557100

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình \"Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030\" do tỉnh Vĩnh Long ban hành

557100
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình \"Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030\" do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 381/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 23/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 381/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 23/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-TTg, ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tại công văn số 1710/LĐLĐ, ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Điều 2. Giao Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PCT.UBT phụ trách VHXH;
- PVP.UBT phụ trách VHXH;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.7.05.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg, ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” (gọi tắt là Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ trong Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động và toàn xã hội về tầm quan trọng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động tại doanh nghiệp; xây dựng được đội ngũ công nhân lao động có trình độ tay nghề, kỷ luật lao động, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Quá trình triển khai phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh, của địa phương, tạo sự phát triển đồng bộ, hài hòa giữa kinh tế - xã hội và giáo dục. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp để tạo sự thống nhất trong nội dung, hình thức, sát với nhu cầu thiết thực của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam trong công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để công nhân lao động tại các doanh nghiệp hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời: hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về chính trị, pháp luật: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70%, đến năm 2030 đạt 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền phổ biến, học tập, quán triệt những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động, gắn với những nội dung, lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

b) Về kỹ năng nghề nghiệp: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng nghề.

c) Về kỹ năng sống: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập các nội dung giáo dục kỹ năng sống.

d) Về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 40%, đến năm 2030 đạt 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số.

đ) Về mô hình học tập: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 30%, đến năm 2030 đạt 50% công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công dân học tập” do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và công nhân lao động học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục và phương thức khác.

- Tổ chức biên soạn tài liệu về học tập suốt đời cho công nhân lao động; tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia các hoạt động học tập suốt đời cho cán bộ công đoàn nhất là cán bộ công đoàn cơ sở.

- Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm; tuyên truyền phổ biến, vận động công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập” có kỹ năng số để có thể tự tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin trên môi trường số, internet.

- Biểu dương, khen thưởng các gương công nhân lao động và con công nhân lao động hiếu học; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong tổ chức hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình học tập suốt đời trong công nhân lao động.

2. Triển khai các biện pháp hỗ trợ công nhân lao động được học tập thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời

- Triển khai cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ công nhân lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp.

- Tham gia góp ý xây dựng các chương trình đào tạo bổ sung, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp mới cho công nhân lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Vận động các doanh nghiệp ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho việc khuyến khích học tập, nâng cao tay nghề; tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ công nhân lao động được tham gia học tập suốt đời.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng của công nhân lao động.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động

- Cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cần đa dạng hóa các hình thức học tập, phương thức học tập, đẩy mạnh đào tạo từ xa theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu thị trường lao động, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đa dạng, linh hoạt trong đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề cho công nhân lao động; gắn kết đào tạo nghề theo địa chỉ, đa dạng các hình thức đào tạo, khuyến khích phương thức tự học để giúp công nhân lao động học tập nâng cao trình độ tay nghề.

- Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới, sáng tạo các mô hình hoạt động và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ học tập suốt đời, hỗ trợ công nhân lao động đến tham gia sinh hoạt và học tập.

4. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy học tập suốt đời trong công nhân lao động

- Đẩy mạnh các cuộc vận động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức pháp luật, kỹ năng sống trong công nhân lao động; xây dựng, duy trì thói quen đọc sách và tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân với thông điệp “Học tập suốt đời - cơ hội có việc làm bền vững”.

- Phát động các phong trào thi đua học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động, tiếp tục triển khai phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, các cuộc thi thợ giỏi, “Bàn tay vàng”.

- Hỗ trợ công nhân lao động có điều kiện thuận lợi tham gia học tập như bổ sung sách báo, tờ gấp, poster, các sản phẩn truyền thông trên nền tảng và môi trường công nghệ mới.

- Làm tốt công tác khuyến khích, thương lượng với người sử dụng lao động để đưa nội dung nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị.

- Tiếp tục huy động sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả, các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy công nhân lao động học tập, lao động sáng tạo.

5. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời cho công nhân lao động

- Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong việc tổ chức cho công nhân lao động học tập kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, những nội dung, lý luận cơ bản về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam…

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với người sử dụng lao động trong việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ tạo điều kiện để công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, kinh phí từ tài chính công đoàn cấp trên cơ sở cân đối từ nguồn thu chi của công đoàn các cấp (không bao gồm ngân sách Nhà nước) và các nguồn huy động hợp pháp khác, trong đó:

a) Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các nội dung chi

- Chi tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu, tập huấn triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- Chi điều tra, khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của công nhân lao động để có các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, chi công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền (sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền) về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp.

- Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp.

- Chi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

b) Nguồn tài chính công đoàn thực hiện nội dung chi

- Chi tổ chức thực hiện đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho công nhân lao động học tập.

- Chi tuyên truyền, biên soạn tài liệu tập huấn cho cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp kỹ năng sống cho công nhân lao động.

- Phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

c) Nguồn kinh phí khác thực hiện nội dung chi

- Chi cho công tác đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động khi mới vào doanh nghiệp, đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác thuộc doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên bố trí kinh phí, thời gian để thực hiện kế hoạch, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động.

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, lập dự toán gửi Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện. Việc lập, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Phối hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời hàng năm và triển khai thực hiện tiêu chí danh hiệu “Công dân học tập”.

3. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng các hình thức đào tạo vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ công đoàn viên học nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động học nghề dưới nhiều hình thức khác nhau, hỗ trợ hướng dẫn phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ hàng năm tại doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân lao động của người sử dụng lao động, trong đó có nội dung người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ công nhân lao động được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình hoạt động, chia sẻ, hợp tác nguồn thông tin, dữ liệu và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ học tập trên nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nguồn nhân lực tại các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của công nhân lao động.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao cho cán bộ công đoàn, phổ biến, hướng dẫn xây dựng văn hóa ứng xử trong công nhân lao động.

6. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo khả năng cân đối ngân sách và phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và theo quy định hiện hành.

7. Hội Khuyến học tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Công dân học tập” trong công nhân lao động tại doanh nghiệp; phối hợp tuyên truyền, vận động để công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ công nhân lao động học tập.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tại địa phương.

- Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg, ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh tỉnh (qua Liên đoàn Lao động tỉnh). Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản