556934

Quyết định 413/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

556934
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 413/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 413/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 413/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Bộ năm 2023 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, PC, VN(70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/NĐ-CP ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định số 22/2018/NĐ-CP), trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vương mắc, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổng kết;

b) Nội dung đánh giá phải khách quan, các thông tin, số liệu phải cụ thể, chính xác;

c) Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Thời gian thực hiện: tháng 2 - tháng 3 năm 2023.

2. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, tổng hợp báo cáo của các địa phương, rà soát, thu thập thông tin có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2023.

3. Tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2023.

4. Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2023.

5. Tuyên truyền về kết quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí thuộc Bộ tuyên truyền về kết quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Thời gian thực hiện: tháng 3 – tháng 4 năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế).

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản