557375

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

557375
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 22/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 351/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 22/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 305/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Sở); có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm có tên tiếng Anh là Vinh Long Investment Promotion and Business Support Center. Tên viết tắt: IPBC Vinh Long.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở, có các chức năng sau:

a) Tìm kiếm, chọn lọc, vận động và thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để thực hiện các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

b) Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư và giới thiệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ khác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

d) Thực hiện các hoạt động khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của tỉnh.

đ) Thực hiện các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư,...

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư

a) Tham mưu Sở xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư theo từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tham gia các đoàn xúc tiến tại nước ngoài do các bộ, ngành Trung ương, sở, ngành tỉnh, doanh nghiệp trong nước tổ chức và cùng các doanh nghiệp đàm phán đầu tư với đối tác nước ngoài.

c) Tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, tạo cầu nối với lãnh đạo tỉnh để thiết lập các quan hệ đối ngoại cho tỉnh.

d) Tham mưu chương trình tiếp xúc và đàm phán với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

đ) Giúp Sở làm cầu nối các nhà đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

e) Biên tập và phát hành các ấn phẩm, tài liệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh, các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước.

2. Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp

a) Tham mưu Sở xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn, chương trình phát triển cho các doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp.

b) Làm đầu mối tổ chức triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức tập huấn phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phục vụ triển khai công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

đ) Tổ chức các lớp đào tạo cho doanh nghiệp; khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, đào tạo quản trị doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, trao dồi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng đàm phán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Tổng hợp các thông tin phản ánh, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp

a) Tư vấn giúp nhà đầu tư chọn lựa địa điểm đầu tư trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tư vấn chính sách, pháp luật về đầu tư, về doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Tư vấn chọn lựa hình thức đầu tư, phương thức đầu tư.

d) Tư vấn các hoạt động đầu tư như: thỏa thuận địa điểm đầu tư, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, lĩnh vực đấu thầu, chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên, xây dựng, môi trường, phòng cháy,...

đ) Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp về lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư, các hoạt động tư vấn dịch vụ khác trên cơ sở quy định hiện hành của nhà nước và tỉnh.

e) Tư vấn đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và tay nghề kỹ thuật cho doanh nghiệp.

4. Phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu, đề xuất khen thưởng các danh hiệu hàng năm cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

5. Thu phí theo quy định hiện hành của nhà nước hoặc thu phí thỏa thuận giữa Trung tâm và nhà đầu tư khi thực hiện dịch vụ tư vấn (khi chưa có quy định của nhà nước).

6. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Sở.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung Tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính Tổ chức.

- Phòng Nghiệp vụ.

2. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm thực hiện theo quyết định giao hàng năm của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP.UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Ban TCDNC tỉnh;
- Lưu: VT, 2.06.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản