508675

Quyết định 808/QĐ-BYT năm 2022 về Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

508675
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 808/QĐ-BYT năm 2022 về Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 808/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 01/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 808/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 01/04/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC THEO ĐƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn bảo đảm hiệu năng, an toàn thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam(để p/h);
- Các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, ngành;
- Các cơ sở KCB trực thuộc các Trường đại học;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;
- Các cơ sở KCB tư nhân (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC THEO ĐƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01 tháng 04 năm 2022)

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA QUẢN LÝ KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC THEO ĐƠN.

1. Đối với Cơ quan quản lý (Sở y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, y tế ngành và Phòng quản lý hành nghề - Cục quản lý khám chữa bệnh):

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn bảo đảm hiệu năng, an toàn thông tin theo quy định pháp luật.

Sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, y tế ngành liên hệ với Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế để được cấp tài khoản quản trị của mình. Khi đăng nhập vào tài khoản trên trang thông tin điện tử: www.donthuocquocgia.vn sẽ có tài liệu hướng dẫn chi tiết trực tuyến.

Sở y tế, y tế ngành để nghị các cơ sở hành nghề y và người hành nghề (trong phạm vi quản lý của mình) thực hiện đăng ký thông tin cấp mã định danh lên hệ thống tự động tại trang thông tin điện tử: www.donthuocquocgia.vn (Thư mục: Đăng ký bác sỹ - Đăng ký cơ sở) hoặc tập hợp danh sách gửi lên Cục quản lý khám chữa bệnh để đăng ký với số lượng lớn. Cán bộ chuyên môn của Sở, y tế ngành phụ trách đọc kiểm tra tài liệu do cơ sở và người hành nghề đăng ký và phê duyệt thông tin. Sau khi phê duyệt, mã định danh sẽ được hệ thống tự động cấp cho mỗi hồ sơ. Cán bộ sở, y tế ngành có trách nhiệm bàn giao mã định danh của người hành nghề và cơ sở hành nghề tới từng đơn vị.

Quy trình thực hiện tương tự với phòng quản lý hành nghề của Cục quản lý khám chữa bệnh, đơn vị quản lý hành nghề tại các cơ sở trực thuộc Bộ y tế.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cử cán bộ thực hiện việc đăng ký thông tin của cơ sở và người kê đơn thuốc tại cơ sở lên trang thông tin điện tử: www.donthuocquocgia.vn hoặc tập hợp danh sách gửi cho Sở y tế, Bộ y tế.

Tiếp nhận thông tin mã định danh của cơ sở và người hành nghề từ cơ quan chủ quản.

Thực hiện phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh để triển khai đưa mã định danh của người hành nghề và cơ sở hành nghề vào phiên đăng nhập trên hệ thống phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh HIS. (tài liệu hướng dẫn cụ thể ở phần III, phần IV và phần V)

Chỉ đạo đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ y tế (tài liệu hướng dẫn cụ thể ở phần II và phần VI)

3. Đối với Các cơ sở cung ứng thuốc

Cục quản lý dược yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc chỉnh sửa phần mềm đáp ứng yêu cầu đón đơn thuốc từ hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn (tài liệu hướng dẫn số phần VII và phần VIII)

Cục quản lý dược phối hợp với cục quản lý khám chữa bệnh khởi tạo cho các nhà cung cấp phần mềm quản trị cơ sở cung ứng thuốc (Pos) tài khoản liên thông theo nhà cung cấp. Báo cáo đơn thuốc đã bán gửi lên sẽ kèm theo tài khoản này để xác minh đơn thuốc được bán theo phần mềm nhà cung cấp nào, cơ sở bán là cơ sở nào.

Đồng thời phần mềm quản lý cơ sở cung thuốc gửi báo cáo về đơn thuốc đã bán về Hệ thống (tài liệu hướng dẫn cụ thể ở phần VII và phần VIII)

4. Đối với bác sỹ kê đơn thuốc:

Đăng ký thông tin để được cấp mã đinh danh trên hệ thống tại trang thông tin điện tử: www.donthuocquocgia.vn hoặc gửi thông tin cho cơ sở đơn vị mình đang làm việc để đăng ký tập thể. Tiếp nhận lưu giữ: Mã định danh của cá nhân (bao gồm tài khoản và mật khẩu)

Sau khi phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh hoàn thiện chỉnh sửa, thực hiện việc kê đơn thuốc như các thao tác đã làm trước đây và hệ thống CNTT tự động thực hiện việc gửi báo cáo đơn thuốc.

5. Đối với người dân

Người dân có thể tự tra cứu tìm kiếm đơn thuốc của chính mình thông qua mã đơn thuốc trên hệ thống tại trang thông tin điện tử: www.donthuocquocgia.vn

II. HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN THUỐC LÊN DONTHUOCQUOCGIA.VN

1. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh có sử dụng hệ thống phần mềm quản lý HIS hoặc các phần mềm quản lý cơ sở khác của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ.

Các cơ sở cung ứng thuốc đang sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp dịch vụ.

2. Các điều kiện để gửi được đơn thuốc

- Có đường truyền Internet.

- Các đơn vị có phần mềm đạt tiêu chuẩn theo bộ tài liệu này.

- Cơ sở khám chữa bệnh cần phải có mã liên thông donthuocquocgia.vn cấp.

- Bác sĩ kê đơn phải có mã liên thông donthuocquocgia.vn cấp.

- Cơ sở khám chữa bệnh cần phải thêm bác sĩ vào phần mềm kê đơn (Sử dụng API thêm bác sĩ).

3. Thêm xóa bác sĩ cho phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh

Để thêm hay xóa được bác sĩ cho phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh cần phải lấy phiên làm việc được hướng dẫn trong tài liệu.

4. Gửi đơn thuốc lên donthuocquocgia.vn

- Để gửi được đơn thuốc lên cần lấy phiên đăng nhập của bác sĩ, phiên đăng nhập hiện nay cho thời gian hiệu lực là 7 ngày. Phần lấy phiên đăng nhập này được hướng dẫn ở trong tài liệu phần API gửi đơn thuốc.

- Để gửi đơn thuốc lên cần thực hiện hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin (HIS,…) cho đáp ứng được các tiêu chuẩn API quy định trong tài liệu này.

5. Lấy đơn thuốc và cập nhật đơn thuốc bán

- Phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc đáp ứng liên thông Dược Quốc gia cần sử dụng mã đơn thuốc để gọi thông tin đơn thuốc về phần mềm.

- Chỉnh sửa phần mềm để tiếp nhận đơn thuốc điện tử thành hóa đơn bán hàng theo tài liệu.

- Chỉnh sửa phần mềm để báo cáo liên thống số lượng thuốc bán theo tài liệu phần cập nhật đơn thuốc.

III. API CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH DÙNG ĐỂ ĐĂNG NHẬP

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: Cơ sở khám chữa bệnh phải được cấp mã liên thông và mật khẩu trên hệ thống đơn thuốc quốc gia.

- API sử dụng cho phần mềm kê đơn đăng nhập ấy token cho phiên làm việc. Token này được sử dụng trong API thêm bác sĩ vào cơ sở khám chữa bệnh và API xóa bác sĩ khỏi cơ sở khám chữa bệnh.

- Token đăng nhập có hiệu lực 7 ngày.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/auth/dang-nhap-co-so-kham-chua-benh

 

Method

POST

 

Request Header

Content-Type: application/json

 

FormData

{

"ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh" :

{ ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh }, "password" : { password }

}

 

 

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Ghi chú

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh

ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh

Chuỗi ký tự

x

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm vào.

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

x

Mật khẩu tài khoản cơ sở khám chữa bệnh

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

422

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh hoặc mật khẩu không đúng

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

token: { token }

token_type: “bearer”

}

- token được sử dụng cho phiên làm việc

- token type: loại token là bearer để truyền lên kèm theo token.

 

IV. API THÊM BÁC SĨ VÀO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên hệ thống đơn thuốc quốc gia

- Cơ sở dùng API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh để lấy token cho phiên làm việc.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/them-bac-si

 

Method

POST

 

Request Header

Content Type: application/json

Authorization: bearer { token }

token lấy được trên API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh.

FormData

{

“ma_lien_thong_bac_si”:

{ ma_lien_thong_bac_si }

}

 

 

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Kích thước

Bắt buộc

Ghi chú

Mã liên thông bác sĩ

ma_lien_thong_bac_si

Chuỗi ký tự

 

x

Mã liên thông bác sĩ kê đơn - được cung cấp bởi hệ thống đơn thuốc điện tử

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

422

 

JsonData

{danh_sach_cac_loi}

Danh sách các lỗi

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

'success' => 'Bạn đã thêm bác sĩ thành công'

}

 

 

V. API XÓA BÁC SĨ KHỎI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Mục tiêu

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên hệ thống đơn thuốc quốc gia và được thêm vào cơ sở khám chữa bệnh dựa trên API ở mục I.

- Cơ sở dùng API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh để lấy token cho phiên làm việc.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Mô tả

Link API

/api/v1/ xoa-bac-si

 

Method

POST

 

Request Header

Content Type: application/json

Authorization: bearer { token }

token lấy được trên API đăng nhập cơ sở khám chữa bệnh.

FormData

{

“ma_lien_thong_bac_si” :

{ ma_lien_thong_bac_si }

}

 

 

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Kích thước

Bắt buộc

Ghi chú

Mã liên thông bác sĩ

ma_lien_thong_bac_si

Chuỗi ký tự

 

x

Mã liên thông bác sĩ kê đơn - được cung cấp bởi hệ thống đơn thuốc quốc gia

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

422

 

JsonData

{

danh_sach_cac_loi

}

Danh sách các lỗi

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

'success' => 'Bạn đã xóa bác sĩ khỏi cơ sở khám chữa bệnh thành công'

}

 

 

VI. API ĐĂNG NHẬP BÁC SĨ

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Điều kiện: bác sĩ đã được cấp mã liên thông và mật khẩu trên hệ thống đơn thuốc quốc gia.

- Mục đích API sử dụng đăng nhập bác sĩ lấy token cho phiên làm việc gửi đơn thuốc lên hệ thống đơn thuốc quốc gia. Khi đăng nhập cần tài khoản liên thông bác sĩ và mã liên thông của cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm vào ở phần IV.

- Token đăng nhập có hiệu lực 7 ngày.

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/auth/dang-nhap-bac-si

 

Method

POST

 

Request Header

Content-Type: application/json

 

FormData

{

"ma_lien_thong_bac_si":

{ ma_lien_thong_bac_si }, "ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh":

{ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh }, "password" : { password }

}

 

 

3. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Ghi chú

Mã liên thông bác sĩ

ma_lien_thong_bac_si

Chuỗi ký tự

x

Mã liên thông bác sĩ

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh

ma_lien_thong_co_so_kham_chua_benh

Chuỗi ký tự

x

Mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ đã được thêm vào.

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự

x

Mật khẩu tài khoản bác sĩ

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

422

 

JsonData

{ danh_sach_cac_loi}

Danh sách các lỗi:

- Bác sĩ chưa được thêm vào cơ sở khám chữa bệnh.

- Mã liên thông hoặc mật khẩu không đúng

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

token: { token },

tocken_type: “bearer”

}

token được sử dụng cho phiên làm việc của bác sĩ

 

VII. API GỬI ĐƠN THUỐC

1. Chuẩn mã đơn thuốc

Mã đơn thuốc cần được tạo ra tự động theo cấu trúc như sau

Mã đơn thuốc, hệ thống thông tin tự sinh mã theo quy định (định dạng: xxxxxyyyyyyy-z; 05 ký tự x đầu tiên là mã cơ sở KBCB; 07 ký tự y tiếp theo bao gồm ký tự 0-9 hoặc a-z; ký tự cuối cùng z có 01 trong 04 giá trị ký tự C, N, H, Y thể hiện loại đơn thuốc, C: đơn thuốc thông thường, N: đơn thuốc nghiện, H: đơn thuốc hướng hướng thần, Y: đơn thuốc y học cổ truyền)

Số lượng ký tự: 14 ký tự

Cấu trúc:

- 5 ký tự đầu là mã bảo hiểm của cơ sở khám chữa bệnh (nếu chưa có thì đăng ký ở trang donthuocquocgia.vn)

- 7 ký tự tiếp theo là mã đơn thuốc sinh ra tự động, các ký tự có thể là số từ 0-9 hoặc chữ a-z.

- 2 ký tự cuối là ‘-c’ - đơn thuốc chuẩn, ‘-n’ - đơn thuốc gây nghiện, ‘-h’

- đơn thuốc hướng thần, ‘-y’ - đơn thuốc y học cổ truyền

2. Mô tả

URL: https://api.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/gui-don-thuoc

 

Method

POST

 

Request Header

Content Type: application/json

Authorization: bearer { token }

token lấy được trên API đăng nhập bác sĩ

FormData

{

“loai_don_thuoc”: { loai_don_thuoc },

“ma_don_thuoc”: { ma_don_thuoc },

“ho_ten_benh_nhan”:{ho_ten_benh_nhan},

“ma_dinh_danh_y_te”: {ma_dinh_danh_y_te},

“ma_dinh_danh_cong_dan”:

{ma_dinh_danh_cong_dan},

“ngay_sinh_benh_nhan”:

{ ngay_sinh_benh_nhan },

“can_nang” : { can_nang },

“gioi_tinh” : { gioi_tinh },

“ma_so_the_bao_hiem_y_te”:

{ma_so_the_bao_hiem_y_te},

“thong_tin_nguoi_giam_ho”:

{ thong_tin_nguoi_giam_ho },

“dia_chi” : { dia_chi },

“chan_doan” : [{

“ma_chan_doan” : { ma_chan_doan },

“ten_chan_doan” : { ten_chan_doan },

“ket_luan” : { ket_luan },

}],

“luu_y” : { luu_y },

“hinh_thuc_dieu_tri” : { hinh_thuc_dieu_tri },

“dot_dung_thuoc” : { dot_dung_thuoc },

“thong_tin_don_thuoc” : [{

“ma_thuoc” : { ma_thuoc },

“biet_duoc” : { biet_duoc },

“ten_thuoc” : { ten_thuoc },

“don_vi_tinh” : { don_vi_tinh },

“so_luong” : { so_luong },

“cach_dung” : { cach_dung },

}],

“loi_dan” : { loi_dan },

“so_dien_thoai_nguoi_kham_benh”:

{so_dien_thoai_nguoi_kham_benh},

“ngay_tai_kham” : {ngay_tai_kham},

“ngay_gio_ke_don” : { ngay_gio_ke_don},

“signature”: { chu_ky_so}

}

 

 

3. Dữ liệu đầu vào

TT

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Kích thước

Bắt buộc

Ghi chú

1

Loại đơn thuốc

loai_don_thuoc

[ c, h, n, y]

1 ký tự

x

Loại đơn thuốc sẽ ứng với 1 trong 4 ký tự:

- c: loại đơn thuốc cơ bản

- h: loại đơn thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất

- n: loại đơn thuốc gây nghiện

-y: loại đơn thuốc cổ truyền

2

Mã đơn thuốc

ma_don_thuoc

Chuỗi ký tự

14 ký tự

x

Mã đơn thuốc là từ khóa để tìm kiếm đơn thuốc trên hệ thống đơn thuốc điện tử. Mã đơn thuốc phải là duy nhất

Mã đơn thuốc cấu trúc gồm mã bảo hiểm cơ sở khám chữa bệnh (5 ký tự) + 7 ký tự bất kỳ bao gồm chữ và số + 2 ký tự cuối là ‘-c’ - đơn thuốc chuẩn, ‘-n’ - đơn thuốc gây nghiện, ‘-h’ - đơn thuốc hướng thần, ‘-y’ - đơn thuốc y học cổ truyền

3

Họ tên bệnh nhân

ho_ten_benh_nhan

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Họ tên của bệnh nhân đến khám chữa bệnh

4

Ngày sinh bệnh nhân

ngay_sinh_benh_nhan

Date: d/m/Y

 

x

Ngày sinh của bệnh nhân

Date format: Ngày/Tháng/Năm

5

Mã định danh y tế

ma_dinh_danh_y_te

Chuỗi ký tự

10 ký tự

 

Mã định danh y tế của bệnh nhân

6

Mã định danh công dân

ma_dinh_danh_cong_dan

Chuỗi số

12 số

 

Mã định danh công dân được cấp bới bộ công an

7

Cân nặng

can_nang

Số

 

 

Cân nặng của bệnh nhân.

8

Giới tính

gioi_tinh

Số

 

x

Giới tính của bệnh nhân

1: Chưa có thông tin

2: Giới tính Nam

3: Giới tính nữ

9

Mã số bảo hiểm y tế

ma_so_bao_hiem_y_te

Chuỗi ký tự

10 ký tự

 

Mã số bảo hiểm y tế của bệnh nhân nếu có.

10

Thông tin người giám hộ

thong_tin_nguoi_giam_ho

Chuỗi ký tự

500 ký tự

Bắt buộc trong trường hợp người khám bệnh là trẻ em hơn 72 tháng tuổi

Thông tin người giám hộ: Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ người giám hộ.

11

Địa chỉ bệnh nhân

dia_chi

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Địa chỉ thường trú, tạm trú của bệnh nhân

12

Chẩn đoán

chan_doan

Danh sách chẩn đoán bệnh.

 

x

Thông tin phần tử chẩn đoán:

ma_benh: Mã bệnh theo ICD10

ten_benh: Tên bệnh theo ICD10

ket_luan: Kết luận của bác sĩ.

13

Lưu ý

luu_y

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

 

Lưu ý của bác sĩ

14

Hình thức điều trị

hinh_thuc_dieu_tri

Số

 

Bắt buộc nếu loại đơn thuốc là đơn thuốc cơ bản

Danh mục hình thức điều trị ban hành bởi Bộ Y tế

15

Đợt dùng thuốc

dot_dung_thuoc

Danh sách

 

Bắt buộc nếu loại đơn thuốc là h, n hoặc y

Danh sách đợt dùng thuốc gồm:

- Đợt: số

- từ ngày: Date format d/m/Y

- đến ngày: Date format d/m/Y

- Số thang thuốc: yêu cầu đối với thuốc y học cổ truyền

16

Thông tin đơn thuốc

thong_tin_don_thuoc

Thông tin đơn thuốc bao gồm danh sách các thuốc được kê đơn

 

x

Các phần tử của một thông tin thuốc gồm mã thuốc, biệt dược, tên thuốc, đơn vị tính, số lượng và cách dùng được mô tả ở các hàng bên dưới.

17

Mã thuốc

ma_thuoc

Chuỗi ký tự

20 ký tự

x

Danh mục mã thuốc được cấp bởi cục quản lý dược Bộ Y tế

18

Biệt dược

biet_duoc

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Biệt dược ( hoạt chất ) chính của thuốc

Đối với đơn thuốc y học cổ truyền: Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền

19

Tên thuốc

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Tên thương mại của thuốc

20

Đơn vị tính

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Đơn vị tính của thuốc

21

Số lượng

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc được kê theo đơn vị tính

22

Cách dùng

cach_dung

Chuỗi ký tự

500 ký tự

x

Cách dùng thuốc bao gồm: đường dùng, liều dùng, thời gian dùng,…

23

Lời dặn

loi_dan

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

 

Lời dặn của bác sĩ

Đối với đơn thuốc y học cổ truyền cần mô tả thêm: Cách sắc thuốc, cách uống thuốc.

24

Số điện thoại người khám bệnh

so_dien_thoai_nguoi_kham_benh

Chuỗi số.

12 số

 

Số điện thoại liên lạc của người đến khám bệnh

25

Ngày tái khám

ngay_tai_kham

Số ngày

 

 

Số ngày bệnh nhân đến khám lại kể từ ngày kê đơn.

26

Ngày giờ kê đơn

ngay_gio_ke_don

Datetime:

Y-m-d

H:m:s

 

 

Ngày giờ bác sĩ kê đơn trên phần mềm gửi lên. Ngày giờ kê đơn bao gồm cả ngày và giờ có cấu trúc: Y-m-d

H:m:s

27

Chữ ký số

signature

signature

 

 

Chữ ký số của người kê đơn

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

422

 

JsonData

{

danh_sach_cac_loi

}

Danh sách các lỗi

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

'success' => 'Gửi đơn thuốc thành công'

}

 

 

VIII. API LẤY ĐƠN THUỐC

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho nhà thuốc lấy thông tin đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia về phần mềm bán thuốc để bán.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi lấy thông tin đơn thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/thong-tin-don-thuoc/{ma_don_thuoc}

 

Request Header

Content Type: application/json

app-name: {app-name}

app-key: {app-key}

 

Method

GET

 

Tham số

ma_don_thuoc

 

 

3. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Kết quả

Ghi chú

Header Status

404

 

JsonData

{

“danh_sach_cac_loi

}

Danh sách các lỗi:

Không tìm thấy đơn thuốc

 

4. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-

application/json;charset=UTF-8

 

Type

 

 

JsonData

{

ma_don_thuoc: { ma_don_thuoc},

ho_ten_benh_nhan: {ho_ten_benh_nhan},

ngay_sinh_benh_nhan:{ ngay_sinh_benh_nhan },

ma_dinh_danh_y_te: { ma_dinh_danh_y_te },

loai_don_thuoc: { loai_don_thuoc },

hinh_thuc_dieu_tri: { hinh_thuc_dieu_tri },

dia_chi: { dia_chi },

gioi_tinh: { gioi_tinh },

can_nang: { can_nang },

ma_so_the_bao_hiem_y_te:

{ ma_so_the_bao_hiem_y_te },

thong_tin_don_thuoc: { thong_tin_don_thuoc },

dot_dung_thuoc : { dot_dung_thuoc },

chan_doan: { chan_doan },

luu_y: { luu_y },

loi_dan:{ loi_dan },

ten_bac_si:{ ten_bac_si },

ten_co_so_kham_chua_benh:

{ ten_co_so_kham_chua_benh }

so_dien_thoai_co_so_kham_chua_benh:

{ so_dien_thoai_co_so_kham_chua_benh }

ngay_gio_ke_don: { ngay_gio_ke_don }

}

 

 

IX. API CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG BÁN

1. Điều kiện và mục đích sử dụng

- Api sử dụng cho nhà thuốc cập nhật số lượng bán đã bán một đơn thuốc lên hệ thống đơn thuốc trên đơn thuốc quốc gia.

- Yêu cầu: các đơn vị cung cấp phần mềm liên hệ với đơn vị hỗ trợ vận hành để lấy app-name và app-key sử dụng cho API. App-name và app-key là những thông tin bảo mật tương ứng với từng đơn vị phần mềm. Khi cập nhật số lượng bán thuốc phải gửi kèm app-name và app-key.

2. Mô tả

URL: www.donthuocquocgia.vn

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Link API

/api/v1/cap-nhat-don-thuoc

 

Request Header

Content Type: application/json app-name: {app-name}

app-key: {app-key}

 

Method

POST

 

Tham số

{

“ma_don_thuoc” : “ma_don_thuoc”,

“thong_tin_thuoc” : [{

“ma_thuoc_da_ke_don”:

{ ma_thuoc_da_ke_don },

“ma_thuoc” : { ma_thuoc },

“biet_duoc” : { biet_duoc },

“ten_thuoc” : { ten_thuoc },

“don_vi_tinh” : { don_vi_tinh },

“so_luong” : { so_luong },

“cach_dung” : { cach_dung }

}],

"ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc":

{ ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc},

"ten_co_so_cung_ung_thuoc":

{ ten_co_so_cung_ung_thuoc},

"so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc":

{ so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc},

"dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc":

{ dia_chi _co_so_cung_ung_thuoc },

“ma_hoa_don”: “ma_hoa_don”

}

 

 

3. Mô tả dữ liệu đầu vào

TT

Dữ liệu đầu vào

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Kích thước

Bắt buộc

Ghi chú

1

Mã đơn thuốc

ma_don_thuoc

Chuỗi kỹ tự

14 ký tự

x

Mã đơn thuốc

2

Thông tin thuốc

thong_tin_thuoc

Thông tin thuốc là một danh sách gồm một hoặc nhiều thuốc.

 

x

Mỗi thuốc gồm có các thông tin:

Mã thuốc được kê, Mã thuốc, Biệt dược Tên thuốc, Đơn vị tính, Số lượng, Số lượng bán), Cách dùng được mô tả ở các hàng bến dưới tại bảng này.

3

Mã thuốc đã kê đơn

ma_thuoc_da_ke_don

Chuỗi kỹ tự

20 ký tự

x

Mã thuốc đã kê theo đơn thuốc kéo về

4

Mã thuốc

ma_thuoc

Chuỗi kỹ tự

20 ký tự

x

Mã của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên mã thuốc thay thế.

5

Biệt dược

biet_duoc

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Biệt dược (hoạt chất) chính của thuốc được bán. Đối với đơn thuốc y học cổ truyền là tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền

6

Tên thuốc

ten_thuoc

Chuỗi kỹ tự

200 ký tự

x

Tên của thuốc được bán. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tương tự thì gửi lên tên thuốc thay thế.

7

Đơn vị tính

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Đơn vị tính của thuốc

8

Số lượng

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc được kê

9

Số lượng bán

so_luong_ban

Số

 

x

Số lượng bán của thuốc.

10

Cách dùng

cach_dung

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Cách dùng thuốc. Trường hợp bán thuốc thay thế có công dụng tượng tự thì gửi lên cách dùng thuốc thay thế.

11

Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc

ma_dinh_danh_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

200 ký tự

x

Mã định danh cơ sở cung ứng thuốc.

12

Tên cơ sở cung ứng thuốc

ten_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

x

Tên cơ sở cung ứng thuốc

13

Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc

so_dien_thoai_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi số

12 số

x

Số điện thoại cơ sở cung ứng thuốc

14

Địa chỉ cơ sở cung ứng thuốc

dia_chi_co_so_cung_ung_thuoc

Chuỗi ký tự

2000 ký tự

x

Địa chỉ cơ sở cung ứng thuốc

15

Mã hóa đơn

ma_hoa_don

Chuỗi ký tự

20 ký tự

x

Mã hóa đơn bán lẻ thuốc

 

4. Dữ liệu trả về khi lỗi

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status:

404

 

Header Status:

422

 

JsonData

{

danh_sach_cac_loi

}

Danh sách các lỗi

 

5. Dữ liệu trả về trường hợp thành công

Trường thông tin

Giá trị

Ghi chú

Header Status

200

 

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

 

JsonData

{

“Cập nhật đơn thuốc đã bán thành công”

}

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản