589649

Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

589649
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2554/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Đoàn Anh Dũng
Ngày ban hành: 07/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2554/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
Người ký: Đoàn Anh Dũng
Ngày ban hành: 07/12/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2087/NĐ- CP ngày 02/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 630/TTr-STP ngày 29/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính (chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (chi tiết tại Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam

CHỦ TỊCH
Đoàn Anh Dũng


PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỎI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 2554 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC)

1

1.012019

Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Chưa triển khai

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐÓI, BÓ SUNG (06 TTHC)

1

1.001071

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

- 07 ngày làm việc

(trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự)

- 10 ngày

(trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng)

- Tiếp nhận và hả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Toàn trình

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2

1.001446

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

- 06 ngày làm việc

(được rút ngắn theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017) (trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự)

- 10 ngày

(trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Một phần

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

3

1.001125

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- 04 ngày làm việc

(được rút ngắn theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017) (trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự)

- 10 ngày

(trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Toàn trình

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

4

1.001153

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

- 04 ngày làm việc

(được rút ngắn theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017) (trường hợp ra Quyết định xóa đăng kí tập sự);

- 07 ngày làm việc

(trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự)

- 10 ngày

(trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Toàn trình

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5

1.001438

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

04 ngày làm việc

(được rút ngắn theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Toàn trình

Không

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ lư pháp

6

1.001721

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

07 ngày

(được rút ngắn theo Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tình (quầy Sở Tư pháp)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tư pháp

Một phần

Phí: 3.500.000 đồng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)

1. Thủ tục: Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng (Mã số TTHC: 1.012019)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

8,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 10 ngày

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (06 TTHC)

1. Thủ tục: Đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mã số TTHC: 1.001071)

- Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

5,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 07 ngày làm việc

- Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

8,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 10 ngày

2. Thủ tục: Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng (Mã số TTHC: 1.001446)

- Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

4,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 06 ngày làm việc

(Thủ tục hành chính rút ngắn từ 07 ngày làm việc xuống còn 06 ngày làm việc theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

- Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

8,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 10 ngày

3. Thủ tục: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mã số TTHC: 1.001125)

- Trường hợp người tập sự tự liên hệ tập sự được với tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

2,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 04 ngày làm việc

(Thủ tục hành chính rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

- Trường hợp người tập sự không tự liên hệ được nơi tập sự mới và đề nghị Sở Tư pháp bố trí nơi tập sự mới

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng

8,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 10 ngày

4. Thủ tục: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mã số TTHC: 1.001153)

- Trường hợp ra quyết định xoá đăng ký tập sự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

2,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 04 ngày làm việc

(Thủ tục hành chính rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

- Trường hợp người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng

5,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 07 ngày làm việc

- Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

8,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 10 ngày

5. Thủ tục: Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng (Mã số TTHC: 1.001438)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

2,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 04 ngày làm việc

(Thủ tục hành chính rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

6. Thủ tục: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mã số TTHC: 1.001721)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức (CCVC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tư pháp)

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Trong giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp (Phòng chuyên môn) để xử lý.

2,0 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

2,0 giờ

Bước 4

Chuyên viên Phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo phòng.

5,0 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản và trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Xem xét, ký duyệt thông qua dự thảo văn bản.

0,5 ngày

Bước 7

Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian: 07 ngày

(Thủ tục hành chính rút ngắn từ 08 ngày xuống còn 07 ngày theo Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản