599057

Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

599057
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 278/QĐ-BTNMT Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 278/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 278/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/01/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ số Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình công tác; tập trung nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Căn cứ thời gian trình quy định tại Chương trình công tác năm 2024, các đơn vị chủ trì đề án, nhiệm vụ phải trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Trường hợp cần thiết, các đơn vị chủ trì đề án, nhiệm vụ trình Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét việc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này làm căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác định kỳ và làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Điều 4. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ,
- Đảng ủy khối cơ sở Bộ TN&MT tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Đặng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 278/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên đề án, VBQPPL

Đơn vị chủ trì trình

Đơn vị phối hợp và thẩm định

Thời gian trình

Ghi chú

Trình Bộ trưởng

Trình CP/TTgCP

I. Lĩnh vực đất đai

 

1

Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024”

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 2

Tháng 3

 

2

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 8

Tháng 9

 

3

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 8

Tháng 9

 

4

Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 8

Tháng 9

 

5

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 8

Tháng 9

 

6

Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 11

Tháng 12

Giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

7

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 11

Tháng 12

 

II. Lĩnh vực môi trường

 

8

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Vụ Môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng 02

Tháng 02

 

9

Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành môi trường đến năm 2030

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5

Tháng 6

Giao tại Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ

10

Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các khu di sản thiên nhiên vùng Đông Nam Bộ (các khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn, rừng đặc dụng, vườn quốc gia Cần Giờ, Bù Gia Mập, Côn Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Xa Mát)

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 7

Tháng 8

 

11

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Điều 17 của Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Pháp chế

Tháng 10

Tháng 11

 

12

Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên vùng đồng bằng Sông Hồng.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

 

13

Đề án xây dựng mạng lưới quản lý và kiểm định an toàn sinh học trong cả nước

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

Giao tại Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng 10

Tháng 11

 

III. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

 

 

15

Luật Địa chất và Khoáng sản

Cục Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 02

Tháng 02

 

16

Đề án điều tra, đánh giá tiền năng cát, cuội, sỏi lòng sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Tháng 5

Tháng 6

 

17

Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược (đất hiếm) trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) và thăm dò một số diện tích có triển vọng

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Tháng 8

Tháng 9

 

IV. Lĩnh vực biển và hải đảo

18

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch- Tài chính

 

Sau 05 tháng từ thời điểm Quốc hội thông qua Quy hoạch

 

19

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch- Tài chính

 

Sau 05 tháng từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch

 

20

Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Tháng 11

Tháng 12

 

V. Lĩnh vực tài nguyên nước

21

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 3

Trước ngày 15/4/2023

 

22

Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 3

Trước ngày 15/4/2023

 

23

Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung tâm Quy hoạch Điều tra TNN Quốc gia

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tháng 8

Tháng 9

 

24

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Trà Khúc thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viện khoa học tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tháng 9

Tháng 10

 

25

Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

Tháng 10

Tháng 11

 

26

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

Tháng 10

Tháng 11

 

27

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung tâm Quy hoạch Điều tra TNN Quốc gia

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tháng 10

Tháng 11

 

28

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 10

Tháng 12

 

VI. Lĩnh vực biến đổi khí hậu

29

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật)

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 02

Tháng 02

 

30

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 6

Tháng 7

 

VII. Lĩnh vực chung

31

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế

Tháng 6

Tháng 7

 

B. CÁC NHIỆM VỤ, VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị thẩm định

Thời gian

Thẩm định

Trình Bộ trưởng

Ban hành

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

 

 

 

1

Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

2

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

3

Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

4

Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

5

Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

6

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

7

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

8

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

9

Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

10

Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Trước ngày 15/11/2024

11

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Trước ngày 15/11/2024

12

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

13

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

14

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

15

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

16

Thông tư ban hành quy trình kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 7/2024

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

17

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng 3/2024

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được ban hành

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được ban hành

18

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

19

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

20

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

21

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

22

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

23

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 4/2024

Tháng 4/2024

24

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn - Áp dụng với các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Vụ Môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 6/2024

Tháng 7/2024

Tháng 8/2024

III

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

 

 

 

 

25

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Cục Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

26

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 5/2024

Tháng 6/2024

Tháng 7/2024

27

Thông tư ban hành quy định kỹ thuật về thăm dò, phân cấp trữ lượng cát biển

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

28

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 2/2024

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

29

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

30

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

31

Thông tư quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản đất hiếm trong vỏ phong hóa

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

32

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 3/2024

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

33

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp phân tích hoá học than, phương pháp nung luyện và phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

IV

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

 

 

 

 

34

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

35

Thông tư thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

36

Thông tư thay thế Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

V

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

 

 

 

 

37

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về điều tra, khảo sát hải văn

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 12/2024

VI

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

 

 

 

 

38

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

VII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 

 

 

 

39

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

Trước ngày 15/5/2024

40

Thông tư quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

Trước ngày 15/5/2024

41

Thông tư quy định định mức - kinh tế kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 11/2024

42

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 11/2024

43

Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Pháp chế

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

Trước ngày 15/5/2024

44

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 10/2024

45

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 11/2024

VIII

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

 

 

 

 

46

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng 5/2024

Tháng 6/2024

Tháng 7/2024

47

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 7/2024

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

48

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 8/2024

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

49

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

50

Thông tư quy định kỹ thuật về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và thành lập bản đồ địa hình đáy biển từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ tương ứng

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

51

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

Tháng 11/2024

52

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 5/2024

Tháng 6/2024

Tháng 6/2024

IX

LĨNH VỰC VIỄN THÁM

 

 

 

 

 

53

Thông tư quy định kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

54

Thông tư quy định kỹ thuật thành lập dữ liệu chuyên đề bằng ảnh viễn thám quang học

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng 9/2024

Tháng 10/2024

Tháng 11/2024

X

LĨNH VỰC KHÁC

 

 

 

 

 

55

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Tháng 4/2024

Tháng 5/2024

Tháng 6/2024

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản