557098

Quyết định 265/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành

557098
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 265/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 265/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 24/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KTTH, TTTT;
+ Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

STT

Hoạt động

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý

 

 

 

1.1

Cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Thường xuyên, ngay sau khi HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

1.2

Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý gồm: bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan; văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định pháp luật.

Thường xuyên, ngay sau khi nhận được bản án, quyết định, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại hoặc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; văn bản trả lời

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin)

Tòa án Nhân dân tỉnh;

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố

1.3

Duy trì cập nhật, quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang: đăng tải đầy đủ, kịp thời về thông tin văn bản pháp luật mới; văn bản QPPL theo từng lĩnh vực từ trung ương đến địa phương; đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật; hỏi - đáp pháp luật.

Thường xuyên

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông

1.4

Tiếp tục duy trì, cập nhật đầy đủ các nội dung trên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương: kịp thời đăng tải, cập nhật tin bài về các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

Thường xuyên

Cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

 

 

Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật dành cho doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

02 hội nghị vào quý II, III/2023

Sở Tư pháp

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp.

Ít nhất 01 hội nghị, thời gian cụ thể theo Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kế hoạch của các cơ quan

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố.

 

2.2

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

 

 

Rà soát, cử công chức, viên chức làm đầu mối hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan mình.

Thường xuyên, khi có sự thay đổi phân công đầu mối

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chức năng, nhiệm vụ.

Theo kế hoạch của các cơ quan

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh

 

3

Hoạt động tư vấn pháp luật

 

 

 

3.1

Tiếp nhận và giải đáp hoặc chuyển, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương hoặc giới thiệu đơn vị, tổ chức tư vấn pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn: tư vấn trực tiếp; tư vấn qua hệ thống email...; ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thường xuyên

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố.

 

3.2

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp thu, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ít nhất 01 cuộc/năm theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối, nhiệm vụ chủ trì nâng điểm các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

3.3

Phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Thường xuyên

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Đoàn Luật sư tỉnh

4

Rà soát văn bản QPPL

 

 

 

4.1

Rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (còn hiệu lực thi hành tại thời điểm rà soát) chuyên đề hoạt động của các doanh nghiệp.

Xong trước ngày 15/3/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát; gửi kết quả rà soát đến Sở Tư pháp.

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Xong trước ngày 01/5/2023

Sở Tư pháp chủ trì tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4.2

Rà soát, tập hợp những khó khăn vướng mắc của các quy định pháp luật trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành có nội dung gây khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường xuyên

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố rà soát, tập hợp gửi Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

5

Chế độ thông tin báo cáo, ban hành Kế hoạch

 

 

 

5.1

Báo cáo định kỳ năm1

Xong trước ngày 15/11/2023

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố gửi Sở Tư pháp

 

Xong trước ngày 01/12/2023

Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

Báo cáo đột xuất

Theo yêu cầu, đề nghị cụ thể

Sở Tư pháp

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố

5.2

Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Xong trong tháng 12/2023

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

 1 Theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản