557061

Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ của tỉnh Quảng Nam ban hành

557061
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ của tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 367/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 367/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ DỰ ÁN DO TỔ CHỨC PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 81/TTr-KSBT ngày 07/02/2023 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 70/BC-SKHĐT ngày 23/02/2023 về kết quả thẩm định khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi kết hợp với tiêm chủng thường xuyên trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Quảng Nam.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ khoản viện trợ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

4. Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH).

5. Mục tiêu và kết quả chủ yếu:

a. Mục tiêu: hỗ trợ kỹ thuật tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi kết hợp với tiêm chủng thường xuyên trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Quảng Nam.

b. Kết quả dự kiến:

- Bộ tài liệu tập huấn về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Cán bộ y tế tuyến xã, huyện, tỉnh được tập huấn các nội dung liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi kết hợp với tiêm chủng thường xuyên.

- Tăng cường công tác truyền thông về tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi kết hợp với hoạt động tiêm chủng thường xuyên.

- Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi kết hợp với hoạt động tiêm chủng thường xuyên.

6. Địa điểm thực hiện: 07 huyện của tỉnh Quảng Nam, gồm: Hiệp Đức, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn.

7. Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 02/2023 đến tháng 9/2023.

8. Tổng vốn thực hiện: 2.015.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười lăm triệu đồng). Trong đó:

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 2.015.000.000 đồng;

- Vốn đối ứng: Không.

9. Cơ chế tài chính áp dụng: Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc quản lý tài chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.

10. Phương thức quản lý thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai và quản lý dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng nội dung được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và tuân thủ quy định trong việc xin phép người nước ngoài vào khu vực biên giới theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án cho UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và triển khai thực hiện khoản viện trợ đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- CPVP;
- UBND các huyện: Hiệp Đức, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn;
- Tổ chức PATH;
- Lưu VT, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản