587654

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở Giao thông Vận tải quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

587654
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở Giao thông Vận tải quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

Số hiệu: 33/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2023/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU "QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG DO SỞ GTVT QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-UBND NGÀY 04/01/2023 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4138/TTr-SGTVT ngày 01/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều "Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở GTVT quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An" ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi Điều 5 như sau:

"Điều 5. Chức danh làm việc và cơ cấu nhân sự làm việc tại Trạm

1. Chức danh làm việc tại Trạm gồm có:

a) Trạm trưởng;

b) Phó Trạm trưởng;

c) Ca trưởng;

d) Nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác (sau đây gọi chung là nhân viên Trạm).

2. Tổng số nhân sự làm việc tại Trạm

a) Lực lượng thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải không quá 10 người.

b) Nhân viên Trạm không quá 04 người.

3. Trong một ca làm việc tại Trạm, số lượng các chức danh làm việc tối thiểu là 04 người."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9 như sau:

"1. Sở Giao thông vận tải

a) Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm và phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Trạm;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trạm trưởng và Phó trạm trưởng;

c) Bố trí, điều động và quy định chế độ làm việc tại Trạm đối với các chức danh và lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

d) Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Trạm;

đ) Bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động thường xuyên của Trạm;

e) Hàng năm trình Sở Tài chính và UBND tỉnh thẩm định, quyết định phê duyệt kinh phí hoạt động của Trạm năm tiếp theo;

g) Báo cáo theo quy định."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN (H.Tuấn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản