38223

Quyết định 409-CT năm 1991 về việc công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38223
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 409-CT năm 1991 về việc công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 409-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 18/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1991 Số công báo: 24-24
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 409-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 18/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1991
Số công báo: 24-24
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG NHẬN VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh;

Xét báo cáo của Trưởng Ban trù bị Đại hội thành lập Hội đồng Trung ương các hợp tác xã và các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 13 tháng 9 năm 1991,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Chủ tịch: Hoàng Minh Thắng

2. Các Phó Chủ tịch:

- Nguyễn Chí Vu,

- Nguyễn Quang Quýnh,

- Lê Khả.

3. Các uỷ viên:

- 1 Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội,

- 1 Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

- 1 Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có nhiệm vụ:

1. Đầu mối về đối nội và đối ngoại của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, bao gồm các đơn vị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, mua bán và dịch vụ dưới hình thức kinh tế tập thể, cá thể, tư nhân.

Về đối nội, Hội đồng Trung ương lâm thời đại diện quyền lợi cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tham gia với cơ quan Nhà nước soạn thảo các chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hướng dẫn, kiện toàn và tổ chức sự liên kết bằng hình thức thích hợp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Về đối ngoại, Hội đồng Trung ương lâm thời đại diện cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tiếp nhận sự giúp đỡ viện trợ của nước ngoài, tham gia các tổ chức quốc tế tương ứng.

2. Chuẩn bị (bao gồm xác định tên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức của tổ chức mới) và tổ chức Đại biểu Đại hội toàn quốc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để thông qua điều lệ và bầu Hội đồng Trung ương các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ cấp tỉnh lên phải hoàn thành trong năm 1992.

Điều 3. Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được sử dụng con dấu và có tài khoản riêng. Trụ sở làm việc của Hội đồng Trung ương lâm thời đặt tại nơi làm việc của ban trù bị Đại hội thành lập Hội đồng Trung ương các hợp tác xã công nghiệp Việt Nam.

Hội đồng Trung ương lâm thời dựa vào bộ máy và biên chế của Ban trù bị Đại hội thành lập Hội đồng Trung ương các hợp tác xã và đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh để hoạt động. Tuỳ sự cần thiết có thể lấy thêm một số cán bộ của Ban quản lý hợp tác xã mua bán Trung ương.

Các thành viên của Hội đồng được sử dụng phương tiện và cán bộ của cơ quan hiện đang công tác để hoạt động. Trong thời gian chuẩn bị Đại hội, khi cần thiết, Bộ Tài chính cấp thêm kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng Trung ương lâm thời.

Điều 4. Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giải thể sau khi Đại hội toàn quốc các thành viên kết thúc bầu ra Hội đồng Trung ương chính thức của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 82-CT ngày 19-3-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cho phép Ban trù bị Đại hội thành lập Hôi đồng Trung ương các hợp tác xã và các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh hoạt động.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản