557101

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

557101
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 387/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 387/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG, NGÀY 01/11/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC, TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP, PVP.UBT phụ trách VH-XH;
- Phòng VHXH; TH;
- Lưu: VT, 3.01.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Quyên
Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG, NGÀY 01/11/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC, TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHO THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND, ngày 24/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi;

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT- TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

- Đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện, tạo môi trường văn hóa đọc lành mạnh, thân thiện cho thiếu nhi, góp phần định hướng cho thiếu nhi trong tiếp cận, xử lý thông tin có tác dụng tích cực đối với sự phát triển đời sống tinh thần, trí tuệ; bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho các em thiếu nhi trên địa bàn, chú trọng thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; xây dựng xã hội học tập nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực.

- Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức khác liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc, kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai chủ trương, chính sách phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn

- Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai quán triệt thực hiện Luật Thư viện; Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2141/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 3223/QĐ-UBND, ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi.

- Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa đọc trên các phương tiện truyền thông, trên nền tảng công nghệ số, phát huy ưu thế của mạng xã hội; tăng cường thực hiện Quyết định số 2455/QĐ-UBND, ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; từ đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, nhất là hình thành thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

2. Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn

- Hàng năm, thư viện công cộng và thư viện cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động phục vụ thiếu nhi trong và ngoài thư viện để thu hút các em sử dụng thư viện; hướng dẫn và khuyến khích các em đọc sách để từng bước hình thành thói quen và mục đích đọc đúng đắn.

- Hướng dẫn và định hướng cho các em tiếp cận và lựa chọn tài liệu có tác dụng tích cực đối với sự phát triển đời sống tinh thần và trí tuệ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và trình độ hiểu biết; đồng thời kết hợp với gia đình định hướng nhu cầu, mục đích đọc đúng đắn và lành mạnh cho các em thiếu nhi.

- Rèn luyện cho các em thiếu nhi phương pháp đọc phù hợp để nắm vững nội dung sách, hệ thống hóa những kiến thức đã đọc, nâng cao khả năng tiếp thu và làm chủ kiến thức trong sách.

- Hệ thống thư viện công cộng, thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông xây dựng không gian, môi trường văn hóa đọc thân thiện; phát triển nguồn tài nguyên thông tin phù hợp, đa dạng sản phẩm thông tin; thành lập câu lạc bộ bạn đọc; tổ chức sinh hoạt định kỳ, phục vụ nhu cầu đọc sách cho thiếu nhi.

- Thư viện thường xuyên tổ chức đa dạng các hình thức phục vụ như tuyên truyền trực quan; trưng bày, triển lãm theo chủ đề định kỳ hằng tháng, quý, những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị, văn hóa hoặc mời các chuyên gia có kỹ năng tuyên truyền giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề, tạo điều kiện cho người làm công tác thư viện đổi mới tư duy, kỹ năng, phương pháp trong việc cung cấp các dịch vụ thư viện và thu hút các em thiếu nhi tiếp cận đa dạng các nguồn sách của thư viện. Tổ chức xe ô tô thư viện lưu động mang tri thức đến với thiếu nhi, đặc biệt là về vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống với mục tiêu hỗ trợ thông tin theo phương châm “Sách đi tìm người”, hướng dẫn cách tiếp cận dữ liệu số và trang website thư viện.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành, đơn vị, cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn liền với sách như: Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; các cuộc thi viết cảm nhận, sáng tác, vẽ tranh, đố vui về sách; thi thuyết trình và giới thiệu sách, kể chuyện theo sách; triển lãm sách theo chủ đề, thành lập các câu lạc bộ, giới thiệu sách mới,…. tạo nhiều sân chơi bổ ích để thu hút các em thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt, các sự kiện khuyến đọc và trải nghiệm với sách.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ thư viện các kiến thức tâm sinh lý lứa tuổi thiếu nhi; tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đa dạng hóa chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu để hướng dẫn thiếu nhi tra cứu sách thông qua các thông tin chỉ dẫn để lựa chọn tin phù hợp. Duy trì công tác biên soạn và thường xuyên cập nhật các bản tin, các thư mục chuyên đề cung cấp cho thiếu nhi những thông tin cấp thiết.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thư viện; nâng cấp, đổi mới dịch vụ cung cấp thông tin và trang thiết bị nghe nhìn đa phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

3. Xây dựng các mô hình khuyến đọc trong cộng đồng

- Phấn đấu mỗi xã, phường và thị trấn xây dựng điểm mô hình khuyến đọc, câu lạc bộ đọc sách, tạo không gian đọc thân thiện cho thiếu nhi, nhất là quan tâm đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

- Phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.

- Thư viện công cộng trên địa bàn hỗ trợ cho các mô hình tủ sách đảm bảo nguồn tài nguyên thông tin phục vụ, trong đó có thiết bị thông minh truy cập trang website thư viện cấp tỉnh; hỗ trợ thiếu nhi lựa chọn sách giấy và sách điện tử, định hướng hoạt động đọc và ứng dụng những tri thức trong sách vào học tập và cuộc sống.

4. Tăng cường hoạt động phối hợp, kết nối giữa các loại hình thư viện

- Thư viện công cộng cấp tỉnh làm đầu mối hỗ trợ nghiệp vụ, tài nguyên thông tin cho thư viện cấp huyện và cấp xã; xây dựng kế hoạch phối hợp đưa xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ thiếu nhi trên địa bàn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc.

- Thư viện công cộng cấp tỉnh có kế hoạch phối hợp hoạt động dài hạn hoặc ngắn hạn với thư viện cơ sở giáo dục; xây dựng khung chương trình đưa xe ô tô thư viện lưu động phục vụ học sinh hàng năm, hướng dẫn khai thác tài nguyên số của thư viện, tổ chức luân chuyển sách đến thư viện các trường học trên địa bàn.

5. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thư viện

a) Thư viện công cộng:

+ Thư viện cấp tỉnh: Đầu tư nâng cấp đổi mới các dịch vụ; hoàn thiện về hạ tầng số; phát triển dữ liệu số; triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định; nâng cấp trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến; bổ sung nguồn tài nguyên thông tin hàng năm.

+ Thư viện cấp huyện: Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định; thiết lập trang thông tin điện tử; bổ sung nguồn tài nguyên thông tin hàng năm; cải tạo môi trường phục vụ cho thiếu nhi.

+ Thư viện cấp xã: Bổ sung nguồn tài nguyên thông tin hàng năm; đầu tư thiết bị công nghệ thông tin có truy cập internet; cải tạo môi trường đọc cho thiếu nhi.

b) Thư viện cơ sở giáo dục:

+ Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông phải đảm bảo nguồn tài nguyên theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

+ Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông khuyến khích có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến; kết nối hoạt động với hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh và cấp huyện.

6. Tăng cường hoạt động xã hội hóa

- Thư viện công cộng cấp tỉnh kết hợp thư viện công cộng cấp huyện và cấp xã nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến ứng dụng đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện; hàng năm đề nghị biểu dương những tấm gương ham đọc, ham học và có tâm huyết đóng góp cho thiếu nhi.

- Tạo điều kiện và khuyến khích thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đầu tư tài nguyên thông tin, trang thiết bị công nghệ phục vụ thiếu nhi trên địa bàn.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thư viện và văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi, góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng đọc và xây dựng xã hội học tập.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khác có liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tích cực tham gia triển khai thực hiện, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc và phát triển năng lực đọc cho thiếu nhi; chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành các loại thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở phục vụ thiếu nhi.

2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, thực hành kỹ năng tiếp cận thư viện, thư viện số, nguồn tri thức trên các nền tảng công nghệ số cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các không gian đọc, mô hình phát triển văn hóa đọc theo chủ đề trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội và trong các thiết chế của hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đọc cho thiếu nhi.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; cụ thể hóa công tác thực hiện, dự toán kinh phí; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền và lồng ghép thực hiện Kế hoạch với nội dung các chương trình, kế hoạch khác liên quan.

- Chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi, tham mưu nâng cấp hệ thống thư viện công cộng các cấp theo hướng chuyển đổi số; tổ chức số hóa sách thiếu nhi phục vụ sách điện tử.

- Tổ chức duy trì thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đã thành lập, phát triển mô hình thư viện cộng đồng và tủ sách gia đình và dòng họ phục vụ thiếu nhi.

- Vận động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa phục vụ phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ đăng ký phong trào thi đua và kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng tổ chức và cá nhân tích cực tham gia đóng góp phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác liên quan đến lĩnh vực quản lý như Đề án xây dựng xã hội học tập; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai Kế hoạch phù hợp với chương trình của từng bậc học; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện trường học. Lồng ghép vào các hoạt động giáo dục về tầm quan trọng và phương thức sử dụng thư viện nhằm nâng cao kiến thức, phương pháp tiếp cận, khai thác và sử dụng tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi. Nâng cao chất lượng các nguồn lực của hệ thống thư viện cơ sở giáo dục đạt chuẩn theo quy định.

- Chỉ đạo rà soát, kiện toàn hệ thống thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông theo hướng chuyển đổi số.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng thư viện trường học; duy trì, phát triển thói quen đọc sách cho học sinh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp).

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh truyền thông về văn hóa đọc cho thiếu nhi; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác liên quan lĩnh vực quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc.

- Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản phẩm nhằm phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn phù hợp để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho Thư viện tỉnh, thư viện công cộng cấp huyện và cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các chương trình tuyên truyền, giới thiệu về phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi theo chuyên mục định kỳ trên kênh phát sóng phù hợp; xem xét hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên dụng cho hệ thống thư viện công cộng và cơ sở giáo dục.

9. Báo Vĩnh Long

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi theo định kỳ chuyên trang phù hợp.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tăng cường trách nhiệm trong việc chung tay phát triển văn hóa đọc, nhất là xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đầu tư hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện công cộng cấp huyện; chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương bố trí kinh phí và thực hiện triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc chỉ đạo xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trên địa bàn quản lý.

- Khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân đầu tư phát triển thư viện, phòng đọc sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để phục vụ thiếu nhi, góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng đọc và xây dựng xã hội học tập.

Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/10 để tổng hợp), báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản