381838

Quyết định 3906/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

381838
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3906/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 3906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3906/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 188/TTr-SXD ngày 04/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, như sau:

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh: 01 thủ tục mới ban hành và 09 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 05 thủ tục được sửa đổi, b sung. (Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm và được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.haiduong.sov.vn/TTHC. aspx?idDV=98).

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Chi tiết: có Phụ lục II đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm công khai, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC;

-Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (15b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TH TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN CẤP TỈNH

I. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung ban hành mới

I. LĨNH VC NHÀ Ở •

1

 

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

- Luật Nhà ở 2014;

- Theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2015/NĐ-CP

II. Danh mc thủ tục hành chính được sửa đổi

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DNG

1

 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Bổ sung căn cứ pháp lý:

Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 thay thế thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hết hiệu lực;

2

 

Thẩm định, phê duyệt đán quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Bổ sung căn cứ pháp lý:

Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 thay thế thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hết hiệu lực;

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

3

 

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

4

 

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước):

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

- Bãi bỏ căn cứ pháp

Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra.

Lý do: Thông tư trên hết hiệu lực.

5

 

Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điu Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

+ Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thm tra hết hiệu lực

 

 

 

 

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CP HUYỆN

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1

 

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý:

Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 thay thế Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hết hiệu lực;

2

 

Thẩm đnh đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Sửa đổi, b sung căn cứ pháp lý:

Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 thay thế Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hết hiệu lực;

II

LĨNH VC HOT ĐNG XÂY DNG

3

 

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phú về quản lý dự án đầu tư.

- Bãi bỏ căn cứ pháp lý:

Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra.

Lý do: Thông tư trên hết hiệu lực

4

 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (giy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh.

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

Bổ sung Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hải Dương thay thế Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương hết hiệu lực.

5

 

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

- Bổ sung căn cứ pháp lý:

Bổ sung Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hải Dương thay thế Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương hết hiệu lực.

 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DNG
(Kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

S hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bTTHC hoặc lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 

Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì TTHC này không thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng mà thuộc thẩm quyền công bố của Bộ Xây dựng

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

2

 

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê

Thủ tục hành chính này được quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản có nội dung, thành phần hồ sơ trùng với quy định tại TTHC khác.

Nhà ở

Sở Xây dựng

Ghi chú: Thủ tục hành chính bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản