557034

Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

557034
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 80/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Mah Tiệp
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 80/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Dương Mah Tiệp
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 01/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 03/TTr-SNNPTNT ngày 04/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Gia Lai là cơ sở để xem xét, hỗ trợ nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo)
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Mah Tiệp

 

DANH MỤC

CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Gia Lai)

Số TT

Tên ngành hàng

Sản phẩm

1

Ngành hàng sản xuất giống cây trồng

- Giống cà phê có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh đáp ứng nhu cầu sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu trong nước và xuất khẩu;

- Giống hồ tiêu có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh đáp ứng nhu cầu sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu trong nước và xuất khẩu;

- Giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu trong nước và xuất khẩu (Chanh dây, chuối, bơ, sầu riêng, xoài, thanh long, mít, cam, nhãn, na dai,..);

- Giống cây dược liệu (Mật nhân, đương quy, cát cánh, hà thủ ô đỏ, đẳng sâm, lan kim tuyến, đinh lăng,…) đáp ứng nhu cầu sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

2

Ngành hàng sản xuất con giống vật nuôi

- Bò giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu, xuất khẩu: Brahman, Droughtmaster, BBB, Charolais và Angus.

- Lợn giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất của tỉnh, các tỉnh có nhu cầu và xuất khẩu: Landrace, Duroc, Yorkshire.

3

Ngành hàng sản xuất sản phẩm cà phê thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

4

Ngành hàng sản xuất hồ tiêu thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

5

Ngành hàng sản xuất hạt điều thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

6

Ngành hàng sản xuất lúa gạo thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

7

Ngành hàng sản xuất cây ăn quả thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

8

Ngành hàng sản xuất rau thương phẩm an toàn chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

9

Ngành hàng sản xuất dược liệu thương phẩm chất lượng cao

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

10

Ngành hàng sản xuất bò thịt thương phẩm

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

11

Ngành hàng sản xuất lợn thịt thương phẩm

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

12

Ngành hàng sản xuất thịt gia cầm thương phẩm

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic,… có chứng nhận gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm

13

Ngành hàng sản phẩm OCOP

Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP từ 3-5 sao.

14

Ngành hàng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo quy trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp Quyết định số 738/QĐ-BNN-BKHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

15

Ngành hàng sản xuất gỗ, sản phẩm từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ (bao gồm sản phẩm hạt mắc ca)

Sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo chứng chỉ hoặc bền vững

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản