377725

Quyết định 94/QĐ-HQLC năm 2018 về quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

377725
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 94/QĐ-HQLC năm 2018 về quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 94/QĐ-HQLC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Việt Quang
Ngày ban hành: 12/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 94/QĐ-HQLC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Nguyễn Việt Quang
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới; Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hi quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chng buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên gii;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục Hải quan cửa khu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan, phòng Nghiệp vụ, phòng Chống buôn lậu và x lý vi phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCH
Q (Vụ TCCB);
- Lãnh đạo Cục;
-
Lưu: VT, TCCB-TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Quang

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 94/QĐ-HQLC ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hi quan tnh Lào Cai)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh:

Quy định này quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (viết tắt là Chi cục hải quan).

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

- Các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khu, nhập khu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỊA BÀN HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi địa bàn quản lý hải quan của các Chi cục Hải quan

Địa bàn quản lý của các Chi cục hải quan gm các địa bàn quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 9 Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới; Điểm 3 Điều 1 - Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ và Điểm 5 Phụ lục kèm theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phi hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới.

3.1. Trách nhiệm, phạm vi địa bàn qun lý hải quan của Chi cục hải quan cửa khu Lào Cai:

- Ranh gii chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ mốc quốc giới số 100 (2) đến mốc gii số 101 (2), 102 (2) thuộc phạm vi phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới về phía bên phải cửa khu, được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khu ni tiếp liên tục đến các điểm sau: Toàn bộ địa giới hành chính của phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thng, tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới v phía bên trái cửa khu, được tính từ tâm đường phân định biên giới quốc gia tại cửa khu nối tiếp liên tục đến các điểm sau: Toàn bộ địa giới hành chính của phường Duyên Hải và xã Đồng Tuyn, thành phố Lào Cai đến hết địa giới hành chính của thôn Kim Thành 1 và thôn Kim Thành 2.

3.2. Trách nhiệm, phạm vi địa bàn quản lý hải quan của Chi cục Hi quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai:

- Toàn bộ khu vực trong phạm vi của hai đầu ghi của ga và khu vực nằm trong phạm vi tường rào ga Lào Cai.

- Từ khu vực ga liên vận quốc tế đường st Lào Cai đến đường phân định biên gii quốc gia tại ray đường st trên cu Hồ Kiều 1, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai trong khu vực mốc quốc giới số 103 (2) và toàn bộ địa giới hành chính của phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai.

- Quản lý hải quan tại Khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (Theo Quyết định số 2576/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2014).

3.3. Trách nhiệm, phạm vi địa n quản hải quan của Chi cục Hải quan cửa khu Mường Khương:

- Ranh gii chính diện trùng với đường biên giới quốc gia, gii hạn từ mốc quốc giới số 144 đến mc quốc giới số 145.

- Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Khu vực địa bàn cửa khu phụ LCô Chin, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ ththeo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai). (Khi có phát sinh về hoạt động xut nhập khu).

- Khu vực cửa khu phụ Hóa Chư Phùng, thuộc xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ thể theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của tỉnh Lào Cai về Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai). (Khi có phát sinh về hoạt động xuất nhập khu).

- Các khu vực lối mở, điểm xuất hàng, điểm xếp dhàng hóa thuộc địa giới hành chính xã Bản Lầu, huyện Mường Khương theo các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3.4. Trách nhiệm, phạm vi cụ thể địa bàn qun hải quan của Chi cục Hi quan Bát Xát:

- Toàn bộ địa giới hành chính của xã Bản Vược, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.

- Khu vực địa bàn cửa khu phụ Ý Tý, xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (phạm vi cụ thể theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khu phụ trên biên gii tỉnh Lào Cai). (Khi có phát sinh vhoạt động xuất nhập khu).

- Các khu vực lối mở, điểm xuất hàng, điểm xếp dỡ hàng hóa thuộc địa gii hành chính huyện Bát Xát theo các Quyết định của cơ quan có thm quyền.

Điều 4. Quy định trách nhiệm phạm vi địa bàn quản lý hải quan tại các khu vực hi quan ngoài cửa khu và địa bàn hoạt động hải quan các khu vực, địa điểm khác:

- Các Chi cục Hải quan thực hiện theo Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP, phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài ca khu, khu vực, địa điểm khác nm trong địa bàn quản lý của Chi cục nào, Chi cục đó chịu trách nhiệm quản lý.

- Những địa điểm khác khi phát sinh yêu cầu nhiệm vụ quản lý hải quan, không nằm trong địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục trưởng phân công cụ thể cho một đơn vị quản lý phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm phát sinh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

- Các Chi cục hải quan có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục có liên quan và các lực lượng chức năng trên địa bàn đthực hiện tốt công tác quản lý hải quan theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đsửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản