557340

Quyết định 522/QĐ-BCT năm 2023 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

557340
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 522/QĐ-BCT năm 2023 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 522/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 522/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHTC (Anhngn).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TW VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-BCT ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bô Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 15 Bộ Chính trị và Nghị quyết 12 của Chính phủ), Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 12 của Chính phủ để tổ chức triển khai các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương.

2. Kế hoạch hành động là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương tiến hành công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác triển khai Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 12 của Chính phủ; đề xuất, trình cấp có thm quyền xem xét điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tin trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết 15 Bộ Chính trị và Nghị quyết 12 của Chính phủ, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Công Thương thành phố Hà Nội cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Quán triệt sâu sắc, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Chính phủ

Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt sâu sc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đến toàn thđội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Nghị quyết để có quyết tâm cao trong hành động.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, hình thức phổ biến phong phú, đa dạng, dhiểu, dễ thực hiện và phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh phương thức ứng dng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội để quán triệt, tuyên truyền, phbiến thông tin và thực hiện Nghị quyết hiệu quả.

2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực

Các đơn vị trực thuộc Bộ (gồm các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Công Thương địa phương, Điện lực và năng lượng tái tạo, Xuất nhập khu, Xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử và Kinh tế số; các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Dầu khí và than, Thị trường trong nước) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ và đơn vị mình theo quy định có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng các bộ, ngành hướng dẫn cấp có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cập nhật hoặc triển khai bám sát mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết s12 của Chính phủ đồng bộ với Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030.

3. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô

- Các Cục: Công Thương địa phương, Xúc tiến thương mại phối hợp cùng các bộ, ngành hướng dẫn hoặc cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trong Bộ tham gia hoặc chủ động phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ quản lý công nghiệp đđáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, logistics của Thành phố Hà Nội.

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị trong Bộ (gồm các Cục: Điện lực và năng lượng tái tạo, Công nghiệp, Hóa chất, Xúc tiến thương mại, Xuất nhập khu, Công Thương địa phương; các Vụ: Thị trường trong nước, Tổ chức cán bộ, Du khí và Than; Viện nghiên cứu Chiến lược và chính sách công thương) tham gia ý kiến đối với quy hoạch Thủ đô Hà Nội nói chung, và các quy hoạch chuyên ngành như: quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch hạ tầng thương mại, trung tâm logistics,...;

5. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô

Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chủ trì, phối hợp cùng các Vụ: Chính sách thương mại đa biên; Thị trường châu Á - châu Phi, châu Âu - châu Mỹ; Cục Công Thương địa phương; Sở Công Thương các địa phương đề xuất hoặc tham gia ý kiến theo đề nghị của các cấp có thẩm quyền về công tác đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết các vùng, địa phương và cả nước.

7. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị trong Bộ (gồm các Cục: Công nghiệp, Hóa chất, Công Thương địa phương, Điện lực và năng lượng tái tạo, Xuất nhập khu, Xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử và Kinh tế s; các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Du khí và than, Thị trường trong nước) rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền liên quan đến cải cách thủ tục hành chính đtạo lập môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí lãnh đạo Bộ theo lĩnh vực phụ trách, bám sát các mục tiêu, yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch hành động, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng được giao phụ trách triển khai thực hiện; bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan đbảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho ngành Công Thương; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đơn vị được giao phụ trách.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp trong báo cáo chung của Bộ và gửi Bộ Kế hoạch và đu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết.

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan để kịp thời tham mưu, đxuất giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch hành động; Văn phòng Bộ chủ trì phi hp với các đơn vị truyền thông thuộc Bộ, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch hành động này./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản