598188

Quyết định 69/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

598188
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 69/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 69/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 01/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 69/QĐ-BNV
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 01/02/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Thi Thanh Trà;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Triển khai Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được xây dựng cụ thể, khả thi, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Việc tổ chức kiểm định phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

c) Kế hoạch được xây dựng chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến các kỳ kiểm định.

B. NỘI DUNG

I. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2024

1. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và các bộ phận giúp việc Hội đồng kiểm định

a) Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Hội đồng kiểm định) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP. Hội đồng kiểm định được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Nội vụ trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động liên quan đến kiểm định.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng kiểm định quyết định lựa chọn các Điểm thi và thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự kiểm định, Ban coi thi, Ban thư ký.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2024.

2. Thông báo tổ chức kiểm định

Hội đồng kiểm định thông báo về từng kỳ kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức chậm nhất 30 ngày tính đến ngày tổ chức kiểm định. Thông báo bảo đảm các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP; đồng thời, công bố cấu trúc, đề cương chi tiết bài thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm của kỳ kiểm định.

Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

3. Đăng ký dự kiểm định

a) Thí sinh đăng ký dự kiểm định qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành (Mẫu phiếu đăng ký kiểm định được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2023/NĐ-CP).

b) Thí sinh đăng ký dự kiểm định được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi. Trong trường hợp sắp xếp địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi, Hội đồng kiểm định có thể thay đổi địa điểm tổ chức thi, điểm thi, ca thi và thông báo cho người đăng ký biết trước ít nhất 07 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi.

c) Khi đăng ký dự kiểm định thành công, thí sinh đăng ký được gửi giấy xác nhận đăng ký dự kiểm định vào địa chỉ email đã đăng ký. Trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, Hội đồng kiểm định tổ chức các điểm thi nhằm bảo đảm cho từng kỳ kiểm định diễn ra an toàn, an ninh, tiết kiệm, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2024.

4. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự kiểm định, chuẩn bị các cơ sở vật chất tổ chức kiểm định

a) Thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiểm định đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự kiểm định; tổng hợp danh sách người đăng ký dự kiểm định đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, danh sách người đăng ký dự tuyển kiểm định không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

b) Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, tiến hành khảo sát, báo cáo Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định số lượng, địa điểm các điểm thi; cập nhật bộ tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật của điểm thi cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đợt thi; xác định định mức sử dụng vật tư tiêu hao của kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024.

5. Thành lập Ban giám sát và công tác bảo vệ an ninh

a) Thành lập Ban giám sát kỳ kiểm định

b) Hội đồng kiểm định phối hợp với Cục A03, Bộ Công an bảo đảm an ninh trong toàn bộ quá trình tổ chức kiểm định. Cơ quan, đơn vị cung cấp địa điểm thi phối hợp với cơ quan công an sở tại trong việc bảo đảm an toàn, an ninh của điểm thi; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ trong toàn bộ quá trình tổ chức kiểm định của điểm thi.

6. Ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi kiểm định

a) Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tính đồng bộ, thống nhất về chất lượng nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP.

b) Ngân hàng câu hỏi và đáp án phải bảo đảm yêu cầu về số lượng (tối thiểu 5.000 câu để sử dụng trong các kỳ kiểm định năm 2024); nội dung, cấu trúc, danh mục tài liệu phục vụ xây dựng câu hỏi và đáp án phải được bảo đảm rõ ràng.

Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2024.

7. Tổ chức kỳ thi

Thời gian tổ chức kỳ kiểm định: tháng 7 và tháng 11 năm 2024.

Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng kiểm định thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công chức - Viên chức

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP và Thông tư số 17/2023/TT-BNV.

Tham mưu cho Hội đồng kiểm định công chức năm 2024 xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức kỳ thi thử kiểm định. Thời gian tổ chức thi thử kiểm định trong tháng 4/2024. Kết quả kỳ thi thử kiểm định được dùng để phân tích, đánh giá, tham khảo, rút kinh nghiệm cho kỳ kiểm định chính thức, không sử dụng để đăng ký dự tuyển công chức.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cân đối trong phạm vi kinh phí được giao cho Bộ Nội vụ và phí kiểm định thu được để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu, chi, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

3. Văn phòng Bộ

a) Tổ chức thuê đơn vị cung cấp Trang thông tin điện tử, phần mềm tổ chức thi kiểm định đến khi cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng đầu vào công chức của Bộ Nội vụ được bàn giao, đưa vào sử dụng.

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án theo quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BNV.

c) Phối hợp với Hội đồng kiểm định xây dựng dự toán, tạm ứng và thanh toán chi phí tổ chức bằng kinh phí đã được bố trí cho hoạt động kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 theo quy định.

4. Học viện Hành chính Quốc gia

a) Chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức (chủ trì, phối hợp với Dự án và các trường đại học), đảm bảo xây dựng được ngân hàng câu hỏi có chất lượng theo quy định.

b) Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng mức thu, chi phí tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức để thực hiện hàng năm.

5. Trung tâm thông tin

Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức kỳ kiểm định liên quan đến phần mềm, hệ thống thông tin; phóng viên tham dự và đưa tin về các kỳ kiểm định.

6. Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam

a) Cử chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng và thẩm định câu hỏi và đáp án đối với phần thi đánh giá năng lực tư duy.

b) Hỗ trợ thuê địa điểm và máy tính dự thi kỳ thi thử kiểm định (nếu có).

7. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia phối hợp tổ chức để kế hoạch đạt được hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024, đề nghị các đơn vị liên quan chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Vụ Công chức - Viên chức để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản