612877

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

612877
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 321/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 321/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/06/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 6 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 68/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có Danh mục các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi các thủ tục hành chính sau đây: Thủ tục hành chính số: 01, 02, 03, 04 và 05 Mục II (lĩnh vực Đường bộ) Phần I Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thủ tục hành chính số thứ tự 02 Mục I; thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thủ tục hành chính số: 01, 02 và 03 Phần A; thủ tục số 01, 02, 03 và 04 Phần B Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực Đường bộ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện việc công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 143/UBND-TTHCC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP Tạ Văn Lực (đ/b);
+ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (đ/b);
+ Trung tâm PVHCC tỉnh (t/h);
- Viễn Thông Kon Tum (p/h);
- Lưu: VT, TTHCC.NTT

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Bưu chính công ích

I

Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường bộ: 04 TTHC

 

 

1

1.000004.H34

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

2

1.004998.H34

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

3

1.010707.H34

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

 

4

1.001737.H34

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

 

II

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ: 28 TTHC

1

1.001023.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

2

1.010711.H34

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

3

1.002877.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

4

1.002869.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

5

1.000703.000.00.00. H3

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

6

2.002286.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

7

2.002287.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

8

2.002288.000.00.00.H34

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư số 20/2021/TT- BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

x

x

x

9

2.002289.000.00.00.H34

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư số 20/2021/TT- BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

x

x

x

10

1.002861.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

11

1.002859.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

12

1.002856.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

13

1.002852.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

14

1.002063.000.00.00.H34

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

 

15

1.001577.000.00.00.H34

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

 

16

1.002286.000.00.00.H34

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

 

17

1.002268.000.00.00.H34

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

18

1.010709.000.00.00.H34

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

19

1.010708.000.00.00.H34

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

20

1.010710.000.00.00.H34

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

21

1.001765.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

- Thời hạn Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe về Sở Giao thông vận tải: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình tập huấn;

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.

- Cá nhân nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo;

- Cơ sở đào tạo nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

22

1.004993.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

23

1.001735.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép xe tập lái

01 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

24

1.001751.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

x

x

25

1.001777.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

26

1.001623.H34

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

- Thời hạn kiểm tra: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Thời hạn cấp Giấy phép: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

27

1.005210.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

28

1.004987.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị.

- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ.

x

 

x

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản