543447

Quyết định 3509/QĐ-BHXH năm 2022 về Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

543447
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3509/QĐ-BHXH năm 2022 về Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3509/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3509/QĐ-BHXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/11/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ BHXH TỈNH HÀ NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Chánh Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam;
- HĐQL - BHXH;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP, CAND;
- Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

QUY TRÌNH

THÍ ĐIỂM VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ BHXH TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3509/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trong quy trình liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

2. Đối tượng, điều kiện áp dụng

Quy trình này áp dụng thí điểm tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam trong trường hợp người thực hiện giao dịch có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia lựa chọn dịch vụ liên thông điện tử, đề nghị cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. BHXH là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm xã hội".

2. BHYT là chữ viết tắt của cụm từ "bảo hiểm y tế".

3. HGĐ là chữ viết tắt của cụm từ "hộ gia đình".

4. CSDL là chữ viết tắt của cụm từ "cơ sở dữ liệu".

5. Thẻ BHYT bản giấy được cơ quan BHXH in và cấp cho người tham gia BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020.

6. Thẻ BHYT bản điện tử được cơ quan BHXH thực hiện số hóa thẻ BHYT cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

Điều 3. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Bước 1: Người dân (Cha/ mẹ/ người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác và nộp trực tiếp Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (theo Mẫu 01 đã được Văn phòng Chính phủ hướng dẫn kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai. Hồ sơ điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm Dịch vụ công liên thông phân tách để chuyển cho Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam và Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

2. Bước 2: Sau khi hồ sơ điện tử tự động chuyển tới Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của ngành tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân và trả Giấy khai sinh điện tử cho người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch của ngành tư pháp tự động chuyển dữ liệu Giấy khai sinh điện tử sang Hệ thống thông tin của ngành BHXH thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông.

3. Bước 3: Sau khi có dữ liệu về Giấy khai sinh điện tử, tờ khai điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống phần mềm của ngành BHXH Việt Nam tự động thực hiện:

- Cấp mã số BHXH cho trẻ em theo đúng thông tin HGĐ của chủ hộ, trường hợp thông tin của chủ hộ kê khai không tồn tại trong CSDL HGĐ của Ngành BHXH Việt Nam thì thực hiện cấp mã số BHXH của trẻ em vào hộ gia đình quản lý dùng chung tại huyện đăng ký khai sinh.

- Tạo lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

4. Bước 4: Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (phần mềm TST) tự động cập nhật phát sinh thu (vào mã đơn vị quản lý riêng) và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT theo quy định; cập nhật danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS, ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH).

5. Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện Bước 3, cơ quan BHXH:

a) Cán bộ thu, sổ thẻ thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và thực hiện trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in bản giấy để chuyển cán bộ cán bộ tại Bộ phận một cửa để trả kết quả thủ tục hành chính.

- Hằng ngày, kiểm tra dữ liệu phát sinh thu BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chốt dữ liệu phát sinh trong ngày, tổng hợp Mẫu C69-HD theo quy định tại Điều 33b của khoản 56, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS).

- Hằng tháng, in Danh sách thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020) gửi UBND xã/phường và cơ quan Lao động - thương binh và xã hội để theo dõi, quản lý.

- Hằng quý, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng vào quỹ BHYT theo quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ trẻ em theo quy định tại khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 515/QĐ-BHXH đối với trường hợp thông tin của chủ hộ kê khai không tồn tại trong CSDL HGĐ của Ngành BHXH Việt Nam đang quản lý.

b) Cán bộ kế hoạch - tài chính

Hằng ngày kiểm tra dữ liệu, phân bổ số tiền đã thu BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chốt dữ liệu phát sinh trong ngày, tổng hợp Mẫu C83-HD theo quy định tại Điều 33b của khoản 56, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

6. Bước 6: Cán bộ tại bộ phận một cửa tiếp nhận dữ liệu, thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử để trả kết quả cho người dân (không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định) theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

7. Bước 7: Người tham gia nhận Thẻ BHYT bản điện tử/hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo đăng ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống phần mềm đáp ứng theo đúng yêu cầu của Quyết định này.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Xây dựng Hệ thống các phần mềm đáp ứng theo đúng yêu cầu của Quyết định này; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này. Đồng thời, quản lý CSDL này đảm bảo theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ và Văn phòng tổng hợp, đánh giá số lượng, kết quả hồ sơ giao dịch thí điểm trước khi đưa vào triển khai chính thức.

3. Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT: Kịp thời cung cấp danh mục cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (đối với các cơ sở khám chữa bệnh không có quy định riêng về thủ tục, hồ sơ khi người tham gia khi đăng ký) cho Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân lựa chọn.

4. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ và các đơn vị liên quan hướng dẫn BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển đến từ Cổng dịch vụ công Quốc gia qua phần mềm liên thông.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình ban hành dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định này khi có Quyết định triển khai chính thức.

5. BHXH thành phố Hà Nội, BHXH tỉnh Hà Nam

- Hằng quý, phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng đối chiếu chính xác người tham gia được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT để tổng hợp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng vào quỹ BHYT theo quy định.

- Quán triệt, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan; BHXH quận/huyện thông tin tuyên truyền đến Ủy ban nhân dân xã/phường, để hướng dẫn người dân kê khai và nộp hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH triển khai Quy trình này đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ/TTg ngày 06/01/2022 và tổ chức truyền thông về dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công Quốc gia” cho người dân quan tâm sử dụng dịch vụ.

- Bố trí nguồn lực, cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc thực hiện thí điểm triển khai.

- Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác thu, cấp thẻ BHYT được thực hiện tuân thủ theo Quy trình quản lý thu ban hành kèm theo 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp và tham chiếu

- Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác thu, cấp thẻ BHYT không quy định cụ thể tại Quy trình này được tiếp tục thực hiện theo Quy trình quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Quyết định này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản