564506

Quyết định 308/QĐ-BNV năm 2023 về Kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

564506
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 308/QĐ-BNV năm 2023 về Kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 308/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 21/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 308/QĐ-BNV
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 21/04/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 06/2023/NĐ-CP NGÀY 21/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Điều 2. Giao Vụ Công chức - Viên chức chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 06/2023/NĐ-CP NGÀY 21/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-BNV ngày 21/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và để kịp thời triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2023/NĐ-CP[1], Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2023/NĐ-CP, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện.

b) Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2023/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Các nhiệm vụ triển khai cần bám sát vào nội dung tổ chức thực hiện được quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 63/2022/NĐ-CP[2], Nghị định số 06/2023/NĐ-CP và Quyết định số 1216/QĐ-BNV3.

b) Xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

c) Việc thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực và khả thi.

d) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho việc thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Thông tư

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế và Nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thành trong quý II năm 2023.

2. Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án

a) Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; hoàn thành trong tháng 5/2023.

b) Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ kiểm định, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; bắt đầu từ tháng 8/2023.

3. Xây dựng phần mềm kiểm định

a) Xây dựng phần mềm tổ chức thi kiểm định; phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi; hoàn thành trong Quý III/2023.

b) Xây dựng Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thành trong Quý III/2023.

4. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi

a) Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi; hoàn thành trong Quý III/2023.

b) Tổ chức 03 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại 03 miền Bắc, Trung, Nam (thí sinh là các tình nguyện viên ở 03 miền, kết quả để thử nghiệm đánh giá chất lượng phần mềm và ngân hàng câu hỏi kiểm định); hoàn thành trong Quý IV/2023.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị định số 06/2023/NĐ-CP (kết hợp tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành mà Bộ Nội vụ là cơ quan được giao xây dựng); dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn kinh phí giao cho Văn phòng Bộ năm 2023 và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ban quản lý dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công chức - Viên chức

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Mục II Kế hoạch này; hoàn thiện thể chế để tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định, phần mềm và Trang thông tin; tổ chức thí điểm (nếu có), thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

b) Chủ trì, phối hợp cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

a) Cử người tham gia Hội nghị tập huấn theo đúng thành phần và số lượng do Ban tổ chức thông báo.

b) Cử người tham gia thực hiện kế hoạch khi có yêu cầu.

4. Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm thông tin

Cử phóng viên tham dự và đưa tin về triển khai thực hiện Kế hoạch và chuẩn bị các chuyên trang, chuyên mục (hoặc bài viết) tuyên truyền về nội dung và kết quả của Kế hoạch.

5. Ban quản lý dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam

Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức cử chuyên gia và bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, phản ánh về Vụ Công chức - Viên chức để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 [1] Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

[2] Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản