556836

Thông báo 434/TB-TCTTKĐA năm 2023 về kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023 do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành

556836
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 434/TB-TCTTKĐA năm 2023 về kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023 do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành

Số hiệu: 434/TB-TCTTKĐA Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử Người ký: Vũ Văn Tấn
Ngày ban hành: 27/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 434/TB-TCTTKĐA
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Người ký: Vũ Văn Tấn
Ngày ban hành: 27/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ
XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/TB-TCTTKĐA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TỔ CÔNG TÁC THÁNG 01/2023

Ngày 17/01/2023, tại Trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) đã chủ trì cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023, tập trung thảo luận và thống nhất 02 nội dung: (1) Tham gia ý kiến các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 (theo đề xuất của Thường trực Tcông tác là 106 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương); (2) Bàn các giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải hoàn thành trong Tháng 1/2023. Tham dự buổi giao ban có 04 đồng chí Bộ trưởng các bộ: Tài Chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; đồng chí Tổ phó Thường trực và các Thành viên Tổ công tác thuộc các bộ, ngành (Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và truyền thông; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tài Nguyên và Môi trường); lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc các bộ, ngành và cơ quan báo chí.

Tại cuộc họp, sau khi nghe cơ quan thường trực báo cáo tóm tắt những nhiệm vụ của các bộ, ngành trong năm 2023 và những nhiệm vụ cần tập trung triển khai ngay trong tháng 01/2023, ý kiến phát biểu của 04 đồng chí Bộ trưởng; 04 đồng chí thành viên tổ công tác (Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Kế hoạch và đầu tư); ý kiến phát biểu của đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực; đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác đã phát biểu kết luận những nội dung sau:

1. Tập trung triển khai, thực hiện 05 nhiệm vụ chung

(1) Căn cứ 106 nhiệm vụ và lộ trình cụ thể trong năm 2023 đã gửi các bộ, ngành tham gia ý kiến (theo Công văn 109/TCTTKĐA, ngày 12/01/2023), đồng thời, đã được thảo luận, thống nhất ngày 17/01/2023, giao cơ quan thường trực tập hợp, tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của các đồng chí Bộ trưởng các bộ Tài Chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và thành viên tổ công tác, gửi lại các bộ, ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch của đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để tập trung triển khai ngay, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Kế hoạch triển khai của của các bộ, ngành, địa phương gửi về Thư ký Tổ công tác (Qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, số 47 Phạm Văn Đng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, bản điện tử gửi qua email: trungtamdldcdean06@gmail.com) trước ngày 31/01/2023 để tập hợp, trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác duyệt ký, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(2) Các bộ, ngành thành viên tổ công tác và UBND các địa phương chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Đề án hàng tháng. Giao cơ quan Thường trực (C06, V01, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) tổng hợp báo cáo, đánh giá rõ những ưu điểm, cách làm hay cũng như những tồn tại, hạn chế của các bộ, ngành, địa phương, xin ý kiến các đồng chí thành viên tổ công tác trước ngày 25 hàng tháng, để phục vụ báo cáo Đề án 06 đưa vào trình bày và thảo luận tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng.

(3) Đồng thời, bắt đầu từ tháng 02/2023, Tổ Công tác sẽ tổ chức giao ban mở rộng, trực tuyến với 05 Thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các địa phương còn lại, giao Thường trực tổ công tác (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục C06) trực tiếp làm việc để giải quyết khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất giao ban trực tuyến với Tổ công tác để các bộ, ngành, thành viên giải đáp, thúc đẩy việc triển khai đề án tại các địa phương này.

(4) Văn phòng Chính phủ sớm ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, là căn cứ pháp lý để các bộ, ngành, thành viên, UBND các địa phương bám sát, tổ chức thực hiện.

(5) Giao Cơ quan thường trực T Công tác

- Tham mưu, xây dựng Quyết định kiện toàn thành viên tổ công tác triển khai Đề án sau khi có Thông báo kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Hoàn thành xong trong tháng 01/2023.

2. Tập trung triển khai 5 nhiệm vụ cấp bách ngay trong tháng 01/2023

(1) Về việc thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình shộ khẩu, stạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Các bộ, ngành, thành viên đánh giá vấn đề rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu và tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến để thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

- UBND các địa phương cần quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức không yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ khác chứng nhận thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau khi bỏ shộ khu, việc này cần hoàn thành xong trong tháng 01/2023.

(2) Về tiếp tục thúc đy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài việc đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã hoàn thành, để tập trung nhân rộng, triển khai 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cp mai táng phí” trên địa bàn toàn quốc, đồng chí Bộ trưởng, Tổ trưởng đề nghị:

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: Công an, Y tế, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính này, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị để triển khai thống nhất trên toàn quốc. Các Bộ, ngành căn cứ vào quy trình chính thức do Văn phòng Chính phủ ban hành xây dựng các tài liệu hướng dẫn, triển khai và tập huấn cho các địa phương

- Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử để kết nối, chia sẻ với phần mềm dịch vụ công liên thông; Bộ Tư pháp nâng cấp hệ thống bổ sung chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử, khai tử điện tử để đồng bộ lên phần mềm dịch vụ công liên thông, phục vụ giải quyết các hồ sơ về cư trú, bảo hiểm, trợ cấp chi phí mai táng.

- Đối với các trường hợp đối tượng không thuộc diện người có công, bảo trợ xã hội nhưng vẫn được bên lao động thương binh và xã hội chi trả (chiếm phần lớn dân sViệt Nam), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần thống nhất với Văn phòng Chính phủ về vấn đề có triển khai thực hiện liên thông hay không, đtạo tiện ích tối đa cho công dân

Các nội dung công việc này hoàn thành xong trong tháng 01/2023

(3) Tập trung đẩy mạnh các ứng dụng để thực hiện tri trả cho các đối tượng được hưởng an sinh xã hội: Hiện nay, đang triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội qua tổ chức dịch vụ chi trả VNPost, có liên kết với các ngân hàng thương mại tại 05 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc, nhân rộng việc triển khai trên đối với các địa phương trên cả nước, để phấn đấu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và định kỳ hàng tháng, chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tại các địa phương được kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện. Mở rộng thực hiện chi trả cho các nhóm đối tượng khác như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí...

(4) Khẩn trương triển khai xây dựng, tạo lập các cơ sở dữ liệu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 là năm tạo lập và khai thác hiệu quả dữ liệu: Đồng chí Bộ trưởng, tổ trưởng đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát để thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sốngvà kết nối đồng bộ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 16/01/2023, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia để thống nhất triển khai các bước tiếp theo.

(5) Ngay từ đầu năm cần bố trí các nguồn lực đtriển khai Đề án. Đồng chí Bộ trưởng, Tổ trưởng đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, tham mưu hướng dẫn cơ chế đặc thù, ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để triển khai Đề án 06 năm 2023.

Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu về nghiệp vụ, công nghệ phù hợp theo từng cấp, đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong các cơ quan Nhà nước.

3. Đối với UBND các địa phương: Tập trung triển khai 18 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 (theo phụ lục gửi kèm).

Thư ký Tổ công tác xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác để các đồng chí Thành viên Tổ công tác và bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, phối hợp, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng BCA, Tổ trưởng;
- Đ/c Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Ch
nhiệm VPCP,
Tổ phó TCT;
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc
- Thứ trưng BCA, Tổ phó TTTCT;
- Đ/c Bộ trư
ng các bộ: Tài Chính, Tư pháp,
Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ;
- Các Đ/c Thành viên Tổ công tác;
- TAND tối cao, VKSND Tối cao;
- Các bộ, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; (để báo cáo)
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Văn phòng Bộ Công an;

phi hợp)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
(để triển khai thực hiện);
- Lưu: VT, TCTTKĐA(C06-Đức).

THƯ KÝ T CÔNG TÁC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

Đại tá Vũ Văn Tấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản