557236

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2023-2030 do tỉnh Gia Lai ban hành

557236
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2023-2030 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 86/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Trương Hải Long
Ngày ban hành: 02/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 86/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Trương Hải Long
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC”, GIAI ĐOẠN 2023-2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”;

Căn cứ Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Chương trình công bố tài liệu lưu trữ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2023-2030 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

“CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC”, GIAI ĐOẠN 2023-2030
(Kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm mục đích công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đưa giá trị thông tin trong tài liệu lưu trữ vào thực tiễn cuộc sống, coi đó như là “nguồn lực” gián tiếp mang lại những lợi ích vật chất, tinh thần, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, địa phương.

1.2. Giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và giá trị của tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ.

2. Yêu cầu

2.1. Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2. Công bố tài liệu lưu trữ phải đảm bảo trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu.

2.3. Công bố tài liệu lưu trữ gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn của tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

2.4. Đối với tài liệu có đóng dấu chỉ mức độ mật thì phải được giải mật trước khi công bố.

2.5. Đổi mới phương thức tiếp cận tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh giúp các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin tài liệu lưu trữ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học được nhanh chóng, kịp thời để xây dựng và phát triển đất nước.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường thu thập tài liệu từ các nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và tổ chức sưu tầm tài liệu có nội dung về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai đang bảo quản tại các nguồn khác như: Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, cá nhân, gia đình, dòng họ...để làm phong phú thêm khối tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ công bố.

2. Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thông qua các hình thức: Xuất bản ấn phẩm; trưng bày, triển lãm; xây dựng phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ.

3.1. Cử viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công bố tài liệu lưu trữ.

3.2. Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về công bố tài liệu lưu trữ.

4. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử.

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai để phục vụ cho hoạt động công bố tài liệu.

(Có phụ lục kèm theo)

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở, ngành theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai)

Là cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả, tiến độ thực hiện Chương trình.

1.2. Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức thực hiện Chương trình được phê duyệt.

1.3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình.

2. Sở Tài chính

Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán của năm sau, trên cơ sở Chương trình đã được phê duyệt và dự toán do Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các giá trị của tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

4.1. Tăng cường thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để phục vụ công bố.

4.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh để phục vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức và địa phương.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI” GIAI ĐOẠN 2023-2030
(Kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện (năm)

01

Thu thập tài liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu và tiếp nhận từ các nguồn cho biếu, ký gởi tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ.

2023-2030

02

Viết bài, công bố giới thiệu tài liệu trong các ngày lễ lớn của tỉnh, của ngành, của các cơ quan đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan truyền thông, báo chí

2023-2030

03

Sưu tầm tài liệu quý hiếm có nội dung liên quan về tỉnh Gia Lai

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia; Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh; các cá nhân, gia đình, dòng họ.

2023 - 2030

04

Chỉnh lý tài liệu, phục chế, xử lý tài liệu bị sai sót, thiếu thông tin trước khi đưa ra công bố.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2023-2030

05

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản tài liệu phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2023 - 2030

06

Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức học tập kinh nghiệm cho nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2023-2030

07

Xuất bản ấn phẩm lưu trữ: Sách chỉ dẫn thành phần, nội dung tài liệu các phông lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2024

08

Triển lãm và trao trả hồ sơ cán bộ đi B.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo chí

2024

09

Triển lãm 50 năm giải phóng tỉnh Gia Lai

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo chí

2025

10

Xây dựng phóng sự giới thiệu về tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 80 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2026)

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai; Báo Gia Lai

2026

11

Biên soạn, xuất bản ấn phẩm về công tác định canh, định cư, xây dựng phát triển vùng kinh tế mới 1976-1991

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2026

12

Triển lãm tài liệu lưu trữ về tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập tỉnh.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan

2027

13

Biên soạn, xuất bản ấn phẩm: “Tài liệu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai - Kon Tum giai đoạn 1975-1991”.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2028

14

Xuất bản ấn phẩm lưu trữ về địa giới hành chính, tổ chức bộ máy của địa phương qua các thời kỳ.

Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2029-2030

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản