với những đặc điểm tình hình mới của năm 2024.

d) Xác định rõ, nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024, bảo đảm khắc phục được các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tận dụng các thời cơ thuận lợi và chủ động ứng phó với những khó khăn thách thức của năm 2024. Trong đó lưu ý cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho phát triển; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập; hoàn thành xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài; kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ,...

đ) Rà soát kỹ, hoàn thiện các Phụ lục về chỉ tiêu, nhiệm vụ/đề án cụ thể cho ngành, lĩnh vực của các Bộ, cơ quan nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành, bảo đảm khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thống kê;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: TH, TKBT, NN, CN, KGVX, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản