66328

Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

66328
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 613/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 613/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 613/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 1367/TTr-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 642/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 15 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 613/QĐ-TTg, ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Vụ Khoa học-Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Phòng Tổ chức Cán bộ-Lao động, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Phòng Tài chính kế toán, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Phòng Ấn định tần số và cấp phép, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

5. Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

6. Đài DNS Khu vực I, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

7. Ông Đoàn Quang Hoan, Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

8. Ông Hoàng Quốc Lập, Vụ trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam (nguyên Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin), Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

11. Ông Chu Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

12. Ông Đào Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

13. Ông Phan Lạc Thăng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Ông Vũ Ngọc Lương, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông;

15. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng phòng Phòng Tin học ứng dụng, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

16. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông;

17. Ông Nguyễn Trung Thành, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

18. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên Phòng Quy hoạch tần số và Phối hợp quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông;

19. Ông Đỗ Xuân Bình, Chuyên viên Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông;

20. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Chuyên viên Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông;

21. Ông Giang Văn Thắng, Chuyên viên Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản