557311

Quyết định 414/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (Đợt 1)

557311
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 414/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long năm 2023 (Đợt 1)

Số hiệu: 414/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 02/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 414/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 (ĐỢT 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 326/TTr-SKHĐT-KT, ngày 10/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 1), cụ thể như sau:

Tổng số vốn phân bổ: 10.800 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí thực hiện 01 dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước từ nguồn cân đối ngân sách với số vốn bố trí là 5.000 triệu đồng.

- Bố trí thực hiện 04 dự án cải tạo, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể dục - thể thao từ nguồn xổ số kiến thiết với số vốn bố trí là 5.800 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục dự án có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể đến các Chủ đầu tư để triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND;
- Phòng KTNV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Liệt

 

PHỤ LỤC

PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án/công trình

Dự án nhóm (A, B, C)

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế (quy mô đầu tư)

Thời gian KC - HT

Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch vốn NST trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch năm 2023

Ghi chú

Số quyết định; ngày tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó NST:

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

24,616

16,928

15,800

10,800

 

A

NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

 

 

 

 

 

18,588

10,900

10,000

5,000

 

I

Bố trí thực hiện dự án

 

 

 

 

 

18,588

10,900

10,000

5,000

 

I.1

Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

18,588

10,900

10,000

5,000

 

a

Lĩnh vực Quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

18,588

10,900

10,000

5,000

 

1

Trung tâm Hành chính xã Tân Long, huyện Mang Thít

C

Xã Tân Long, huyện Mang Thít

32 CB-CC

2023-2025

2872/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

18,588

10,900

10,000

5,000

 

B

NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 

 

 

 

 

6,028

6,028

5,800

5,800

 

I

Cải tạo, sửa chữa các công trình y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể dục - thể thao,…

 

 

 

 

 

6,028

6,028

5,800

5,800

 

a

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề

 

 

 

 

 

6,028

6,028

5,800

5,800

 

1

Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xuân

C

Huyện Trà Ôn

Cải tạo

2023-2025

24/QĐ-SKHĐT ngày 09/02/2023

1,800

1,800

1,700

1,700

 

2

Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Phan Văn Hòa

C

Huyện Tam Bình

Cải tạo

2023-2025

23/QĐ-SKHĐT ngày 09/02/2023

1,647

1,647

1,600

1,600

 

3

Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Long Phú

C

Huyện Tam Bình

Cải tạo

2023-2025

06/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2023

1,360

1,360

1,300

1,300

 

4

Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Hiếu Phụng

C

Huyện Vũng Liêm

Cải tạo

2023-2025

25/QĐ-SKHĐT ngày 09/02/2023

1,221

1,221

1,200

1,200

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản